เทคโนโลยี คืออะไร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี คืออะไร by Mind Map: เทคโนโลยี คืออะไร

1. การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง

1.1. เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บแลต

2. 3.ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

2.1. วิทยาศาสตร์

2.2. เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ถ่ายทอดมาจากประเทศตะวันตก ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

2.2.1. เช่น เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือในห้องวิทยาศาสตร์

2.3. เกษตรศาสตร์

2.4. วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในสภาพนิ่งหรือสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี คือ กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ

2.4.1. เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ทำการเกษตรแบบประดิษฐ์เอง

2.5. ศึกษาศาสตร์

2.6. การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้นั้นส่วนใหญ่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมาย

2.6.1. เช่น ปัญหาผู้สอน ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ

2.7. โภชนศาสตร์

2.8. โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนง-หนึ่งที่กล่าวถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาพของร่างกาย

2.8.1. เช่น อาหารทำให้คนมีการเจริญเติบโต ช่วยให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่ได้

2.9. แพทย์ศาสตร์

2.10. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งทั้งทางด้านเทคโนโลยีการประมวลผล ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ลาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยและการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาลและสาธารณสุขจวบจนวันนี้

2.10.1. เช่น ขยายการให้บริการทางด้านสุขภาพให้เข้าถึงตัวคนไข้ในทุกที่ทุกเวลาได้มากยิ่งขึ้น ใช้ในอำนวยควมสะดวกในโรงพยาบาล

2.11. พลีงงานและสิ่งแวดล้อม

2.12. เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานได้มากขึ้นเดินทางได้รวดเร็วขึ้น

2.12.1. เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

3. สมาชิกกลุ่ม มีดังนี้

4. 1. นาย ณภทร เทพนวล เลขที่ 4 ม.4/7

5. 2. นาย ณัฐภัทร ศรีหมุดกุล เลขที่ 5 ม.4/7

6. 3. นาย รัชชานนท์ ลักขณาพันธ์ เลขืีที่ 6 ม.4/7

7. 4. นาย ศุภกร กาญจนะ เลขที่ 7 ม.4/7

8. 2.ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

8.1. ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของเรามากโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ที่มีอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย เราจึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.2. 1ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ใช้ในการค้นหาความรู้

8.3. 2ด้านการพัฒนาประเทศ เช่น ใช่ในการตรวจสอบหาคนร้ายข้ามประเทศ ใช้ในการติดต่อค้าขายกัน

8.4. 3ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสำรวจภูมิประเทศ การพยากรอากาศ

9. 4.เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

9.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น หมายถึง ศิลปะในการสร้าว ประยุกต์ หรือดัดแปลงเครื่องมือใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมวิถีชีวิตสภาพท้องถิ่นได้อย่างมีประโยชน์และประหยัดเทคโนโลยีท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งที่ท้องถิ่นคิดขึ้นเอง เช่น การสารแห การทอผ้า เป็นต้น เทคโนโลยีนำเข้า หมายถึง เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นในต่างประเทศแล้วประเทศไทยก็สั่งสินค้าเข้ามาใช่ในเมืองไทยทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นโดยที่เราจะได้รับความทันสมัยกับเครื่องมือเหล่านี้เช่นการผลิตยารักษาโรค เครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

10. 5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

10.1. เทคโนโลยีกัยการพัฒนาประเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานรากที่รองรับ “สังคมสารสนเทศ”ที่มี “สารสนเทศ” เป็นหัวใจสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสังคมพื้นฐาน ในขบวนการพัฒนาสังคม เช่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข