České právní dějiny

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
České právní dějiny por Mind Map: České právní dějiny

1. před 20.stoletím

1.1. Velká Morava (830-906)

1.1.1. Zákon sudnyj ljudem (Soudní zákon pro laiky)

1.1.1.1. normy církevního práva pro světskou společnost

1.1.1.2. modelem byzantská Ekloga

1.1.1.3. trestní, majetkové, manželské právo

1.1.1.4. podpůrný pramen k obyčejům

1.1.2. Nomokánon

1.1.2.1. překlad, zkrácená verze byzantské sbírky Synagogae

1.2. Přemyslovci (955-1306)

1.2.1. 1039 Dekreta Břetislavova

1.2.1.1. Kosmova kronika

1.2.1.2. manželské a trestní právo

1.2.1.2.1. monogamie, smilstvo, zákaz rozvodů, církevní forma sňatků

1.2.1.2.2. zákaz krčem, poprvé ordál, trest vypovězení ze země

1.2.2. 1055 zákon o seniorátu

1.2.2.1. pravidla nástupnictví

1.2.2.1.1. nejstarší příslušník rodu

1.2.2.1.2. postupně nahrazeno primogeniturou

1.2.3. 1189 Statuta Konrádova

1.2.3.1. 3 odlišná znění (pro 3 moravské úděly)

1.2.3.1.1. znojemský úděl (1222)

1.2.3.1.2. břeclavský úděl (1229)

1.2.3.1.3. brněnský úděl (1237)

1.2.3.2. kompromis

1.2.3.2.1. posílení panovnické moci (soudnictví, správa)

1.2.3.2.2. uznání vyzískaných práv šlechty

1.2.3.3. majetkové, dědické a trestní právo

1.2.3.3.1. potvrzení držby půdy šlechotou

1.2.3.3.2. možnost dědit i pro dcery

1.2.4. Svatá říše římská (od knížete ke králi)

1.2.4.1. lenní teorie

1.2.4.1.1. český stát = říšské léno

1.2.4.1.2. 1182 markrabství moravské

1.2.4.2. 1085 Vratislav - 1.český král (ad personam)

1.2.4.3. 1212 Zlatá bula sicilská

1.2.4.3.1. Přemysl Otakar I. - dědičný král, stvrzení

1.2.4.3.2. nedělitelnost českého státu

1.2.4.3.3. svobodná volba panovníka

1.2.4.3.4. český král kurfiřtem

1.2.4.3.5. investitura biskupů

1.2.4.4. 1356 Zlatá Bula

1.2.4.4.1. Karel IV.

1.2.4.4.2. potvrzení Zlaté buly sicilské

1.2.4.4.3. uznání mezinárodní suverenity a nezávislosti českého státu

1.2.5. 1300 Horní zákoník Václava II. (Ius Regale montanarum)

1.2.5.1. horní regál

1.2.5.1.1. těžba nerostného bohatství výsadním právem krále

1.2.5.1.2. horní svoboda - může těžit i bez souhlasu vlastníka pozemku

1.2.5.1.3. propůjčuje za podíl a předkupní právo (mincovní regál)

1.2.5.2. nejstarší český zákoník

1.3. Lucemburkové (1310 - 1419)

1.3.1. právní knihy

1.3.1.1. soukromé sepsání zemského práva (zákony panovníka & sněmu)

1.3.1.2. 13./14.st. Rožmberská kniha

1.3.1.2.1. šlechtické právo procesní a majetkové

1.3.1.3. 14.st. Ordo iudicii terrae (Řád práva zemského)

1.3.1.3.1. souvislost s Maiestas Carolina (10% převzato)

1.3.1.3.2. procesní právo (popsáno na vraždě), majetkové právo, trestní právo

1.3.1.4. Práva zemská česká

1.3.1.4.1. Ondřej z Dubé

1.3.1.4.2. podpora posílení panovníka, omezení šlechty

1.3.1.4.3. preferuje procesní otázky

1.3.1.4.4. příručka u šlechtickách soudů, zemských desek - do VZZ

1.3.1.5. 14.st. Kniha písaře Jana

1.3.1.5.1. městské právo (Brno)

1.3.1.5.2. populární > užití jinde

1.3.1.5.3. latinsky

1.3.2. 1355 Codex Carolinas (od 17.st. Maiestas Carolina)

