สะพานจากหลอด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สะพานจากหลอด by Mind Map: สะพานจากหลอด

1. Technologe :T คือการค้นหารูปแบบสะพานจากแหล่งข้อมูล การสร้างแบบต่างๆมเพื่อมาประยุกต์

2. Science : S คือแรง น้ำหนัก ระยทาง ระยะห่างระหว่างเสา ความสูงจากพื้น

3. Engineering : E ออกแบบสะพานที่ต้องการจะสร้างและวางแผนการสร้าง

4. Mathematics:M การวัดระยะ ความสูงความกว้างของสะพาน การชั่งน้ำหนัก