ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร by Mind Map: ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

1. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยให้การบริการสะดวกขึ้น

2. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

3. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

4. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

5. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