Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. 4 เทคโนโลยีท้องถิ่น

1.1. เทคโนโลยีนำเข้า

1.1.1. เทคโนโลยีนำเข้า รับจากต่างชาติ พัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับสังคมไทย

1.1.2. ตัวอย่าง อินเตอร์เน็ต รถยนต์

1.2. เทคโนโลยีดั้งเดิม

1.2.1. เทคโนโลยีดั้งเดิม ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต การทำมาหากิน การต่อสู้กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ การปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม

1.2.2. ตัวอย่าง ปืนแก๊ป เครื่องมือหยอดเมล็ดพืช

2. 5.เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

2.1. ด้านเศรษฐกิจ

2.1.1. สามารถประยุกต์ใช้และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ

2.1.1.1. ตัวอย่าง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดย่อม

2.2. ด้านสังคม

2.2.1. ทำให้เกิดศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดความต้องการและการใช้สารสนเทศของบุคคลเพิ่มมากขึ้น

2.2.1.1. ตัวอย่าง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคอมพิวเตอร์ใช้ การซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.3. ด้านการศึกษา

2.3.1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Linear Program Drill and Practice เครือข่ายการศึกษา Electronic Mail Telnet การศึกษาทางไกล ระบบการประชุมทางไกล การสื่อสารโดยใช้ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม

2.3.1.1. ตัวอย่าง เครื่องฉาย หรือ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.4. ด้านสาธารณสุข

2.4.1. ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย ทำบัตร จ่ายยาเก็บเงิน การสนับสนุนการรักษาพยาบาล สร้างเครือข่ายข้อมูลทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วย สามารถให้คำปรึกษาทางไกล

2.4.1.1. ตัวอย่าง การทำบัตรประจำตัวประชาชน การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

2.5. ด้านสิ่งเเวดล้อม

2.5.1. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์

2.5.1.1. ตัวอย่าง ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เคเบิลทีวี

3. ตัวอย่าง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

4. 1. ความหมายเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง

5. 2. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

5.1. ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน

5.1.1. คิด,ดัดแปลงธรรมชาติ เพื่อดำรงชีวิต

5.1.1.1. ตัวอย่าง การเพาะปลูก การทอผ้า

5.2. ด้านพัฒนาประเทศ

5.2.1. เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันผลิตและบริการ,เงินคลังภายในประเทศ,การส่งออก

5.2.1.1. ตัวอย่าง เครื่องมือแพทย์ การผลิตข้าวกลิ่นมะลิ

5.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

5.3.1. นำมาใช้ผลิตเพื่ออาหารหรือของใช้ต่างๆ

5.3.1.1. ตัวอย่าง การผลิตคันไถ รู้จักทำปุ๋ย ทำเขื่อน

6. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

6.1. วิทยาศาสตร์

6.1.1. ใช้แสวงหาความรู้หรือทฤษฎีใหม่ๆ แก้ปัญหาเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

6.1.2. ตัวอย่าง ดาวเทียม หุ่นยนต์

6.2. เกษตรศาสตร์

6.2.1. ประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์พืช

6.2.2. ตัวอย่าง เครื่องสีข้าว รถเกี่ยวข้าว

6.3. ศึกษาศาสตร์

6.3.1. ทำให้ศึกษาเป็นระบบเปิดโอกาสให้ศึกษานอกระบบ เทคโนโลยีด้านสื่อทำให้การศึกษามีพลังผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง ตอบสนองความสนใจแก่ผู้เรียน เป็นการสร้างสิ่งของต่างๆให้สอดคล้องกับชีวิตในท้องถิ่น

6.3.2. ตัวอย่าง กล้องจุลทัศน์ กล้องโทรทรรศน์

6.4. โภชนศาสตร์

6.4.1. ใช้ถนอม,แปรรูปอาหาร เพื่อกินเองหรือส่งออก

6.4.2. ตัวอย่าง เงาะกระป๋อง พาสเจอไรซ์นมเปรี้ยว

6.5. แพทยศาสตร์

6.5.1. วิทยาการที่ประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์

6.5.2. ตัวอย่าง เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ การผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

6.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6.6.1. เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก ใช้พันธุ์ไม้พื้นบ้าน เพื่อคัดเลือกพันธุ์และหาพันธุ์ใหม่ การรู้จักเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้

6.6.2. ตัวอย่าง เครื่องยนต์ Hybrid เซลล์สุริยะ ผลิตและใช้คันไถ การใช้ปุ๋ย การชลประทาน