1.3.2.1. nezdařený kodifikační pokus

1.3.2.2. panovníkův nárok na svrchovanou vládu

1.3.2.3. omezení šlechtických práv

1.4. Husitské (1419-1436)

1.4.1. 1420 čtyři pražské artykuly

1.4.2. 1421 čáslavský sněm

1.4.3. 1423 Žižkův vojenský řád

1.4.4. 1434 basilejská kompaktáta

1.4.4.1. součást zemské ústavy do Bílé hory

1.4.4.2. legální koexistence dvou církví

1.5. stavovský stát (1412-1620)

1.5.1. právní knihy

1.5.1.1. 15./16.st. O práviech, sudiech a dskách země české knihy devatery

1.5.1.1.1. Viktor Kornel ze Všehrd

1.5.1.1.2. dvě verze (1497, 1507)

1.5.1.1.3. šlechtické právo majetkové a trestní, praxe při vedení zemských desek

1.5.1.1.4. protinávrh k oficiální kodifikaci (VZZ)

1.5.1.2. 1482-1490 Kniha Tovačovská

1.5.1.2.1. moravské šlechtické právo

1.5.1.2.2. faktická váha zákona

1.5.1.2.3. 1523-1527 Kniha Drnovská

1.5.1.2.4. používána do roku 1533 - Zřízení zemské markrabství moravskho

1.5.1.3. 1534 Práva městská

1.5.1.3.1. Brikcí z Licska

1.5.1.3.2. překlad z latiny & úprava Knihy písaře Jana

1.5.2. 1579 Práva městská království českého

1.5.2.1. Pavel Kristián z Koldína

1.5.2.2. kodifikace městského práva

1.5.2.2.1. ze švábského (staroměstského) práva (× magdeburské - konzervativní)

1.5.2.2.2. poslední ustanovení ruší až ABGB

1.5.3. "ústavní" (zemské) právo

1.5.3.1. 1500 Vladslavské zřízení zemské (Zemské zřízení království českého)

1.5.3.1.1. platilo do 1627 (Obnovené zřízení zemské)

1.5.3.1.2. doplňky - součástí

1.5.3.1.3. 3 revize (1530, 1549, 1564)

1.5.3.2. 1545 Práva a zřízení markrabství Moravského

1.5.3.2.1. původně 1535 Zřízení markrabství moravského o soudu zemském

1.5.3.2.2. platilo do 1628 (Obnovené zřízení zemské pro Moravu)

1.6. feudální absolutismus (1620)

1.7. kapitalismus (1848)

2. 20.století

2.1. 1.světová válka

2.2. první republika (1918-

2.2.1. (28. říjen) 11/1918 Recepční norma (Zákon o zřízení samostatného státu československého)

2.2.1.1. autor Alois Rašín

2.2.1.2. pouze 5 článků

2.2.1.3. recipuje RU státní aparát a právní řád

2.2.1.3.1. kontinuita práva

2.2.1.3.2. právní dualismus/trialismus

2.2.1.4. určení formy státu odkázáno na později (Národní shromáždění)

2.2.1.5. Národní výbor = vykonavatel státní svrchovanosti

2.2.1.5.1. samosprávné, státní a župní úřady podřízeny

2.2.1.5.2. plní tak úlohu prozatímního vrcholného zákonodárného orgánu a nejvyššího správního orgánu

2.2.2. (13.listopad) 37/1918 prozatímní ústava

2.2.2.1. schválena posledním zasedáním Národního výboru

2.2.2.2. 21§, 4 oddíly

2.2.2.2.1. o národním shromáždění

2.2.2.2.2. o prezidentovi

2.2.2.2.3. o tom, jak se vyhlašují rozsudky

2.2.2.2.4. o moci výkonné a nařizovací

2.2.2.3. 2 novelizace

2.2.2.3.1. 139/1919 první novelizace

2.2.2.3.2. 217/1919 druhá novelizace

2.2.3. (29. únor) 121/1920 zákon, kterým se uvozuje Ústavní listina

2.2.3.1. 10 článků + samotná Ústavní listina

2.2.3.1.1. Ústavní soud

2.2.3.1.2. veškeré recipovaní ústavní zákony pozbývají platnosti

2.2.3.1.3. neplatnost zákoů odporujících ústavě

2.2.3.1.4. změna ústavy = jen ústavní zákon

2.2.3.2. Ústavní listina

2.2.3.2.1. 6 hlav

2.2.3.3. fikce jednotného československého národa (2 větve)

2.2.3.3.1. jinak by byli Slováci menšinou (méně než Němců)

2.2.3.4. doplňky

2.2.3.4.1. 122/1920 jazykový zákon

2.2.3.4.2. 293/1920 ústavní zákon o ochraně osobní, domovní svobody, listovního tajemství

