ENLLAÇ QUÍMIC

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
ENLLAÇ QUÍMIC por Mind Map: ENLLAÇ QUÍMIC

1. ENLLAÇ COVALENT

1.1. Enllaç covalent atòmic. Ex: C diamant, C grafit, SiO2 (sílice), SiC, BN

1.1.1. Definició:Unió entre àtoms per la compartició d’electrons.

1.1.2. Estructura:No estan formades per molècules discretes sinó que en cada vèrtex del reticle cristal•lí hi ha un àtom que està unit per enllaços covalents amb tots els àtoms que l’envolten. Formen una molècula gegant (cristalls covalents).

1.1.3. Estat a temperatura ordinària: Sòlids: àtoms molt ordenats a la xarxa cristal•lina.

1.1.4. Densitat: Elevada, gran empaquetament d’àtoms --> molta massa en la unitat de volum

1.1.5. Punts de fusió i ebullició: Elevadíssim punt de fusió: cal molta energia per trencar la xarxa i desordenar els àtoms. Ex: diamant una 3500°C

1.1.6. Propietats mecàniques: Elevada duresa: enllaços C-C molt forts i gran empaquetament dels àtoms a la xarxa. Ex: diamant és el 10 en l’escala de Mohs. Excepció: Grafit: material tou perquè la distància entre les capes de carboni és bastant gran, en conseqüència, l’atracció entre elles no és gaire intensa.

1.1.7. Insoluble en qualsevol dissolvent.

1.1.8. No condueixen l’electricitat: els electrons de valència formen enllaços covalents i no tenen mobilitat. Excepció: Grafit, ja que té electrons deslocalitzats

1.2. Enllaç covalent molecular: Ex: HCl, H2O, hidrocarburs, alcohols, àcids...

1.2.1. Definició: Unió entre àtoms per la compartició d’electrons.

1.2.2. Estructura: Molècules discretes. Força d’unió covalent entre àtoms molt forta. Forces d’atracció entre molècules generalment febles.

1.2.3. Estat a temperatura ordinària: Sòlids, líquids o gasos depenent de la intensitat de les forces intermoleculars que faran que les molècules estiguin més o menys ordenades. En general densitats no elevades: molècules separades --> poca massa en la unitat de volum

1.2.4. Punts de fusió i ebullició: En general moderades: cal poca energia per desenvolupar les molècules.

1.2.5. La solubilitat dependrà de la polaritat de la molècula. No condueixen l’electricitat ja que els electrons estan formant part de l’enllaç i no tenen mobilitat. En dissolució aquosa dependrà de si es dissocia i allibera ions o si únicament les molècules d’aigua rodegen les molècules covalents.

1.2.6. COVALENTS NO POLARS Ex: hidrocarburs

1.2.6.1. Estructura: Forces intermoleculars molt febles --> molècules molt desordenades

1.2.6.2. Estat a temperatura ordinària: Al augmentar la massa molecular augmenta la intensitat de les forces intermoleculars : cada vegada molècules més ordenades. GASOS: nºC menor o igual 4 LÍQUIDS: nº C entre 5 i 14 SÒLID: nºC>14

1.2.6.3. Temperatures de fusiói ebullició: Baixes: poca energia per desordenar les molècules.

1.2.6.4. Insolubles (o poc solubles) en dissolvents polars, com l’aigua. Solubles en dissolvents no polars.

1.2.7. COVALENTS POLARS Ex: aldehids, àcids i cetones

1.2.7.1. Estructura: Forces intermoleculars febles però més intenses que en molècules apolars, ja que entre els dipols elèctrics són més intenses que entre les molècules no polars dels hidrocarburs corresponents.

1.2.7.2. Estat a temperatura ordinària: Molècules més ordenades que les apolars. LÍQUIDS: nºC menor o igual a 4 (excepció metanal: gas) SÒLIDS: nºC>4

1.2.7.3. Temperatures fusió i ebulllició: Moderades però més altes que les apolars.

1.2.7.4. Insolubles (o poc solubles) en dissolvents no polars. Solubles en dissolvents polars con l’aigua. El grup funcional és el que confereix caràcter polar a les molècules, per tant: Pocs àtoms de C: molècules polars ja que el grup funcional constitueix una gran part de la molècula Al augmentar el nºC disminueix el caràcter polar perquè la cadena carbonada (no polar) anirà adquirint més pes--> només seran parcialment solubles en aigua. Excepció: èters, que són solubles en dissolvents orgànics (no polars).

1.2.7.5. Les substàncies covalents polars, en dissoldre’s en aigua poden:

1.2.7.5.1. dissociar i alliberar ions: les molècules d’aigua trenquen la molècula quedant en dissolució ions rodejats de molècules d’aigua. Ex: àcid en aigua

1.2.7.5.2. les molècules d’aigua rodegen les molècules covalents però no dissocien ni alliberen ions Ex: sucre (sacarosa)

2. ENLLAÇ METÀL·LIC

2.1. Definició: Força d’atracció entre cations metàl•lics i un núvol electrònic

2.2. Estructura: Xarxa cristal•lina

2.3. Estat a temperatura ordinària: Sòlids: ions molt ordenats a la xarxa (excepció: mercuri).

2.4. Densitats: Molt elevades: gran empaquetament de cations (molta massa en la unitat de volum).

2.5. Punts de fusió i ebullició: Generalment alts, és difícil alliberar els cations del núvol electrònic i cal molta energia per desordenar els ions

2.6. Propietats mecàniques: Brillantor metàl•lica característica a causa del seu alt poder de reflexió de la llum. Dúctils (es poden estirar en fils prims), mal•leables (es poden laminar fàcilment) i flexibles: les capes d’ions poden lliscar les unes sobre les altres en qualsevol direcció sense que l’estructura es trenqui.

2.7. Insolubles en qualsevol dissolvent. Es poden fondre i barrejar formant una mescla homogènia (aliatge). Ex: bronze (Cu+Sn) llautó (Cu+Zn)

2.8. Bon conductors de l’electricitat: els e- del núvol es poden moure lliurement pels espais que hi ha entre els cations que formen la xarxa. Bons conductors de la calor: al tenir una estructura molt compacta, les vibracions per agitació tèrmica es transmeten ràpidament a través de l’estructura.

3. ENLLAÇ IÒNIC

3.1. Definició: Unió d’ions amb càrregues oposades (formats per la transferència d’e-) com a conseqüència de la seva mútua atracció electrostàtica.

3.2. Estructura: Xarxa cristal•lina iònica tridimensional: la força atractiva dels ions s’estén en totes les direccions de l’espai  cada ió positiu queda envoltat pel nombre més gran possible d’ions de càrrega oposada i a l’inrevés

3.3. Estat a temperatura ordinària: Sòlids: forces electrostàtiques molt intenses, ions ordenats formant estructures cristal•lines compactes

3.4. Densitat:Elevada: partícules molt empaquetades, molta massa en la unitat de volum.

3.5. Punts de fusió i ebullició: Elevats: és necessària molta energia per trencar la xarxa i desordenar els ions

3.6. Propietats mecàniques: Durs (difícils de ratllar). Fràgils (es trenquen fàcilment)

3.7. Insolubles en dissolvents no polars (com CCl4). Solubles en dissolvents polars: ions envoltats per molècules d’aigua.

3.8. Sòlids  aïllants: ions posicions fixes a la xarxa. Fosos o en dissolució  conductors: ions amb llibertat de moviment.