Acreditació EAPs Criteri 4 (87- 130)

Project Control, Project Closing, Timeline template

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Acreditació EAPs Criteri 4 (87- 130) por Mind Map: Acreditació EAPs Criteri 4 (87- 130)

1. 4 - Aliances i recursos (5/44)

1.1. Subcriteri - 4a (4/21)

1.1.1. 01- Proveïdors assistencials (2/10)

1.1.1.1. (87) 4a-01-E01 - L’organització o l’EAP identifiquen el suport assistencial extern que requereix l’EAP per desenvolupar la seva activitat.

1.1.1.1.1. Els proveïdors assistencials externs engloben: especialistes i altres persones de l’atenció primària i hospitals, especialistes d’unitats assistencials que atenen la mateixa població (atenció a la salut mental, equip de suport domiciliari, atenció continuada i serveis d’urgències mèdiques), empreses proveïdores de serveis i productes intermedis (servei de laboratori, radiodiagnòstic, proves complementàries, etc.).

1.1.1.2. (88) 4a-01-E02 - L’organització o l’EAP disposen de criteris per a la selecció de proveïdors assistencials.

1.1.1.2.1. Existeixen uns criteris per a la contractació de serveis assistencials externs. Per seleccionar els proveïdors externs es valora: la informació referida a les competències, les característiques dels edificis, les instal·lacions i els equips (antiguitat, estat de conservació, models), la capacitat de treball, la logística i la certificació de qualitat mitjançant segells externs i acreditats.

1.1.1.3. (89) 4a-01-E03 - L’organització o l’EAP disposen del contracte entre l’organització i el proveïdor assistencial.

1.1.1.3.1. Revisió de tots els contractes.

1.1.1.4. (90) 4a-01-E04 - L’organització o l’EAP difonen internament la llista dels seus proveïdors assistencials i com obtenir-ne els serveis.

1.1.1.4.1. L’organització o l’EAP han de comunicar a l’equip són els seus proveïdors assistencials externs i com obtenir-ne els serveis, els quals ho han de comunicar a les persones de l’EAP.

1.1.1.5. (91) 4a-01-E05 - L’EAP coneix i difon qui són els seus referents i contrareferents.

1.1.1.5.1. S’entén per referent "el dispositiu assistencial al qual l’EAP deriva els pacients que no pot atendre. L’organització actua en aquest cas com a referidora. S’entén per contrareferent "l’entitat de la qual l’EAP rep un flux determinat de pacients".

1.1.1.5.2. Circuits ben establerts amb l'Hospital; circuits de derivació ràpid i professionals referents de les diferents especialitats que realitzen interconsultes al nostre EAP Mensual o bimensualment, segons el cas.

1.1.1.5.3. Revisió documental o verificació amb la direcció de l'EAP dels seus referents i contrareferents.

1.1.1.6. (92) 4a-01-E06 - L’organització o l’EAP identifiquen les necessitats dels referents i dels contrareferents per gestionar correctament l’assistència dels pacients.

1.1.1.6.1. Criteris de derivació i recepció de pacients, circuits d’atenció, etc.

1.1.1.7. (93) 4a-01-E07 - L’organització o l’EAP es coordinen periòdicament amb els seus referents per promoure accions de millora.

1.1.1.7.1. Comprovació d’actes o documents que verifiquin la coordinació per promoure accions de millora.

1.1.1.8. (94) 4a-01-E08 - L’organització o l’EAP es coordinen amb proveïdors assistencials externs.

1.1.1.8.1. El protocol de coordinació assistencial pretén establir unes bases d’actuació consensuades amb els proveïdors assistencials i uns requisits mínims per aconseguir la màxima qualitat de l’assistència.

1.1.1.9. (95) 4a-01-E09 - L’organització o l’EAP disposen d’una metodologia per a l’avaluació periòdica de cada proveïdor assistencial extern.

1.1.1.9.1. Aquesta metodologia ha d’incloure el mecanisme d’avaluació dels proveïdors assistencials externs.

1.1.1.10. (96) 4a-01-E10 - L’organització o l’EAP disposen d’un registre per a les no-conformitats del servei prestat i les notifiquen.

1.1.1.10.1. Existeix un registre d’esdeveniments o incidències que reflecteixen les no-conformitats amb el servei prestat i el circuit de notificació.

