Ensenyar i Aprendre en Línia Màster Educació i Tic (UOC)Marta Mendoza Piqué

Plan your projects and define important tasks and actions

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Ensenyar i Aprendre en Línia Màster Educació i Tic (UOC)Marta Mendoza Piqué por Mind Map: Ensenyar i Aprendre en Línia Màster Educació i Tic  (UOC)Marta Mendoza Piqué

1. Teories de la Educación a Distancia

1.1. Teoria del Estudi Independent.

1.1.1. Charles Wedemeyer

1.1.2. Michael Moore

1.2. Teoria de la Industrialització

1.2.1. Otto Peters

1.3. Teoria de la Interacció i la comunicació

1.3.1. Börge Holmberg

1.4. Andragogia

1.4.1. Malcomlm Knoeles

1.5. Síntesi de les teories clàssiques

1.5.1. Hilary Perraton

1.6. Teoria de l'equivalència de l'educació a distància

1.6.1. Desmond Keegan

1.6.2. Simonson i Schlosser

1.7. Fordisme, Noefordisme i Postfordisme

1.8. Póster Glogster

2. Teories de l'Aprenantatge

2.1. Conductisme

2.1.1. Autors Principals

2.1.1.1. B. F. Skinner

2.1.1.2. Ivan Pavlov

2.1.1.3. Jonh B. Watson

2.1.2. Aprenantage individual

2.2. Cognotivisme

2.2.1. Autores Principals

2.2.1.1. Jean Piaget

2.2.1.2. Jerome Bruner

2.2.1.3. David Ausbel

2.2.1.4. Robert M. Gagné

2.2.2. Idees Prinicipals

2.2.2.1. Construcció dinàmica del coneixement

2.2.2.2. Interacció amb l'alumne és primordial

2.2.2.3. Posar en comú els esquemes mentals

2.2.2.4. Treball col.laboratiu

2.3. Constructivisme

2.3.1. El Model Constructivista estè centrat en la persona, en les seves experiències prèvies de les que realitza noves construccions mentals

2.3.1.1. Quan realitza la interacció amb altres ( Lev Vigotsky )

2.3.1.2. Quan el subjecte interactua amb l'objecte del coneixement ( (Jean Piaget)

2.3.1.3. Quan es significatiu pel subjecte ( David Ausbel )

2.4. Conectivisme

2.4.1. Autors Principals

2.4.1.1. George Siemens

2.4.1.1.1. "L'aprenantatge és un procès de conexió de fonts d'informació especialitzats"

2.4.1.2. Stephen Downes

2.4.1.2.1. “En el seu cor, el connectivisme és la tesis de que el coneixement està distribuit al llarg d'una xarxa de connexions, i per tant l'aprenantatge consisteix en l'habilitat de construir i atravessar aquestes xarxes”.

2.5. Altres

3. Docent en línia

3.1. Rol del doccent

3.1.1. És un guia que acompanya, guide on the side ( Pallof i Pratt, 2001 )

3.1.2. És un facilitador de la comunicació i la col.laboració

3.1.3. Gestor i dinamitzador de la informació a la Xarxa.

3.1.4. Dissenyador de propostes docents innovadores, organitzador de les activitats i facilitador de continguts, materials, recursos, etc.

3.1.5. Proveïdor d'eines.

3.1.6. Intermediari, tutor i moderador.

3.2. Habilitats del docent en línia. E-moderating. Salmon ( 2003 )

3.2.1. Comprenssió dels processos en línia

3.2.2. Habilitats tècniques

3.2.3. Habilitats comunicatives en línia

3.2.4. Contingut expert

3.2.5. Característiques personals

3.3. Aspectes instruccionals d'atenció prioritària en la docència virtual

3.3.1. Canvis en l'acció docent; de les classes presencials a les classes virtuals

3.3.2. http://wallwisher.com/wall/low2mmnzji/wish/5970032

4. Reptes pel Futur

4.1. Superrar les barreres per a l'educació a distància ( Berge i Muilenburg )

4.1.1. Augment del temps de compromis

4.1.2. Falta de diners per implantar programes d'educació a distància

4.1.3. Resistència de l'organització al canvi

4.1.4. Falta de visió compartida de l'educació a distància en l'organització

4.1.5. Falta de personal de suport per ajudar en el desenvolupament del curs

4.1.6. Falta de planificació estratègica

4.1.7. Ritme lent d'aplicació

4.1.8. Compensació / incentius als professors

4.1.9. Dificultat per seguir el ritme dels canvis tecnològics

4.1.10. Falta d'infraestructura, laboratoris o classes amb millora tecnològica

4.2. Nou rol del docent

4.2.1. estar permanentment actualitzat en coneixement i en canvis de la tecnologia

4.2.2. saber treballar en equip i de forma col.laborativa

4.2.3. Adquirir noves competències per a dirigir xarxes d'aprenantatge

4.3. Superar les fonts de resistències a la tecnologia

4.3.1. Moure's entre la gent

4.3.2. Utilitzar tècniques de persuasió

4.3.3. Activitat constant

5. Educació a distància

5.1. Definicions

5.1.1. "Educación formal basada en una institución en que el grupo de aprendizaje está separado y en que se hacen servir tecnologías de las telecomunicaciones para conectar alumnos, recursos e instructores." Simonson, 2003, p.28

