Reaccions Químiques

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Reaccions Químiques por Mind Map: Reaccions Químiques

1. Ap.1 - Transformacions de la matèria

1.1. MATERIA

1.1.1. Pot experimentar

1.1.1.1. CANVIS FÍSICS

1.1.1.1.1. Són aquells canvis en la forma o estat d'una substància que no n'alteren la naturalesa.

1.1.2. CANVIS QUÍMICS

1.1.2.1. Els canvis que apareixen a partir d'unes substàncies i se n'obtenen unes altre de diferents.

1.1.2.1.1. Reactius: substàncies que es transformen en una reacció química.

1.1.2.1.2. Productes: substàncies que es formen

1.1.2.1.3. CLASSIFICACIÓ:

2. Ap.8 - Reaccions de neutralització àcid-base

2.1. ÀCIDS: substàncies que en dissolució aquosa, alliberen ions H+

2.2. BASES: substàncies que en dissolució aquosa alliberen ions OH-

2.3. TENYEIXEN ELS INDICADORS

2.3.1. Fenolftaleïna: incolor (àcid) rosa (bàsic)

2.3.2. Taronja de metil: vermell (àcid) groc (bàsic)

2.3.3. Blau de tornassol: vermell (àcid) blau (bàsic)

2.4. REACCIONS DE NEUTRALITZACIÓ

2.4.1. Reaccions d'un àcid i una base per formar una sal i aigua

2.4.2. Els carbonats i els bicarbonats també són substàncies bàsiques. Les reaccions de neutralització dels carbonats i els bicarbonats amb un àcid formen una sal, aigua i diòxid de carboni.

3. Ap.2 - Equacions químiques

3.1. LES REACCIONS QUÍMIQUES

3.1.1. Recombinació d'àtoms: es trenquen els enllaços dels reactius i es formen uns enllaços nous que donen lloc al producte. C+O2 ----> CO2

3.1.1.1. Per a L'AJUST D'EQUACIONS QUÍMIQUES

3.1.1.1.1. Igualar introduint un nombre davant l'element per a tenir la mateixa quantitat de l'element en els dos extrems. Per això introduïm un COEFICIENT ESTEQUIOMÈTRIC. Ex: N2+3H2------->2NH3

4. Ap.3 - Càlculs estequiomètrics

4.1. Podem conèixer les quantitats que calen de la resta dels reactius i les que es formen de la resta dels productes.

4.1.1. Tipus:

4.1.1.1. Càlculs estequiomètrics en mols

4.1.1.2. Càlculs estequiomètrics en grams

4.1.1.3. Càlculs estequiomètrics amb partícules

5. Ap.4 - Tipus de reaccions químiques

5.1. REACCIONS DE SÍNTESI

5.1.1. Reaccions de formació d'una substància a partir d'altres substàncies més senzilles.

5.2. REACCIONS DE DESCOMPOSICIÓ

5.2.1. Reaccions en les quals una sola substància es transforma, donant energia al sistema, en dues substàncies més senzilles o més

5.3. REACCIONS DE DESPLAÇAMENT O SUBSTITUCIÓ

5.3.1. Un element o un grup en substitueixen un altre en un compost

5.4. REACCIONS DE DOBLE SUBSTITUCIÓ

5.4.1. Dos elements o grups intercanvien les seves posicions en dos compostos

6. Ap.5 - Reaccions de combustió

6.1. Quan es crema una substància en presència d'oxigen. C(s) + O2 (g) -------> CO2 (g)

7. Ap.6 - Reaccions d'oxidació-reducció

7.1. Reaccions d'intercanvi d'electrons: un element s'oxida (perd electrons) i un altre es redueix (guanya electrons). És a dir, una oxidació i una reducció sempre es produeixen simultàniament.

7.1.1. LA CORROSIÓ DELS METALLS

7.1.1.1. L'oxidació dels metalls amb oxigen de l'aire, amb aigua i amb els àcids són reaccions d'oxidació-reducció, i un cas particular de reaccions de substitució.

8. Ap.7 - Reaccions de precipitació

8.1. Reaccions de formació de sals insolubles o poc solubles.