შემკვეთის მეორეული უფლებები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
შემკვეთის მეორეული უფლებები by Mind Map: შემკვეთის მეორეული უფლებები

1. ზიანის ანაზღაურება

1.1. შესრულების ნაცვლად ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ხელშეკრულებიდან გასვლის გარეშე (394(1-3))

1.2. შესრულების ნაცვლად ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ხელშეკრულებიდან გასვლისას (405, 407)

1.3. შესრულების გვერდით ზიანის ანაზღაურება (394(1))

2. ხელშეკრულებიდან გასვლა

2.1. შემკვეთს უფლება აქვს სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს თქვას უარი ხელშეკრულებაზე, მაგრამ მან უნდა აუნაზღაუროს მენარდეს შესრულებული სამუშაო და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიანი (სკ. 636).

2.1.1. სხვა შემთხვევაში მას შეუძლია გავიდეს ხელშეკრულებიდან 405-ე მუხლის საფუძველზე.

3. ფასის შემცირება (645)

3.1. ნარდობის ფასი მცირდება ნივთის საბაზრო ფასის შემცირების პროპორციულად: -% ღირებულება= -% ნარდობის ფასი

4. სპეც. ხანდაზმულობა: 1 წელი - მოძრავი; 5 წელი - უძრავი.

4.1. დენა იწყება: სამუშაოს მიღების დღიდან

4.2. არ გამოიყენება გარანტიის შემთხვევაში

4.3. არ გამოიყენება, თუკი მენარდემ იცოდა ნაკლის შესახებ და ის განზრახ დამალა

5. დამატებითი შესრულება - შეკეთება ან გამოცვლა

5.1. დ. შ.-ის ფორმას ირჩევს მენარდე! (642(1))

5.1.1. თუმცა მენარდის მიერ შერჩეულმა ფორმამ უნდა გაუძლოს 405(2)-ის ტესტს

5.2. შეუსაბამოდ მაღალი ხარჯების შესაგებელი (642(2))

5.3. მენარდე ატარებს დამატებითი შესრულების ხარჯებს (642(2))

6. ნაკლის გამოსწორება შემკვეთის მიერ (643) - მხოლოდ შეკეთება და არა გამოცვლა

6.1. სახეზეა 405-ის პირობები

6.2. ნაკლის გამოსწორება გონივრულ ფარგლებში

6.3. ხარჯების მოთხოვნის უფლება (643(2))

6.4. ავანსის მოთხოვნის უფლება (643(1))

6.5. ანალოგიური უფლება არ აქვს მყიდველს.