5.1.2. "És un procés educatiu en què una persona ofereix una part significativa de l'ensenyament sense compratir el mateix espai i / o el mateix temps que l'alumne." Hillary Perraton ( 1988 )

5.1.3. Desmond Keegan identifica cinc elements principals en la definció integral de l'educació a distància

5.1.3.1. Separació permanent de professor i alumne durant tot el procés d'aprenantatge

5.1.3.2. La influència d'una organització educativa en la planificació i la preparació de materials d'aprenantatge i en l'oferta de serveis de suport a l'estudiant

5.1.3.3. Ús de mitjans tècnics

5.1.3.4. Provisió de comunicació bidireccional

5.1.3.5. Procés individual en gairebé tot el procés d'aprenantatge

5.1.4. Garrison i Shale ofereixen tres criteris que consideren essencials per considerar l'educació a distància:

5.1.4.1. Educació a distància implica que la comunicació educativa entre professor i estudiant / estudiants té lloc d'una manera no contigua

5.1.4.2. Educació a distància ha d'implicar comunicació bidireccional entre professor i estudiant

5.1.4.3. Educació a distància utilitza la tecnologia per mediar la comunicació bidireccional necessaria

5.2. Quadrants de Dan Coldeway

5.3. Richard Clark "Mers Vehicles"

5.3.1. "L'aprenantatge no millora perquè la instrucció estigui basada en els mitjans, sinó que el contingut de la instrucció, el mètode utilitzat per promoure l'aprenantatge i la implicació de l'alumne en l'experiència didàctica són el que tenen influència"

5.4. Raons per crear Univeritats amb educació a distància segons Holmberg, 1995:

5.4.1. Augmentar l'oferta formativa en l'educació universitària en general

5.4.2. Adults amb feina i responsabilitat familiar i compromisos formen un grup potencial d'estudiants a temps parcial

5.4.3. Possibilitat d'oferir oportunitats d'estudiar a adults entre els que s'inclouen grups desfavorits

5.4.4. Necessitat de moltes professions de rebre formació adicional a un nivell més avançat

5.4.5. Donar suport a la innovació educativa

5.4.6. Creença en la viabilitat d'un ús econòmic dels recursos educatius per ensenyament mediat

5.5. Altres aplicacions

5.5.1. Telemedicina

5.5.1.1. Ús de la tecnologia de la informació i les telecomunicacions per proporcionar serveis d'atenció sanitària per a persones que es troben lluny del proveïdor

5.5.1.2. Kvedar, Menn i Louglin ( 1998 ) apunten a 4 aplicacions de la telemedicina: control remot, consulta remota, educació remota i telementor

5.6. Tècniques per proporcionar experiències d'aprenantatge a tots els estudiants a través de:

5.6.1. Correspondència

5.6.2. Mitjans pregravats

5.6.3. Àudio bidireccional

5.6.4. Àudio bidireccional amb gràfics

5.6.5. Vídeo en viu unidireccional

5.6.6. Àudio/vídeo bidireccional

5.6.7. Àudio/vídeo bidireccional de sobretaula

6. Alumne en el Entorns Virtuals

6.1. Els entorns virtuals d'aprenantatge ( asincronia espaciotemporal )

6.1.1. L'estudiant es converteix en el centre del procés d'aprenantatge

6.1.2. Dins del procés d'aprenantatge intervenen el docent, els recursos digitals i els companys de l'aula.

6.1.3. https://sites.google.com/site/microtallerstac/entorns-virtuals-d-aprenentatge

6.1.4. http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_Personal_de_Aprendizaje

6.1.5. Programari social i web 2.0: blog, wiki, marcadors socials, podscats...

6.1.6. Capacitat de l'alumne per editar, crear informació proporcionada per un altre usuari. Facilita la creació, gestió, col.laboració i publicació de coneixement.

6.2. Rol de l'estudiant en línia ( Borges 2007 )

6.2.1. És actiu i gestiona el seu propi procès d'aprenantatge

6.2.2. Construeix el seu propi coneixement a partir del material d'estudi i de la relació amb els companys i el professor

6.2.3. Organitza el seu temps

6.2.4. El procés formatiu es duu a terme a través de l'entorn tecnològic

6.3. Actituds de l'alumne en línia

6.3.1. Implicació personal i responsabilitat en el seu acompliment com a estudiant

6.3.2. Respecte als companys i a les seves opinions i propostes

6.3.3. Criteri propi i reflexió a l'hora de llegir i escriure.

6.3.4. Que actuen honestament, que no copien treballs d'altres o d'altres fonts i els fagin passar per propis

6.3.5. Que pregunten, que participen, que aporten en l'aula virtual.

6.3.6. Que sàpiguen quins canals d'ajuda existeixen i que els utilitzen si necessiten ajuda o aclariments.

6.3.7. Que estiguin disposats «a explorar, a experimentar i a aprendre d'una altra manera

7. Activitats Assignatura

7.1. Pac1

7.2. Pac 2

7.3. Pac 3

7.4. Pac 4