2.2.3.4.3. 236/1920 ústavní zákon o pozbývání státního občanství a práva domovského

2.2.4. soudní soustava

2.3. druhá republika (Česko-Slovensko) 30.9.1938-14.3.1939

2.3.1. Mnichovská dohoda 29-30.9.1938

2.3.1.1. Německo, Itálie, Francie, Británie

2.3.1.2. porušení mezinárodního práva a čsl.ústavy

2.3.1.2.1. neplatná ex tunc (od počátku)

2.3.1.2.2. odstoupení území s >50% německým obyvatelstvem

2.3.1.3. 5.10. abdikace Beneše>exil

2.3.2. 1938

2.3.2.1. 299/1938 ústavní zákon o autonomii Slovenskej krajiny

2.3.2.2. 328/1938 ústavní zákon o autonomii Podkarpatské Rusi

2.3.2.3. prezidentem Emil Hácha

2.3.2.4. 330/1938 ústavní zákon o zmocnění ke změnám ústavní listiny (zmocňovací zákon)

2.3.2.4.1. zlikvidoval zákonodárnou moc parlamentu

2.3.2.4.2. prezident může vydávat dekrety se silou ústavního zákona

2.3.2.4.3. vláda může vydávat nařízení se silou zákona

2.3.2.4.4. časově omezeno na 2 roky

2.3.3. 14.3.1939 vyhlášen samostatný Slovenský štát

2.4. válka

2.4.1. protektorát Čechy a Morava (16.3.1938)

2.4.1.1. 14./15.3. obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou

2.4.1.2. 16.3. výnosem Hitlera protektorát

2.4.1.2.1. ztráta mezinárodní právní subjektivity

2.4.1.3. ústřední orgány

2.4.1.3.1. autonomní

2.4.1.3.2. říšské

2.4.1.4. soudní soustava

2.4.1.4.1. dvě soustavy

2.4.1.4.2. pro říšské občany

2.4.1.5. právo

2.4.1.5.1. právní předpis vydané protektorátními orgány

2.4.1.5.2. právní normy z předokupační doby

2.4.1.5.3. právní předpisy Německé říše

2.4.1.6. občané

2.4.1.6.1. němečtí říšští občané

2.4.1.6.2. protektorátní obyvatelstvo

2.4.1.6.3. ti, na které se vztahovali rasové předpisy

2.4.2. samostatný Slovenský štát (14.3.1939 – 4.5.1945)

2.4.2.1. březen 1939 - zákon č.1 Slovenského věstníku o samostanom Slovenskom štáte

2.4.2.1.1. samostatnost fiktivní, satelit Německa

2.4.2.1.2. Ochranná smlouva s Německem

2.4.2.2. červen 1939 (185/1939) Ústava Slovenského státu

2.4.2.2.1. název Slovenská republika

2.4.2.2.2. prezidentem Josef Tiso

2.4.3. exil

2.4.3.1. říjen 1939 Československý národní výbor

2.4.3.1.1. Paříž, od 1940 Británie

2.4.3.1.2. uznání za vládu ČSR

2.4.3.1.3. 1940 přeměna na Prozatimní státní vládu ČSR v emigraci

2.4.3.2. Prozatímní státní zřízení

2.4.3.2.1. prezident E.Beneš

2.4.3.2.2. prozatímní státní vláda

2.4.3.2.3. Státní rada

2.4.3.2.4. Právní rada

2.4.3.3. normotvorná činnost

2.4.3.3.1. ústavní dekrey a dekrety prezidenta republiky

2.4.3.3.2. nařízení vlády

2.4.3.3.3. ústavní dekret 2/1940 Úředního věstníku čsl. o prozatímním výkonu moci zákonodárné

2.4.3.3.4. ústavní dekret 1/1942 - vznik Státní rady

2.4.3.4. obnovení právního pořádku 44-45

2.4.3.4.1. ústavní dekret 10/1944 o dočasné správě osvobozeného území

2.4.3.4.2. ústavní dekret 11/1944 o obnovení právního pořádku

2.4.3.4.3. ústavní dekret 8/1944 o národních výborech a prozatímním NS

2.4.3.4.4. ústavní dekret 3/1945 o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

2.5. poválečné období

2.5.1. dekrety

2.5.1.1. potrestání válečných zločinců

2.5.1.1.1. velký retribuční dekret dekret 16/1945 Sb

2.5.1.1.2. dekret o Národním soudu 17/1945 Sb

2.5.1.1.3. malý retribuční dekret 138/1945 Sb.

