สื่อมัลติมีเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อมัลติมีเดีย by Mind Map: สื่อมัลติมีเดีย

1. ความหมาย

1.1. มัลติมีเดีย (Multimedia)หรือ สื่อประสม" หมายถึง การนำองค์ประกอบของ สื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

2. ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

2.1. ง่ายต่อการใช้งาน ออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน

2.2. สร้างความรู้สึก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจาก การสัมผัสกับวัตถุที่ปรากฎอยู่บนจอภาพ

2.3. สร้างเสริมประสบการณ์ รู้ถึงการใช้งานอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้การใช้งาน ปุ่มในเกม A แล้วได้สัมผัสเกมส์ B ก็ยังสามารถเล่นได

2.4. เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ สามารถที่จะเพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.5. เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น หากเลือกใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว การสื่อความหมายย่อมจะมี ประสิทธิภาพมากกว่าการเลือกใช้ข้อความหรือตัวอักษร

2.6. คุ้มค่าต่อการลงทุน การใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดียจะช่วยลดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ เดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานท

3. การประยุกต์ใช้งาน

3.1. Entertainment (ความบันเทิง) เช่น เกม ภาพยนตร์ เพลง

3.2. Education (การศึกษา) เช่น E-Learning

3.3. Training (การฝึกอบรม) เช่น Computer Based Training

3.4. Presentation (การนำเสนอข้อมูล) เช่น นำเสนอกิจกรรม ขององค์กร

3.5. Travel (การท่องเที่ยว) เช่น นำเสนอที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก กิจกรรม

3.6. Communication (การสื่อสาร) เช่น การประชุมทางไกล การใช้เทคโนโลยี แบบ Streaming