MODELOS DIDÁCTICOS

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
MODELOS DIDÁCTICOS por Mind Map: MODELOS DIDÁCTICOS

1. TIPOS

2. CLASE EXPOSITIVA, MAXISTRAL OU TEÓRICA

3. LECTURA

4. INTERROGACIÓN DIDÁCTICA

5. DEFINICIÓN

6. OBXECTIVOS

7. APRENDIZAXES ESPERADAS

8. PRESENTACIÓN ORAL DA INFORMACIÓN DE FORMA LÓXICA, DE FORMA UNIDIRECCINAL E DIRIXIDA Á AUDIENCIA.

9. SUBMINISTRAR INFORMACIÓN

10. Xerar procesos de comprensión e aplicación de fenómenos.

11. Motivar

12. A través do modelo

13. Por descubrimento

14. Argumentada

15. Relacionada con experiencias

16. DEFINICIÓN

17. OBXECTIVOS

18. APRENDIZAXES ESPERADAS

19. Lectura de textos seleccionados para a aprendizaxe/afondamento dun tema.

20. Hábito da lectura para o desenvolvemento da autoaprendizaxe.

21. Promover a capacidade de análise e interepretación.

22. Comprensión da comunicación escrita.

23. Independente e autónoma

24. Temáticamente orientado

25. A través da comunicación escrita

26. Mediante traballo individual

27. DEFINICIÓN

28. OBXECTIVOS

29. APRENDIZAXES ESPERADAS

30. Método/técnica que contribúe a desenvolver a curiosidade e o desexo de pescudar, de facer inferencias.

31. Facilitar o desenvolvemento da capacidade de expresión crítica, reflexiva e analítica

32. Estimular

33. Motivación

34. Creatividade discente

35. Xerar e manter a confiaza na relación doscente-discente

36. Independente e autónoma

37. Temáticamente orientado

38. ORGANIZADORES DA INFORMACIÓN PARA O COÑECEMENTO

39. DEFINICIÓN

40. OBXECTIVOS

41. APRENDIZAXES ESPERADAS

42. Estratexia didáctica de representar a iformación de forma organizada.

43. Grafica

44. Escrita

45. Resumo

46. Forma

47. Fluxograma

48. Facilitar/promover a organización de materiais educativos

49. Desenvolver capacidades

50. Analíticas

51. Síntese

52. Determinar as relacións causa-efecto en situacións problemáicas

53. Mediante tarefas

54. Independente

55. Dirixida polo/a docente

56. CREATIVO, BRAINSTORMING OU TREBOADA DE IDEAS

57. DEFINICIÓN

58. OBXECTIVOS

59. APRENDIZAXES ESPERADAS

60. Innovadora

61. Autónoma

62. Por descubrimento

63. Xerar ideas, suxestións, posibles soluación.

64. Romper co condicionamento e o habitual oou repetitivo

65. Promover

66. Solucióon de situacións problemáticas ou a toma de decisións, busca de novas ideas.

67. Capacidade de superación persoal no discente.

68. Desenvolver o espírito creativo e a capacidade creadora dos discentes.

69. Desenvolver o espírito creativo e a capacidade creadora dos discentes.

70. TRABALLO DE CAMPO

71. DEFINICIÓN

72. OBXECTIVOS

73. APRENDIZAXES ESPERADAS

74. Establecer contacto directo cunha actividade real e concreta para adquirir unha auténtica experiencia, comprobación de coñecementos, habilidades, etc.