2.5.1.1.4. dekret 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

2.5.1.1.5. dekret 12/1945 Sb.o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

2.5.1.1.6. dekret 108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

2.5.1.1.7. dekret 33/1945 Sb o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

2.5.1.1.8. dekret 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci (osidlovací dekret)

2.5.1.2. znárodňovací

2.5.1.2.1. 100-103/1945 o znárodnění dolů, průmyslových podniků, bank, pojišťoven

2.5.1.3. ratihabice

2.5.1.3.1. ústavní zákon 57/1946, kterým se schvalují za zákon dekrety prezidenta republika

2.5.2. Slovenská národní rada

2.5.2.1. nařízení 1/1944 Sb.n. zákonodárnou moc prostřednictvím nařízení

2.5.3. 1.vláda Národní fronty Čechů a Slováků

2.5.3.1. 25 členů

2.5.3.2. ministři za každou povolenou stranu > komunisti 6 KSČ+KSS

2.5.4. Košický vládní program

2.5.4.1. zásady budování státu a vládní politiky

2.5.5. 28.10.1945 poprvé Prozatímní národní shromáždění

2.5.5.1. 300 poslanců

2.5.5.1.1. 4 české a 2 slovenské strany (2 komunistické)

2.5.5.1.2. každá strana 50 mandátů

2.5.5.2. jednokomorové

2.5.5.3. odpadla dosavadní podmínka nutná u prezidentských dekretů předběžná dohoda se Slovenskou národní radou

2.5.5.4. ratihabici dekretů

2.5.5.5. vytvořilo volební systém do Ústavodárného národního shromáždění

2.5.6. květen 1946 – první parlamentní volby > Ústavodárné národní shromáždění

2.5.6.1. hlavním úkolem bylo vypracování a přijetí ústavy v max. lhůtě 2 let

2.5.6.2. výsledky voleb posílily pozice komunistů v zákonodárném orgánu

2.5.7. únor 1948 komunistický převrat

2.5.7.1. vrchol vládní krize

2.6. komunismus

2.6.1. 9.května 1948 - přijata nová ústava tzv. lidové demokracie, úz150/1948

2.6.1.1. Beneš nepodepsal, abdikoval, podepsal pak uz KGottwald

2.6.1.2. vychází z Ú1920, ale i nové instituce/instituty

2.6.1.2.1. slovenské orgány

2.6.1.2.2. národní výbory

2.6.1.2.3. omezení soukromého vlastnictví

2.6.1.2.4. plánovitý charakter rozvoje národního hospodářství

2.6.1.3. koncepce třídního pojetí práva (vůle vládnoucí třídy je povýšena na zákon)

2.6.1.4. formálně zachovávala řadu demokratických prvků (pluralita, dělba moci, zákl. práva a svobody, nezávislé soudnictví)

2.6.1.5. Národní shromáždění

2.6.1.5.1. 300 členů

2.6.1.5.2. 6let

2.6.1.6. prezident

2.6.1.6.1. 7 let

2.6.1.6.2. 35 let min

2.6.1.6.3. volen Národním shromážděním

2.6.1.6.4. max. 2 volební období

2.6.1.7. vláda

2.6.1.7.1. předseda+náměstkové předsedy+ministři+státní tajemníci

2.6.1.7.2. jmenuje prezident

2.6.1.7.3. vyhlášením tzv. pětiletky byla vláda zmocněna k vydávání nařízení vedoucích ke splnění pětiletky, vše bylo podřízeno tomuto plánu

3. právní odvětví

3.1. občanské právo

3.2. trestní právo

3.2.1. Obnovené zřízení zemské

3.2.1.1. procesní zásady

3.2.1.1.1. zásada oficiality (povinnost úředníků stíhat)

3.2.1.1.2. písemný

3.2.2. 1707 Constitutio criminalis Josefina (trestní zákoník Josefa I.)

3.2.2.1. podpůrná platnost

3.2.2.1.1. Koldínův zákoník

3.2.2.1.2. OZZ

3.2.2.2. jen pro české země

3.2.2.3. proces

3.2.2.3.1. zaveden inkviziční (zahajování z úřední povinnosti)

3.2.2.3.2. zachován akuzační (soukromý žalobce)

3.2.3. 1768 Constitutio Criminalis Theresiana (Marie Terezie)

3.2.3.1. výlučný zákoník

3.2.3.2. pro celé Rakousko

3.2.3.3. zaostalý už ve své době

3.2.3.3.1. presumpce viny

3.2.3.3.2. tortura

3.2.3.3.3. tresty

3.2.3.3.4. delikty

3.2.3.4. zrušen 1788

3.2.4. 1778 Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně (Josef II.)

