Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Literatúra by Mind Map: Literatúra
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Literatúra

Matičné obdobie

Ľudovít Kubáni

Mendík

Slzy osudu

Valgatha

Gustáv Kazimír - Zechender Laskomenský

humoresky, besednice, anekdoty, grotesky a fejtóny

Prvý tanec

Vlastný životopis

Ján Palárik

Zmierenie alebo dobrodružstvi pri ožinkoch

Drotár

Inkognito

Jonáš Záborský

Dva dni v Chujave

Realizmus

Delenie: -kritický -socialistický

Svetový

Charlies Dickens, Pamiatka klubu Pickwickovcov, Oliver Twist

Honoré de Balzac, Otec Goriot

Nikolaj Vasilievič Gogoľ, Mŕtve duše

Fiodor Sergejevič Dostojevskij, Zločin a trest

Slovenský

Svetozár Hurban Vajanský, Suchá ratolesť

P. O. Hviezdoslav, 8lyrických cyklov, 1.Sonety, 2.Letorosty, Letorosty I, Letorosty II, Letorosty III, 3.Žalmy a hymny, 4.cyklus Prechádzka jarom, 5.Prechádzky letom, 6.Stesky, 7.Dozvuky, 8.Kvavé sonety, Herodes a Herodia, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Hájnikova žena

Martin Kukučín, Rysavá jalovica, Keď báčik z Chochoľova umrie, Neprebudený

J.G.Tajovský, Statky zmätky, Mamka Pôstková, Maco Mlieč

Božena Slančíková Timrava, Ťapákovci, Hrdinovia

Literárna moderna

Charakter doby: -nové filozofické myslenie => materializmus   Charakter literatúri: -vyjadruje odpor voči tradičnému chápaniu umenia -šokujúce obrazy -zmyslové vnímanie (senzializmus) -expresionizmus   Parnasizmus - odmietal spätosť umenia s realitou, snažil sa o vytvorenie dokonalého umenia Symbolizmus - používa znak na zastúpenie reality (napr. srdce=láska) Dekadencia - je úpadkový literárny smer, je pesimistický, pochmúrny, používajú výrazové prostriedky spojené so smrťou, hnilobou, rozkladom Kubizmus - vznikol od slova cube=kocka, zákl. predstaviteľ: Pablo Picasso, vyjadrovanie reality na základe geometrických obrazov Futurizmus - oslavuje civilizáciu, výdobytky ľudskej spoločnosti, je orientovaný na budúcnosť a pokrok Kubofuturizmus - oslava budúcnosti prostredníctvom obrazov Impresionizmus - je založený na snahe zachytiť moment, dojem; senzualizmus (zmyslové vnímanie) Dadaizmus - DA-DA - 1. detské slovo, snaha o rozbitie slova a tým sa snaží navodiť rozpad hodnôt Konštruktivizmus - veľmi dôležitý bol racionálny, logický charakter, forma bola nadradená nad obsahom    

Svetová

Charles Baudelaire, Kvety zla, Albatros, Mrcina

Slovenská

  charakter doby: ●     národnostný útlak (maďarizácia) ●     sociálna úroveň veľmi nízka ●     bieda a hlad   Znaky: 1.    autori reagujú na spoločenskú situáciu 2.    typickým hrdinom je sám autor 3.    vyskytuje sa tu častý pocit odlúčenia ( och domovina alebo milovanej osoby) 4.    pochmúrny charakter (plný bolesti a smútku) 5.    verš sa postupne uvoľňuje  = verš nie je 1 riadok básne = veršový presah  => nedá sa určiť rým = voľný verš 6.    potrojené metrum =  používanie troj slabičných slov sprízvukom na prvej slabike 7.    využívanie prvkov zo svetových avantgárd - symbolizmus, senzualizmus          

Ivan Krasko, Nox et solitudo, Vesper dominance, Balada o jednej milej, Topole, Verše, Otrok, Otcova roľa