75. Aplícase en excursións educativas

76. Comprobar coñecementos, habilidades, destrezas e aptitudes.

77. Contribuír á asimilación dos estudos que se cursan ou dos temas a desenvolver nunha unidade didáctica.

78. Porse en contacto cunha realidade estudada teoricamente e posibilitar a aplicación práctica desta.

79. Por descubrimento

80. A través da práctica supervisada

81. Dirixida polo/a docente

82. REDESCUBRIMENTO

83. DEFINICIÓN

84. OBXECTIVOS

85. APRENDIZAXES ESPERADAS

86. Por descubrimento

87. A través da práctica supervisada

88. Dirixida polo/a docente

89. Dominar os procedementos metodolóxicos segundo os enfoques.

90. Desenvolver

91. Capacidades

92. Análise

93. Reflexión

94. Creatividade

95. Observación

96. Capacidade/interese pola investigación

97. Desenvolver accións preestablecidas polo/a docente para que o alumnado atope metodoloxicamente os coñecementos

98. MODELOS DIDÁCTICOS

99. SIMULACIÓN

100. DEFINICIÓN

101. OBXECTIVOS

102. APRENDIZAXES ESPERADAS

103. Representación operante dun feito da realidade.

104. Estimular a motivación

105. Xerar coñecementos de acción e decisión para situacións da vida real.

106. Construír competencias básicas e prácticas.

107. Dirixida polo/a docente

108. Tematicamente orientada

109. DRAMATIZACIÓN

110. DEFINICIÓN

111. OBXECTIVOS

112. APRENDIZAXES ESPERADAS

113. Xogando

114. Por descubrimento

115. Recíproca

116. Comprobar diversas formas de enfrontar unha situación problemática e evidenciar os seus puntos críticos

117. Promover a comunicación por medio da expresión corporal e auditiva.

118. Deshinibir ao/a discente mediante a creación de condicións para que se exprese libremente.

119. Porporcionar oportunidades para que o/a discente sensibilice, perciba e contraste as solucións ás situacións problemáticas.

120. Representación dunha escea real ou imaxinaria, na que cada persoa desempeña un papel/rol nunha situación que ten inicio, deselvolvemento e desenlace.

121. Improvisada ou guionizada

122. Ten como base a observación e a análise

123. DISCUSIÓN EN PEQUENOS GRUPOS E EN EQUIPOS DE TRABALLO

124. DEFINICIÓN

125. OBXECTIVOS

126. APRENDIZAXES ESPERADAS

127. Argumentada

128. Dialéctica

129. Tematicamente orientada

130. Innovadora

131. Autónoma

132. Na solución de problemas

133. Fomento do espírito de equipo e grupo

134. Promover o liderado distributivo

135. Desenvolver a capacidade crítica e creatividade no logro de resultados colectivos

136. Capacidade de traballar en grupo

137. Tolerancia, pensar antes de falar, participación eficaz

138. Reunión en grupos por parte dos discentes coa finalidade de investigar e discutir para comprender un tema/feito/fenómeno/etc.

139. Variantes: discusión, debate, foro...

140. DEMOSTRACIÓN

141. OBSERVACIÓN

142. DEFINICIÓN

143. DEFINICIÓN

144. OBXECTIVOS

145. APRENDIZAXES ESPERADAS

146. Dirixida polo/a docente

147. Orientada tematicamente

148. Amosar e comprobar prantexamentos teórocps, técnicas e/ou procedementos que conduzan á execución de tarefas concretas.

149. Comprobar de forma racional ou empírica a veracidade teórico conceptual, procedimental de proposicións abstractas e concretas.

150. Estimular a aprendizaxe significativa.

151. Complementa á exposición e está sustentada no método dedutivo.

152. Presentación de razóns encadeadas de forma lóxica e coherente ou feitos concretos que tenden a reafirmar un resultado teórico ou unha acción concreta e procedimental para lec¡var a cabo a execución dunha tarefa.

153. OBXECTIVOS

154. APRENDIZAXES ESPERADAS

155. Permite captar fenómenos externos ou internos mediante a percepción e rexístrao con obxectividade.

156. Desenvolver a capacidade de observación obxectiva que permita unha actuación máis consciente e eficaz.

157. Guiar aos/as discentes na colleita de información acerca dun fenómeno para aprendelo, investigalom comprendelo e apreciar a realidade.

158. Xerar procesos de comprensión de fenómenos e a súa aplicación.

159. Promover a capacidade perceptiva, a atención, memoria, análise, xeralización e comunicación.

160. Dirixida polo/a docente

161. A través do intercambio de experiencias persoais

162. Incidental