ตัวชี้วัดระดับชั้นม.ต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวชี้วัดระดับชั้นม.ต้น by Mind Map: ตัวชี้วัดระดับชั้นม.ต้น

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.1. อธิบายหลัการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

1.2. อภิปราย ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

2. ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2

2.1. อธิบายหลักการเยื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.2. อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3. ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

2.4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3.1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโ,ยีสารสนเทศ

3.2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

3.3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

3.4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิจประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