การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย by Mind Map: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

1. ประโยชน์คอมพิวเตอร ์

1.1. การแลกเเลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย คือ สามารถดึงข้อมูลจากคนอื่นมาใช้ได้ไว

1.2. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือ ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายทุกคนสามารถสั่งงานจากของตัวเองไปยังอุปกรณ์อื่นๆ

1.3. ใช้โปรแกรมร่วมกันได้ คือ สามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้

1.4. ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลรวดเร็ว และมีประสิทธภาพ

2. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.1. การสื่อสาร คือ ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกส่งจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งหรือจากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร

2.2. การสื่อสารทางไกล คือ การส่งข้อมูลสารสนเทศจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ไกลโดยใช้กระแสไฟฟ้า

2.3. เครือข่าย คือ กลุ่มของวัตถุที่มีการเชื่อมต่อกันภายใต้เงื่อนไขหรือกลไกลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เครือข่ายโทรศัพท์

3. ส่วนประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล

3.1. ผู้ต้องการส่งข้อมูล คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นต้นทางในการส่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

3.2. ผู้ต้องการรับข้อมูล คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นปลายทางในการรับข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่สารกัน

3.3. ข้อความที่ต้องการส่ง คือ ข้อมูลต่างๆที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางต้องส่งไปปลายทาง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ

3.4. โพรโทคอล คือ ใช้ในการส่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทางสามารถรับรู้ข้อมูลได้ถูกต้อง

3.5. สื่อกลาง คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เช่นคลื่นไมโครเวฟ

4. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

4.1. ไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์

4.2. โทรสาร คือ โทรสารเป็นการส่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการเขียนมือหรือพิมพ์

4.3. วอยซ์เมล คือ วอยซ์เมลเป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความ

4.4. การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียง

4.5. การระบุตำแหน่งด้วยดาวเที่ยม คือ การระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมเป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน

5. การสื่อสารโทรคมนาคม

5.1. โทรสาร คือ เครื่องสแกนและพิมพ์เอกสารในตัวเดียวกัน

5.2. โทรเลข คือ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า

5.3. โทรพิมพ์ คือ ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลข

5.4. โทรศัพท์ คือ เครื่องส่งสัญญาณพูดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

5.5. โทรทัศน์ คือ เครื่องกำเนิดภาพและเสียงโดยการรับสัญญาณจากเสาอากาศ

6. สรุปสาระสำคัญ

6.1. การสื่อสาร คือ การะบวนการที่ยินยอมให้ข้อมูลสารสนเทศถูกส่งจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

6.2. การสื่อสารทางไกล คือ การส่งข้อมูลสารสนเทศจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ไกลโดยใช้กระแสไฟฟ้า

6.3. เครือข่าย คือ กลุ่มของวัตถุที่มีการเชื่อมต่อกันภายใต้เงื่อนไขหรือกลไกลอย่างใดอย่างหนึ่ง

7. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

7.1. ผู้ต้องการส่งข้อมูล

7.2. ผู้ต้องการรับข้อมูล

7.3. ข้อความที่ต้องการส่ง

7.4. โพรโทรคอล

7.5. สื่อ