Phong cách ngôn ngữ khoa học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phong cách ngôn ngữ khoa học by Mind Map: Phong cách ngôn ngữ khoa học

1. Văn bản khoa học

1.1. Văn bản khoa học giáo khoa

1.1.1. Mang tính sư phạm; Phù hợp với trình độ học sinh từng cấp, lớp

1.2. Văn bản khoa học chuyên sâu

1.2.1. Mang tính chuyên ngành; Dùng để giao tiếp giữa những người làm công tác nghiên cứu khoa học chuyên sâu

1.3. Văn bản khoa học phổ cập

1.3.1. Phổ biến kiến thức rộng rãi, không phân biệt trình độ; phong cách viết dễ hiểu

2. Ngôn ngữ khoa học

2.1. Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học, tiêu biểu là các văn bản khoa học

2.2. Dạng viết

2.2.1. Sử dụng thuật ngữ khoa học và các kí hiệu, công thức, sơ đồ, bảng biểu,...

2.3. Dạng nói

2.3.1. Yêu cầu cao về phát âm Tiếng Việt; thường được diễn đạt trên cơ sở một đề cương viết trước

3. Đặc trưng phong cách ngôn ngữ khoa học

3.1. Tính khái quát, trừu tượng

3.1.1. Sử dụng thuật ngữ khoa học

3.1.2. Kết cấu văn bản phục vụ cho hệ thống luận điểm

3.2. Tính lí trí, logic

3.2.1. Sử dụng từ ngữ đơn nghĩa, không dùng từ theo nghĩa bóng, ít dùng các phép tu từ

3.2.2. Mỗi câu văn là một đơn vị thông tin, một mệnh đề logic; mỗi câu văn yẻu cầu chính xác, chặt chẽ,logic

3.2.3. Các câu trong một văn bản phải được liên kết chặt chẽ, mạch lạc, phục vụ cho lập luận khoa học

3.3. Tính khách quan, phi cá thể

3.3.1. Từ ngữ, câu văn có tính chất trung hoà, ít biểu lộ sắc thái cảm xúc