1.1.1.10.2. Existència d’un registre de les no-conformitats del servei prestat per part dels proveïdors assistencials.

1.1.2. 02- Proveïdors no assistencials(2/9)

1.1.2.1. (97) 4a-02-E01 - L’organització o l’EAP identifiquen el suport no assistencial extern que requereix l’EAP per desenvolupar la seva activitat.

1.1.2.1.1. Els proveïdors no assistencials externs, engloben: manteniment, seguretat, neteja, bugaderia… Per a la contractació de serveis no assistencials externs, l’organització o l’EAP han de justificar i detallar els motius de la necessitat de suport.

1.1.2.1.2. Existència d’un document en el qual s'identifiquen les necessitats de contractació de serveis no assistencials externs

1.1.2.2. (98) 4a-02-E02 - L’organització o l’EAP disposen de criteris per seleccionar proveïdors no assistencials.

1.1.2.2.1. Els serveis subcontractats han de reunir un seguit de requisits que responguin a les polítiques i les estratègies de l’organització, per la qual cosa és important disposar d’uns criteris que els especifiquin. Aquests criteris poden incloure: les responsabilitats, les competències i les dependències (orgàniques i funcionals) de les entitats subcontractades, així com les seves obligacions respecte a l’organització, l’existència d’una comissió (representació de diferents col·lectius professionals) que utilitzi criteris d’evidència cientificotècnica. Les decisions es prenen en funció dels informes relacionats amb els esdeveniments adversos.

1.1.2.2.2. Existència d'un document en què s'especifiquin els criteris per a la selecció de proveïdors no assistencials.

1.1.2.3. (99) 4a-02-E03 - L’organització o l’EAP disposen del contracte entre l’organització i el proveïdor no assistencial.

1.1.2.4. (100) 4a-02-E04 - L’equip directiu de l’EAP coneix qui són els seus proveïdors no assistencials.

1.1.2.4.1. Verificació que l’equip directiu de l’EAP és coneixedor de quins són els seus proveïdors no assistencials.

1.1.2.5. (101) 4a-02-E05 - L’organització o les persones de l’EAP designades amb aquesta finalitat coneixen els representants de les entitats subcontractades i s’hi coordinen.

1.1.2.5.1. En tant que les organitzacions subcontractades desenvolupin la seva activitat en el si de l’organització, l’organització s’hi coordinarà amb l’objectiu de millorar el servei i corregir-ne les deficiències.

1.1.2.5.2. Verificació mitjançant actes de reunions, calendaris de reunions, acords... entre la persona de l'EAP designada per la coordinació i cada una de les entitats subcontractades.

1.1.2.6. (102) 4a-02-E06 - L’organització o l’EAP disposen d’un registre de les empreses de subministrament.

1.1.2.6.1. Existència d'un registre de les empreses de subministrament de serveis no assistencials.

1.1.2.7. (103) 4a-02-E07 - L’EAP disposa d’una llista de productes de subministrament amb les característiques i les dades necessàries per gestionar les compres.

1.1.2.7.1. Existència d'una llista dels productes subministrats per part dels proveïdors no assistencials, juntament amb les seves característiques.

1.1.2.8. (104) 4a-02-E08 - L’organització o l’EAP actuen davant de les no-conformitats en el compliment dels objectius i dels requisits de servei establerts.

1.1.2.8.1. L’organització o l’EAP emprenen accions quan detecten no-compliments dels requisits de servei contractats

1.1.2.8.2. Verificació de les accions empreses per l’EAP davant dels no-compliments dels requisits de servei establerts. S’ha de demanar la documentació que ho verifiqui (p. ex.: correus electrònics, reclamacions...)

1.1.2.9. (105) 4a-02-E09 - L’organització o l’EAP disposen de criteris per a l’avaluació periòdica del grau de compliment dels objectius i dels requisits de prestació dels serveis subcontractats.

1.1.2.9.1. Aquests criteris han d’estar inclosos dins de la metodologia utilitzada en l’avaluació. També requereixen l’existència de registres i la comunicació de resultats

1.1.2.9.2. Verificació de l'existència dels indicadors per quantificar el compliment dels requisits de qualitat que consten en el contracta i dels que l’EAP te per seleccionar els serveis subcontractat

1.1.3. 03- Aliances(0/2)

1.1.3.1. (106) 4a-03-E01 - L’organització o l’EAP estableixen aliances amb l’Administració local.