Janko Jesenský, Pani Rafiková, Slnečný kúpeľ, Malomestské rozprávky

NEZARADENÉ

Katel Čapek

Matka

Bíla nemoc

Medzivojnová tvorba

Stratená generácia

Ernest Hemingway, Starec a more, Komu zvonia do hrobu, Zbohom zbraniam

Erick Maria Remarque, Na západe nič nového, Traja kamaráti

Romain Rolland, Peter a Lucia

Slovenská medzivojnová poézia

Vitalizmus, Ján Smrek, Básnik a žena, Cválajúce dni

Neosymbolizmus, Emil Boleslav Lukáč, Dunaj a Seina, Tadeaum Urbis, O láske neláskavej, Paradoxon, Moloch, Moloch

Ľavicovo orientovaná avantgarda, Ľadislav Novomeský, Nedeľa, Romboid, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou

Katolícka moderna, Rudolf Dilong, Honolulu, pieseň labute

Nadrealizmus, Rudolf Fábry, Uťaté ruky, Ja je niekto iný

Slovenská medzivojnová próza

Kritický realizmus, Ladislav Nádaši Jége, Adam Šangala, Svätopluk

Snaha o experimentovanie, Jozef Cíger Hronský, Jozef Mak, Milo Urban, Jašek Kutliak spod Bučinky, Staroba, Živí bič, 1.časť: Stratené ruky, 2.časť: Adam Hlavaj

Lyrizovaná próza, Matrita Figuly, Tri Gaštanové kone, Dorboslav Chrobák, Drak sa vracia, František Švantner, Nevesta Hôľ

Dráma medzi dvoma svetovými vojnami

Ivan Stodola, Jožko Púčik a jeho kariéra, Bačova žena

Július Barč-Ivan, Matka

Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej valky

Slovenská protivojnová liretatúra

Vladimír Mináč

Generácia, 1. Dlhý čas čakania, 2. Živí a mŕtvi, 3. Zvony zvonia na deň

Rudolf Jašík

Námestie sv. Alžbety

Alfonz Bednár

Sklaný vrch

Kolíska

Literatúra po 2. svetovej vojne

Literatúra s reálnym pohľadom na svet

Alexander Solženicin, Súostrovie Gulág, Jeden den Ivana Denisoviča

Boris Pasternak, Doktor Živago

Existencializmus

Jean Paul Sartre, Múr, Múr

Albert Camus, Mor

Neorealizmus

Alberto Moravia, Rimanka, Vrchárka

Pier Paolo Pasolini, Búrlivý život

Absurdná dráma

  - snažili sa o vytvorenie antihry - chceli vyjadriť nový vzťah ku skutočnosti, poukázať na zmechanizované ľudské vzťahy - chceli nastaviť ľudom zrkadlo bezohľadnosti - ukázať ľuďom, akí naozaj sú – bezcitní, povrchní - čerpali: 1. z literatúry – tzv. Apolinérovo pásmo (surrealizmus) 2. z maliarstva – rozlišovali celok detail 3. z filmu – strih udalostí Znaky: - dráma bez deja – je tam množstvo obrazov s neskĺbeným dejom, ktoré nenadväzujú - bez psychologizácie postáv - bez umeleckého nazerania na skutočnosť - dialóg – slúži na komentovanie situácie, vyznieva až komicky, zbytočne a je ho tam veľmi málo    

Samuel Beckett, Čakanie na Godota

Epické divadlo

Bertolt Brecht, Žobrácka opera, Matka Guráž a jej deti

Beat Generation

Bítnici (angl. beat generation) je hnutie amerických básnikov a prozaikov 50.-60. rokov 20. storočia, ktorí svojimi dielami i životnými postojmi demonštrovali nesúhlas s prosperujúcou konzumnou spoločnosťou, v ktorej umenie a kultúra zostali kdesi na okraji. Bítnici boli hnutím vnútorne tak rôznorodým, že akýkoľvek pokus o jeho celkovú charakterizáciu je vopred odsúdený k prehre. Samotné slovo beat sa nedá celkom jednoznačne preložiť. Jednak znamená „zbitý“ alebo „unavený životom“, ale práve tak znamená „blažený“.

