Get Started. It's Free
or sign up with your email address
better me app by Mind Map: better me app

1. tìm kiếm

1.1. tìm theo chủ đề

1.1.1. bộ lọc

1.1.1.1. Lọc khóa học và workshop

1.1.1.2. Mức giá

1.1.1.3. (level) trình độ người học

1.1.1.4. rating / số người đăng kí khóa học

1.1.1.5. thời lượng khóa học

1.2. tìm theo từ khóa

1.2.1. lịch sử theo tìm kiếm

2. Tạo khóa học và work shop

2.1. tên khóa học và workshop

2.1.1. tìm theo chủ đề

2.1.1.1. bộ lọc

2.1.1.1.1. Lọc khóa học và workshop

2.1.1.1.2. Mức giá

2.1.1.1.3. (level) trình độ người học

2.1.1.1.4. rating / số người đăng kí khóa học

2.1.1.1.5. thời lượng khóa học

2.2. địa điểm

2.3. hình ảnh

2.4. mô tả khóa học workshop

2.4.1. thông tin giảng viên

2.4.2. thông tin chung

2.5. Thời lượng khóa học

2.6. chi phí,

3. khám phá

3.1. các khóa học gợi ý

3.2. nổi bật

4. Tài khoản cá nhân

4.1. Ảnh avartar

4.1.1. thêm / thay đổi ảnh

4.2. Tên người dùng

4.3. Ghim khóa học / chủ đề đang fl

4.4. đăng xuất / đăng nhập

4.4.1. Đăng kí đăng nhập

4.4.1.1. Hình thức

4.4.1.1.1. tài khoản "sẵn"

4.4.1.1.2. Tài khoản "better me"

4.4.1.2. bắt buộc cần fai đăng kí

4.4.1.2.1. Follow chủ đề nào đó.

4.4.1.2.2. Đánh giá khóa học

4.4.1.3. Đăng bài

4.5. Thời khóa biểu

4.5.1. Theo tháng

4.5.2. theo tuần