1.1.3.1.1. Existeixen aliances amb l’ajuntament i la regidoria de sanitat (protocols, comunicació, intercanvi d’informació, maneig de casos, reunions periòdiques, salut pública, etc.).

1.1.3.1.2. Entrevista amb l'equip directiu i documentació que verifiqui l'existència d'aquestes aliances (actes, cronogrames, protocols...).

1.1.3.2. (107) 4a-03-E02 - L’organització o l’EAP estableixen aliances amb agents de la comunitat no inclosos en l’Administració local.

1.1.3.2.1. Existeixen aliances amb grups d’educació sanitària, representativitat de la comunitat, mitjans de comunicació, reunions amb els agents socials del barri, les associacions de veïns, l’escola, etc. no inclosos en l’estàndard 4a-03-E01.

1.1.3.2.2. Entrevista amb l'equip directiu i documentació que verifiqui l'existència d'aquestes aliances (actes, cronogrames, protocols...).

1.2. Subcriteri - 4b (0/4)

1.2.1. 01- Gestió dels recursos econòmics i financers(0/4)

1.2.1.1. (108) 4b-01-E01 - L’EAP disposa d’un sistema d’avaluació de la gestió econòmica.

1.2.1.1.1. Existència d’un sistema d’avaluació de la gestió econòmica.

1.2.1.2. (109) 4b-01-E02 - L’organització o l’EAP disposen d’un pla d’inversions.

1.2.1.2.1. L’organització o l’EAP disposen d’informes i indicadors per valorar les inversions que realitzen i les fonts de finançament. Aquestes inversions responen a un sistema estructurat de planificació de necessitats d’inversió. Els indicadors habitualment emprats són: import anual d’inversions, percentatge d’inversions en relació amb el pressupost total, el grau d’execució d’inversions, la desviació del cost d’inversions previstes.

1.2.1.3. (110) 4b-01-E03 - L’organització o l’EAP mantenen l’inventari actualitzat i disposen d’un programa de substitució d’actius.

1.2.1.3.1. Fa referència a la tecnologia sanitària, els equipaments, les estructures, el mobiliari, la informàtica, etc.

1.2.1.3.2. Existència d'un inventari actualitzat i d'un programa de substitució d'actius.

1.2.1.4. (111) 4b-01-E04 - L’organització o l’EAP disposen i desenvolupen un sistema de facturació a tercers.

1.3. Subcriteri - 4c (1/13)

1.3.1. 01- Instal·lacions i manteniment de l'edifici(1/4)

1.3.1.1. (112) 4c-01-E01 - L’organització o L’EAP disposen i desenvolupen un pla de manteniment de l’edifici (exterior i interior).

1.3.1.1.1. Comprovar l'existència d'un pla de manteniment de l'edifici del Pla i de les accions derivades. Verificar la realització d'accions. encaminades a desenvolupar el pla de manteniment de l’edifici

1.3.1.2. (113) 4c-01-E02 - L’organització o l’EAP detecten la necessitat de modificar les seves infraestructures.

1.3.1.2.1. L’organització o l’EAP preveuen la possibilitat de creixement o canvi de l’edifici i les instal·lacions a causa de les necessitats canviants i de la implantació de noves tecnologies.

1.3.1.2.2. Peticions de l’equip a l’organització amb l’objectiu de sol·licitar modificacions en les seves infraestructures.

1.3.1.3. (114) 4c-01-E03 - L’EAP disposa de plànols de les instal·lacions actualitzats i detallats.

1.3.1.3.1. Existència de plànols d'instal·lacions actualitzats i detallats.

1.3.1.4. (115) 4c-01-E04 - L’EAP disposa d’un servei de manteniment que està assegurat en tot moment.

1.3.1.4.1. S’ha de comprovar la continuïtat del servei, especialment a la nit i els dies festius. El servei ha d’estar assegurat les 24 hores.

1.3.1.4.2. Existència de contracte i un circuit a seguir en l’EAP que verifiqui la continuïtat del servei de manteniment (caps de setmana, nit i dies festius).

1.3.1.4.3. Pla de manteniment i incidències urgents, tant a nivell informàtic com a nivell d'estructures, accessible a la intranet pròpia del EAP

1.3.2. 02- Accessibilitat de l'edifici i de l'entorn(0/5)

1.3.2.1. (116) 4c-02-E01 - L’EAP disposa d’un pla de senyalització i el desenvolupa.

1.3.2.1.1. Existència d’un pla de senyalització. Comprovació in situ de la identificació correcta de les àrees públiques i restringides.