Próza po roku 1945

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

David Jarome Salinger, Kto chytá v žite

John Steibeck, Zlatý kalich

Slovenská próza

František Hečko, Červené víno

Dominik Tatarka, Démon súhlasu, Prútené kreslá

Ladislav Ťažký, Pivnica plná vlkov

Ladislav Mňačko, Smrť sa volá Engelchen, Ako chutí moc

Slovenská poézia

Ján Kostra, Ave Eva, Moja rodná

Pavol Horov, Vysoké letné nebe, Nioba matka naša

Vojtech Mihálik, Plebejská košeľa, Vzbúrený Jób, Jób

Milan Rúfus, Chlapec maľuje dúhu, Chlapec, Kontemplácia, Až dozrieme, Ľudstvo, Zvony, Zvony detstva, Modlitbičky

Miroslav Válek, Dotiky, Jablko, Príťažlivosť, Domov sú ruky na ktorých smieš plakať, Nepokoj, Milovanie v husej koži

Povojnová dráma

Peter Karvaš, Veľká parochňa, Polnočná omša

Štefan Králik, Posledná prekážka, Svätá Barbora

Ivan Bukovčan, Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva

Malé javiskové formy

Stanislav Štepka

zakladateľ Radošinského naivného divadla

Jááánošííík

Pavilón B

Dedinský sen

Láska nie

Milan Lasica, Július Satinský

Nikto nie je za dverami

Niekto je za dverami

Nečakanie na Godota

Náš priateľ René

Klasicizmus

Ján Kollár

Slávy dcéra, 0. Predspev, 1. Spev – Sála, 2. Spev - Labe, Rén, Vltava, 3. Spev – Dunaj, 4. Spev – Léthe (slovanské nebo), 5. Spev – Acheron (slovanské peklo)

Ján Hollý

Cyrilo-Metodiáda

Sláv

Selanky

Žalospevy

Svätopluk

Romantizmus

Nemecká literatúra

Johan Wolfgang Goethe

Anglická literatúra

George Gordon Biron, Childe, Horaldova púť, Don Juan, Chillonský väzeň

Percy Busshe Sheney, Odpútaný Prometeus

Ruská literatúra

Alexander Sergejevič Puškin, Kaukazský zajatec, Cigáni, Na Sibír

Francúzska literatúra

Jean Jacques, Rozprava o nerovnosti, Emil alebo o výchove, Júlia alebo nová Heliosa

Viktor Hugo, Kontemplácie, Legenda vekov, Chrám matky božej v Paríži, Bedári

Slovenská literatúra

Andrej Sládkovič, Detvan, Marína

Janko Kráľ, Zakliata panna vo Váhu

Ján Botto, Smrť Jánošíkova, 0. Predspev, 1. Spev, 2. Spev, 3. Spev, 4. Spev, 5. Spev, 6. Spev, 7. Spev, 8. Spev, 9. Spev

Ján Chalupka, Mor ho!, Kocúrkovo

Ján Kalinčiak, Reštaurácia

Barok

protireformačné boje, sociálny útlak, beznádej, bezmocnosť, zúfalstvo, pesimizmus, viera v nadprirodzený život, kontrasty  

Talianska literatúra

Torquato Tasso, Oslobodený Jeruzalem

Anglická literatura

John Milton, Stratený raj, Raj znova nájdený

Španielska literatúra:

Luis de Góngora

Slovenská literatúra

Hugolín Gavlovič, Valašská škola mravúv stodola

Humanizmus a renesancia

Slovenská literatúra

Matej Korvín

Ján Jesenius

M. Rakovský, Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčina prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

Štefan Ferdinand Selecký, Obraz panej krásnej, perem maluvaný, ktorá má v Trnave svoje prebývaní

Talianska literatura

Dante Alighieri, Božská komédia

Giovanni Boccaccio, Dekameron

Francesco Petrarca, Sonety pre Lauru

Franҫois Villon, Malý testament, Veľký testament

Franҫois Rabelais, Putovanie obrov

Španielska literatura

Miquel de Servantes Savedra, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mondra

Anglicka literatúra

Wiliam Shakespeare, Veselé panie z Windsoru, Rómeo a Júlia, Hamlet, Richard III, Henrich VI

Stredoveká liretatúra

1. Náboženská

2. Svetská

Pieseň o Rolandovi

Antická literatúra

Grécka

Homér, Ilias, Odysea

Sofokles, Antigona

Rímska

Ovídius, Metamorfózy

Štart