ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร by Mind Map: ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

3. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยให้การบริการสะดวกขึ้น

4. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

5. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย