Quy tắc đặt tên UTM

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Quy tắc đặt tên UTM por Mind Map: Quy tắc đặt tên UTM

1. Nội dung

1.1. Với Adwords

1.1.1. Campaign content là tên nhóm quảng cáo

1.1.1.1. VD: nhóm quảng cáo "Nhẫn cưới PNJ"

1.1.2. Campaign name là tên chiến dịch

1.1.3. Campaign term là từ khóa

1.2. Với Facebooks

1.2.1. Compaign name là chủ đề bài viết

1.2.2. Compaign content là tên từng quảng cáo (nếu có test A/B)

1.3. Với báo chí

1.3.1. Campaign name là tên trang báo

1.3.2. Compaign content là tên bài viết

1.4. Chú ý

1.4.1. Tất cả đều ghi thường không ghi hoa

1.4.2. Đăng bài viết lên đâu cũng gắn nguồn UTM Code