1.3.2.1.2. Referent de sanyalització de l'EAP amb formació específica en aquest sentit per profesisonal de la UAC Sr Ignasi Villaescusa

1.3.2.2. (117) 4c-02-E02 - L’EAP disposa d’un sistema d’informació visible i actualitzat per ajudar els ciutadans a arribar al lloc d’assistència.

1.3.2.2.1. El sistema d’informació (directori o altres) ha d’estar actualitzat i incloure la identificació de les persones de l’organització, els horaris, els dies i la ubicació física.

1.3.2.2.2. Comprovació in situ del sistema utilitzat per orientar els ciutadans per arribar al lloc d’assistència.

1.3.2.3. (118) 4c-02-E03 - L’EAP informa els ciutadans de l’horari de funcionament.

1.3.2.3.1. L’horari de funcionament del centre ha d’estar visible per als ciutadans a l’entrada del centre.

1.3.2.3.2. Existència de l'horari visible per als ciutadans.

1.3.2.3.3. Accessible al panell informatiu localitzat a la zona d'entrada a la UAC(Unitat d'atenció al ciutadà) de l'EAP, referent de senyalització Sr Ignasi Villaescusa. Accessible al blog de l'EAP: https://capcangibertdelpla.wordpress.com/

1.3.2.4. (119) 4c-02-E04 - L’EAP disposa de recursos per garantir l’accessibilitat telefònica dels ciutadans.

1.3.2.4.1. Verificació dels recursos del centre per garantir l’accessibilitat telefònica dels ciutadan

1.3.2.4.2. Sistema comunicació ràpida alarma d’agressió a les diferents estacions informàtiques de les àrees d’atenció sanitària. Avisos de megafonia centralitzat en l’àrea UAC. Registre centralitzat dels números de telèfon del personal del centre. Mòbil per comunicació urgent i cas de centraleta ocupada: Tel. 627 480538. Centraleta d'entrada de trucades amb 5 línees d'atenció al públic

1.3.2.5. (120) 4c-02-E05 - L’EAP disposa de recursos per garantir l’existència de sistemes de comunicació interna i personal per a situacions d’urgència o de necessitat de localització a les persones de l’EAP.

1.3.2.5.1. Per exemple, hi ha megafonia, llista de telèfons del personal, cercapersones, etc.

1.3.2.5.2. Sistema comunicació ràpida alarma d’agressió a les diferents estacions informàtiques de les àrees d’atenció sanitària. Avisos de megafonia centralitzat en l’àrea UAC. Registre centralitzat dels números de telèfon del personal del centre. Mòbil per comunicació urgent i cas de centraleta ocupada: Tel. 627 480538. Centraleta d'entrada de trucades amb 5 línees d'atenció al públic

1.3.3. 03- Confort de les instal·lacions (0/4)

1.3.3.1. (121) 4c-03-E01 - L’EAP disposa de zones destinades al descans de les persones de l’EAP.

1.3.3.1.1. Valoració in situ.

1.3.3.2. (122) 4c-03-E02 - L’EAP disposa de consultes i sales d’espera per a l’atenció pediàtrica separades de les d’adults.

1.3.3.2.1. Valoració in situ.

1.3.3.3. (123) 4c-03-E03 - L’EAP disposa de mesures de protecció contra la precipitació contra el risc de caigudes de les persones.

1.3.3.3.1. L´organització ha de vetllar per tal d´evitar el risc de caigudes de les persones a les escales i finestres

1.3.3.3.2. Valoració in situ de mesures. antiprecipitació i la protecció en les escales i finestres segons el Codi tècnic d’Edificació i el real decret 314/2006 de 17 de març del ministeri de la vivenda (Art.12.1)

1.3.3.4. (124) 4c-03-E04 - L’EAP disposa d’espais per a consultes i consells en condicions de privacitat i confidencialitat en la unitat d’atenció al ciutadà.

1.3.3.4.1. L’EAP ha de disposar d’un sistema que permeti atendre els ciutadans en un espai específic que reuneixi les condicions de privacitat i confidencialitat adients (per exemple, per a l’atenció a la dona) en la unitat d’atenció al ciutadà.

1.4. Subcriteri - 4d (0/4)

1.4.1. 01- Gestió de la tecnologia assistencial(0/4)

1.4.1.1. (125) 4d-01-E01 - L’EAP disposa d’una fitxa tècnica de cada equip tecnicoassistencial.

1.4.1.1.1. En aquesta fitxa s’expliciten les dades d’adquisició, les característiques tècniques, les revisions i les reparacions efectuades i planificades.

1.4.1.2. (126) 4d-01-E02 - L’EAP té una persona responsable de garantir el manteniment dels aparells tecnicoassistencials del centre.

1.4.1.2.1. L’EAP ha de tenir designada una persona responsable per garantir el manteniment preventiu i correctiu dels aparells tecnicoassistencials del centre.

1.4.1.2.2. S’ha de verificar mitjançant entrevista amb la direcció de l’existència d’una persona responsable per garantir el manteniment preventiu i correctiu dels aparells tecnoassistencials del centre.

1.4.1.2.3. Servei de manteniment contractat amb una empresa externa Gestel Circuit ben establert amb un referent a la UAC, Sr David Masó

1.4.1.3. (127) 4d-01-E03 - L’EAP disposa d’un registre periòdic de verificació dels aparells que ho requereixin.

1.4.1.3.1. El registre inclou la descripció de l’aparell, les dates de calibratge previstes, les dates de calibratge realitzades, etc.

1.4.1.3.2. Existència del registre d’execució del calibratge periòdic dels aparells que ho requereixen.

1.4.1.3.3. Excel de registre d'aparells i empresa externa contractada, Gestel que s'encarregada de la revissió, control i calibratge d'aparells.

1.4.1.4. (128) 4d-01-E04 - L’EAP disposa d’un registre dels aparells que requereixen un control continu de l’estat de funcionament.

1.4.1.4.1. Cadascun d’aquests aparells disposa de protocols, que inclouen: sistema de seguiment, límits de tolerància admissibles i forma d’actuar en cas de desviació. En especial, els aparells elèctrics o mecànics en contacte potencial amb els ciutadans, desfibril·ladors, monitors, etc. També afecta frigorífics de conservació de fàrmacs, controls d’esterilització, etc.

1.4.1.4.2. Existència de documentació que indiqui quins aparells requereixen un control continu del seu estat de funcionament.

1.4.1.4.3. Disposem de taula de registre com a inventari dels aparells tributaris de control continu de l'esatat de funcionamen

1.5. Subcriteri - 4e (0/2)

1.5.1. 01- Sistemes d'informació(0/1)

1.5.1.1. (129) 4e-01-E01 - L’EAP disposa d’un pla de gestió de la informació que està aprovat i és vigent.

1.5.1.1.1. El pla ha de gestionar la informació tendint a satisfer les necessitats d’informació pròpies (assistencial i de suport) i externes (proveïdors, ciutadans, altres entitats i voluntaris). Aquest pla ha de tenir en compte almenys els aspectes següents: - Identificació de necessitats d’informació per cobrir (internes i externes). - Recursos necessaris (estructurals, tecnològics, humans). - Sistemes d’accés i disponibilitat de la informació. - Suport de la informació processada a l’atenció dels ciutadans, a la gestió de l’organització i a la gestió de la qualitat. - Combinació de la informació de diverses fonts per elaborar informes, dissenyar, gestionar registres clínics específics (mortalitat, neoplàsies, infeccions, etc.). El pla ha d’estar alineat amb les línies estratègiques de l’organització.

1.5.2. 02- Gestió del coneixement(0/1)

1.5.2.1. (130) 4e-02-E01 - L’organització o l’EAP disposen d’un pla de gestió del coneixement que està aprovat i és vigent.

1.5.2.1.1. El pla de gestió del coneixement pretén afavorir el desenvolupament del coneixement col·lectiu aprofitant el capital intel·lectual de les seves persones per fer autoformació. Per exemple, mitjançant la realització de sessions sistemàtiques (bibliogràfiques, revisions de temes, sessions amb experts...). El pla ha de fomentar la detecció, l’aflorament, el desenvolupament, l’organització i la difusió del coneixement col·lectiu, i promocionar la innovació i la creativitat de les persones de l’equip. Aquest pla ha de disposar d’un pressupost que inclou els recursos necessaris (tecnològics, materials, humans, de temps). A tall d’exemple, es poden detallar com a recursos: temps per a l’elaboració de la informació, utilització de bases de dades pròpies i externes, intranet, correu electrònic, revista interna, butlletins interns, carpetes en punts concrets... El pla ha d’estar alineat amb les línies estratègiques de l’organització.