Proxectos e actividades de Animación Cultural

Plan your projects and define important tasks and actions

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Proxectos e actividades de Animación Cultural por Mind Map: Proxectos e actividades de Animación Cultural

1. Programación

1.1. Fases

1.1.1. Análise da realidade

1.1.1.1. Caracterizacion da situación cultural

1.1.1.1.1. Vida cultural

1.1.1.1.2. Patrimonio cultural

1.1.1.1.3. Potencial cultural

1.1.1.1.4. Modos e estilos culturais

1.1.1.2. Análise das necesidades culturais

1.1.1.2.1. Dun grupo

1.1.1.2.2. Dunha organización

1.1.1.2.3. Dun territorio

1.1.1.3. Estudo das demandas culturais

1.1.1.4. Análise das persoas destinatarias

1.1.1.4.1. Idade e características evolutivas

1.1.1.4.2. Características específicas

1.1.1.4.3. Necesidades, intereses e motivacións

1.1.1.4.4. Hábitos culturais

1.1.1.4.5. Dispoñibilidade persoal ou temporal

1.1.1.4.6. Expectativas

1.1.1.4.7. Medio de achegamento á actividade cultural

1.1.2. Diagnose

1.1.3. Deseño do proxecto

1.1.3.1. Características da intervención cultural

1.1.3.1.1. Contextualizada

1.1.3.1.2. Relacionada coa intervención doutros axentes

1.1.3.1.3. Compoñente formativo

1.1.3.1.4. Considera as expectativas de rendibilidade

1.1.3.1.5. Calidade

1.1.3.1.6. Claves metodolóxicas

1.1.4. Organización

1.1.4.1. Procedementos de xestión

1.1.4.1.1. Xestión de espazos e infraestruturas

1.1.4.1.2. Xestión de recursos materiais

1.1.4.1.3. Xestión de recursos económicos

1.1.4.1.4. Xestión de recursos humanos

1.1.4.1.5. Xestión dos servizos de atención ao público

1.1.4.1.6. Difusión

1.1.4.1.7. Prevención de riscos

1.1.5. Implementación

1.1.6. Avaliación final

1.2. Elementos

1.2.1. Título

1.2.2. Presentación

1.2.3. Fundamentación

1.2.4. Persoas destinatarias

1.2.5. Obxectivos

1.2.6. Metodoloxía

1.2.6.1. Actividades

1.2.6.1.1. Obradoiros

1.2.6.1.2. Concursos

1.2.6.1.3. Visitas guiadas

1.2.6.1.4. Itinerarios culturais

1.2.6.1.5. Circuitos culturais

1.2.6.1.6. Axendas culturais

1.2.6.1.7. Exposicións

1.2.6.1.8. Foros

1.2.6.1.9. Festivais, ciclos, semanas...

1.2.6.1.10. Feiras e mercados temáticos

1.2.6.1.11. Actividades divulgativas e formativas

1.2.6.1.12. Encontros

1.2.6.1.13. Xornadas de portas abertas

1.2.6.1.14. Eventos culturais

1.2.7. Espazos

1.2.7.1. Espazos habilitados

1.2.7.2. Equipamentos culturais

1.2.7.2.1. Centros socioculturais autoxestionados

1.2.7.3. Criterios de selección

1.2.7.3.1. Nº de persoas

1.2.7.3.2. Ámbito de actuación territorial

1.2.7.3.3. Proximidade física

1.2.7.3.4. Proximidade psicolóxica

1.2.7.3.5. Accesibilidade

1.2.7.3.6. Dispoñibilidade de recursos

1.2.7.3.7. Titularidade, condicións de uso...

1.2.7.3.8. Adecuación á actividade

1.2.7.3.9. Cumprimento da normativa legal

1.2.7.4. Criterios para ambientación

1.2.7.5. Criterios para organización

1.2.8. Temporalización

1.2.9. Recursos

1.2.9.1. Materiais

1.2.9.1.1. Funxible (non inventariable)

1.2.9.1.2. Non funxible (inventariable)

1.2.9.1.3. Materiais específicos para adaptacións

1.2.9.1.4. Outros recursos. Ex. autobús

1.2.9.2. Humanos

1.2.9.3. Económicos

1.2.10. Accesibilidade / Deseño para todos

1.2.11. Difusión

1.2.12. Avaliación

2. Niveles de concreción

2.1. Plan

2.1.1. Liñas xerais de intervención

2.1.2. Principios

2.1.3. Desenvólvense a medio e longo prazo

2.1.4. Ex. Plan Estratéxico da Cultura da cidade de Barcelona

2.2. Programa

2.2.1. Concreta directrices do plan por aspectos, sectores,...

2.2.2. Ex. Barcelona, cidade lectora

2.3. Proxecto

2.3.1. Son a parte operativa da intervención

2.3.2. Concretan os programas en accións e actividades

2.3.3. Ex. Mapa de bibliotecas