My BJJ offensive game

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
My BJJ offensive game por Mind Map: My BJJ offensive game

1. Juego de pie

1.1. Kumi Kata

1.1.1. Uchi mata <-> Kouchi gari <-> Ouchi gari

1.1.2. Barae <-> Sasae

1.1.3. Tomoe nage

1.1.3.1. Montada (Tate shio gatame)

1.1.3.1.1. Intentar americana

1.1.3.1.2. Cross chokes (Kata juji jime)

1.1.3.1.3. Juji gatame

1.1.3.1.4. S Mount

1.1.3.2. 100 kilos (Yoko shiho gatame)

1.1.4. Arm drag

1.1.4.1. izq

1.1.4.1.1. Busca de espalda

1.1.4.2. dch

1.1.4.2.1. Sumi gaeshi

1.1.4.2.2. uchi mata?

1.1.4.2.3. Toma de espalda?

2. Juego de guardia

2.1. Guardia sentada

2.1.1. Kumi kata

2.1.1.1. Guardia cerrada

2.1.1.1.1. Tijera

2.1.1.2. Guardia lasso

2.1.1.3. Guardia escudo

2.1.1.4. Guardia araña