3.2.4.1. zásada úměrnosti mezi činem a trestem

3.2.4.2. tresty

3.2.4.2.1. převýchova

3.2.4.2.2. ne kruté zákroky na těle

3.2.4.2.3. zrušen trest smrti (jen stanné právo)

3.2.4.3. poprvé nullum crimen/poena sine lege

3.2.4.4. delikty

3.2.4.4.1. už ne čarodejnictví

3.2.4.4.2. cizoložství jen soukromožalobní

3.2.4.5. moderní, stručný, úplný

3.2.5. 1788 Obecný soudní řád kriminální

3.2.5.1. dopňuje zákoník Josefa II.

3.2.5.2. ruší procesní pravidla z Tereziány

3.2.5.3. odstranění zbytku obžalovacího procesu (>jen inkviziční)

3.2.6. 1803 Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (Františkána, František I.)

3.2.6.1. celá monarchie kromě Uher

3.2.6.2. rozvíjí zákoník Josefa II.

3.2.6.3. proces i hmota

3.2.6.4. trestné činy

3.2.6.4.1. zlý úmysl = předpoklad TČ

3.2.6.4.2. dělení přestupky & zločiny

3.2.6.4.3. trestné: návod, pomoc, pokus (×ne úmysl)

3.2.6.5. poprvé neznalost práva neomlouvá

3.2.6.6. tresty

3.2.6.6.1. zločiny

3.2.6.6.2. přestupky

3.2.7. 17/1852 Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích

3.2.7.1. v podstatě novelizace Františkány

3.2.7.2. celá říše (i Uhry)

3.2.7.3. jen hmota (proces zvlášť)

3.2.7.4. trestní činy

3.2.7.4.1. dělení přestupky & přečny & zločiny

3.2.7.5. tresty

3.2.7.5.1. podobně jako u Františkány

3.2.7.5.2. 1867 zrušeny tělesné tresty

3.2.7.6. protidělnické zaměření

3.2.7.6.1. stávky = zakázané koalice

3.2.7.6.2. zvýšené tresty pro delikty zaměstnanců proti zaměstnavatelům

3.2.8. 199/1873 nový trestní řád

3.2.8.1. vliv prosincové ústavy

3.2.8.2. vrací se k zásadám procesního řádu z roku 1950

3.2.8.2.1. ústnost, veřejnost

3.2.8.2.2. obžalovací zásada (zřízení státního zástupce)

3.2.9. 96/1854 Výpraskový patent (Prügelpatent)

3.2.9.1. platil u nás až do 1927

3.2.9.2. pro správní administrativní řízení

3.2.9.3. dovoloval užívání tělesných trestů

3.2.9.3.1. pro pachatele méně závažných deliktů

3.2.9.3.2. bez soudu

3.2.10. vznik ČSR

3.2.10.1. recepce norem

3.2.10.1.1. snahy o nový trestní zákoník neúspěch

3.2.10.1.2. pátěří rakouský zákoník 1852

3.2.10.1.3. zrušeny normy odporující republikánskému zřízení

3.2.10.2. 50/1923 zákon na ochranu republiky

3.2.10.2.1. po atentátu na Rašína

3.2.10.2.2. ochrana čsl.státu a jeho ústavních představitelů

3.2.10.2.3. ve 30.letech novelizace

3.2.10.3. 51/1923 zákon zřizující Státní soud

3.2.10.3.1. příslušný pro projednávání skutků stíhaných podle zákona na ochranu republiky

3.2.10.4. 1931 (speciální) zákon o trestním soudnictví nad mládeží

3.2.10.4.1. trestní odpovědnost od 14 let (výjimečně od 12 let)

3.2.11. po válce

3.2.11.1. 231/1948 zákon na ochranu lidové demokratické republiky

3.2.11.1.1. místo zákonu z 1923

3.2.11.1.2. proti odpůrcům nového režimu

3.2.11.1.3. velmi tvrdé tresty

3.2.11.2. 232/1948 zákon o státním soudu

3.2.11.3. 247/1948 zákon o táborech nucených prací

3.2.11.3.1. rozhodovaly komise, bez soudu

3.2.11.4. právnická dvouletka

3.2.11.4.1. 86/1950 trestní zákon

3.2.11.4.2. 87/1950 trestní řád

3.2.11.4.3. 88/1950 trestní správní zákon

3.2.11.4.4. 89/1950 trestní správní řád

3.3. obchodní právo