Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Literatúra by Mind Map: Literatúra
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Literatúra

Matičné obdobie

Ľudovít Kubáni

Gustáv Kazimír - Zechender Laskomenský

humoresky, besednice, anekdoty, grotesky a fejtóny

Ján Palárik

Jonáš Záborský

Realizmus

Delenie: -kritický -socialistický

Svetový

Slovenský

Literárna moderna

Charakter doby: -nové filozofické myslenie => materializmus   Charakter literatúri: -vyjadruje odpor voči tradičnému chápaniu umenia -šokujúce obrazy -zmyslové vnímanie (senzializmus) -expresionizmus   Parnasizmus - odmietal spätosť umenia s realitou, snažil sa o vytvorenie dokonalého umenia Symbolizmus - používa znak na zastúpenie reality (napr. srdce=láska) Dekadencia - je úpadkový literárny smer, je pesimistický, pochmúrny, používajú výrazové prostriedky spojené so smrťou, hnilobou, rozkladom Kubizmus - vznikol od slova cube=kocka, zákl. predstaviteľ: Pablo Picasso, vyjadrovanie reality na základe geometrických obrazov Futurizmus - oslavuje civilizáciu, výdobytky ľudskej spoločnosti, je orientovaný na budúcnosť a pokrok Kubofuturizmus - oslava budúcnosti prostredníctvom obrazov Impresionizmus - je založený na snahe zachytiť moment, dojem; senzualizmus (zmyslové vnímanie) Dadaizmus - DA-DA - 1. detské slovo, snaha o rozbitie slova a tým sa snaží navodiť rozpad hodnôt Konštruktivizmus - veľmi dôležitý bol racionálny, logický charakter, forma bola nadradená nad obsahom    

Svetová

Slovenská

  charakter doby: ●     národnostný útlak (maďarizácia) ●     sociálna úroveň veľmi nízka ●     bieda a hlad   Znaky: 1.    autori reagujú na spoločenskú situáciu 2.    typickým hrdinom je sám autor 3.    vyskytuje sa tu častý pocit odlúčenia ( och domovina alebo milovanej osoby) 4.    pochmúrny charakter (plný bolesti a smútku) 5.    verš sa postupne uvoľňuje  = verš nie je 1 riadok básne = veršový presah  => nedá sa určiť rým = voľný verš 6.    potrojené metrum =  používanie troj slabičných slov sprízvukom na prvej slabike 7.    využívanie prvkov zo svetových avantgárd - symbolizmus, senzualizmus          

NEZARADENÉ

Katel Čapek

Medzivojnová tvorba

Stratená generácia

Slovenská medzivojnová poézia

Slovenská medzivojnová próza

Dráma medzi dvoma svetovými vojnami

Slovenská protivojnová liretatúra

Vladimír Mináč

Rudolf Jašík

Alfonz Bednár

Literatúra po 2. svetovej vojne

Literatúra s reálnym pohľadom na svet

Existencializmus

Neorealizmus

Absurdná dráma

  - snažili sa o vytvorenie antihry - chceli vyjadriť nový vzťah ku skutočnosti, poukázať na zmechanizované ľudské vzťahy - chceli nastaviť ľudom zrkadlo bezohľadnosti - ukázať ľuďom, akí naozaj sú – bezcitní, povrchní - čerpali: 1. z literatúry – tzv. Apolinérovo pásmo (surrealizmus) 2. z maliarstva – rozlišovali celok detail 3. z filmu – strih udalostí Znaky: - dráma bez deja – je tam množstvo obrazov s neskĺbeným dejom, ktoré nenadväzujú - bez psychologizácie postáv - bez umeleckého nazerania na skutočnosť - dialóg – slúži na komentovanie situácie, vyznieva až komicky, zbytočne a je ho tam veľmi málo    

Epické divadlo

Beat Generation

Bítnici (angl. beat generation) je hnutie amerických básnikov a prozaikov 50.-60. rokov 20. storočia, ktorí svojimi dielami i životnými postojmi demonštrovali nesúhlas s prosperujúcou konzumnou spoločnosťou, v ktorej umenie a kultúra zostali kdesi na okraji. Bítnici boli hnutím vnútorne tak rôznorodým, že akýkoľvek pokus o jeho celkovú charakterizáciu je vopred odsúdený k prehre. Samotné slovo beat sa nedá celkom jednoznačne preložiť. Jednak znamená „zbitý“ alebo „unavený životom“, ale práve tak znamená „blažený“.

Próza po roku 1945

Slovenská próza

Slovenská poézia

Povojnová dráma

Malé javiskové formy

Stanislav Štepka

zakladateľ Radošinského naivného divadla

Milan Lasica, Július Satinský

Klasicizmus

Ján Kollár

Ján Hollý

Romantizmus

Nemecká literatúra

Anglická literatúra

Ruská literatúra

Francúzska literatúra

Slovenská literatúra

Barok

protireformačné boje, sociálny útlak, beznádej, bezmocnosť, zúfalstvo, pesimizmus, viera v nadprirodzený život, kontrasty  

Talianska literatúra

Anglická literatura

Španielska literatúra:

Slovenská literatúra

Humanizmus a renesancia

Slovenská literatúra

Talianska literatura

Španielska literatura

Anglicka literatúra

Stredoveká liretatúra

1. Náboženská

2. Svetská

Antická literatúra

Grécka

Rímska

Štart