MATERIALS DOCENTS PER A L’ALFABETITZACIÓ FINANCERA A LES ESCOLES

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
MATERIALS DOCENTS PER A L’ALFABETITZACIÓ FINANCERA A LES ESCOLES por Mind Map: MATERIALS DOCENTS PER A L’ALFABETITZACIÓ FINANCERA A LES ESCOLES

1. Planificació MODEL ADDIE

1.1. Cronograma.

1.1.1. Anàlisi

1.1.1.1. Anàlisi necessitats estudiants d'ESO Anàlisi d'objectius Recull d'antecedents de projectes similars. Recull bases concurs Generalitat Elaboració del pressupost Elaboració del cronograma Definició dels recursos humans i rols Elecció mitjans de difusió

1.1.2. Disseny

1.1.2.1. Definir marc pedagògic Selecció objectes instruccionals Selecció de l'ambient Selecció eina instruccional Selecció de mitjans Identificar recursos Disseny interface d'usuari Disseny del prototip Disseny activitats Guió formatiu Aplicació Disseny visual Disseny web difusió projecte

1.1.3. Desenvolupament

1.1.3.1. Desenvolupament unitat didàctica Estructuració del material Planificació de les activitats Establiment nivell d'interactivitat Integració dels recursos Creació sistema de suport Desenvolupament del prototip Desenvolupament web difusió del projecte

1.1.4. Implementació

1.1.4.1. Realització prova pilot Formació als docents i discents Resolució problemes detectats Implementació web difusió del projecte Accions de difusió del projecte

1.1.5. Avaluació

1.1.5.1. Avaluació Prova pilot Elaboració de la DAFO del projecte Realització enquestes satisfacció Avaluació formativa Avaluació sumativa

2. Control del procés

2.1. Eines de control

2.1.1. Google calendar

2.1.2. Reunions de coordinació

2.1.3. Quadre accions i compromissos / rols

2.2. Protocol de control

2.2.1. Establim un protocol molt estricte de control de les accions que han de permetre complir amb els objectius amb els terminis previstos.

2.2.2. Màxim responsable - Director

3. Finalitat del projecte

3.1. El projecte està motivat per dissenyar i editar un material en suport digital específic que pugui servir de suport per a l’educació financera d’estudiants de l’Ensenyament Secundari Obligatori

4. Objectius

4.1. Especifics

4.1.1. - Identificar les pròpies necessitats - Comprendre com funcionen les finances, ser capaç de buscar i trobar a informació adequada i fiable,, - Ser capaç de decidir coherentment davant de dilemes i ofertes financeres.

4.2. Generals

4.2.1. Fomentar l'activitat financera a través de la divulgació i difusió de les finances, a un ampli segments de la població no professional.

5. Continguts

5.1. Modul1_Introducció

5.2. Mòdul 2_ Matemàtica financera

5.3. Mòdul 3_ Magnituds bàsiques

5.4. Mòdul 4_ Rendes

5.5. Mòdul 5_ Amortització

5.6. Mòdul 6_Actius renda fixa

5.7. Mòdul 7_ Renda variable

6. Recursos

6.1. Material docent adaptat als estudiants

6.2. Exemples i casos pràctics

6.3. Excercicis resolts

6.4. Test autoavaluació

7. Estudi de mercat

7.1. Un estudi de mercat que va va elaborar l' Institut d'Anàlisis Socials i Polítiques de la Fundació ferrer i Guàrdia encarregat per l'Institut d'Estudis Financers, ens mostra com l’ analfabetisme financer és present en la majoria dels joves d’arreu del territori català i ens mostra com els mateixos estudiants detecten la necessitat d’introduïr les matemàtiques financeres en l’ensenyament secundari obligatori.

8. Disseny i edició de material per a l'afebetització financera

8.1. Justificació

8.1.1. L'equip enten que hi ha una mancança en la societat respecte les finances.

8.1.2. Situació econòmica complexe, és indispensable entendre els conceptes bàsics de finances per a la vida qüotidiana.

8.2. Suport digital

8.2.1. Pàgina web interactiva

8.2.1.1. Com a suport de les classes presencials

8.2.1.1.1. http://homefinances.freewebclass.com

8.2.1.1.2. basat en moodle

8.3. Característiques

8.3.1. Adaptable a les necessitats dels estudiants

8.3.2. Pràctic

8.3.3. Interactiu

8.3.4. Participatiu

8.3.5. Intuitiu

8.3.6. Predomini de l'imatge sobre el text

8.3.7. Flexible

9. Metodologia "Learning by doing"

9.1. Entenem que la millor forma d'apendre les finances és amb la pràctica (fent finances), és molt més entenedor si en comptes de parlar de conceptes abstractes ho traslladem a exemples de la vida quotidiana dels estudiants.

10. Pressupost

10.1. Situacions de partida per l’elaboració del pressupost: • Equip de treball format per: un director, un expert en continguts, un dissenyador instrucional, un dissenyador gràfic i un desenvolupador tecnològic. • L’objectiu del projecte no és en aquest cas l’obtenció de beneficis sinó l’assoliment del pla de formació previst. • Durada del procés de desenvolupament del material: 6 mesos. • Sol·licitud subvenció de 25.000 euros (a cobrar en dos terminis). com no tenim termini solicitem préstec: • Cal un préstec inicial de 40.000 euros, que podem tornar en un any a un interès del 5% (és factible aconseguir-ho) • El resultat del projecte a un any vista és que es poden aconseguir els objectius previstos amb un benefici comptable testimonial de 750 euros.

11. Context d'aplicació

11.1. IES de Catalunya

11.1.1. Ampliable a nivell espanyol / internacional segons resultats

11.2. Nivell E.SO

11.2.1. Estudiants 13- 15 anys

11.2.1.1. Poden aplicar-ho en l'ambit familiar conjuntament amb els seus pares

12. Home finances S.L

12.1. Equip humà

12.1.1. Desenvolupador tecnològic

12.1.2. Director

12.1.3. Expert en continguts

12.1.4. Dissenyador instrucional.

12.1.5. Dissenyador gràfic

13. Introducció

13.1. Un cop detectat que la societat, en general, no ha estat formada en productes financers i economia domèstica, l’Administració convoca un concurs per resoldre aquesta mancança en l’ensenyament obligatori a partir de l’elaboració d’uns materials bàsics en economia i finances domèstiques que es puguin oferir com a material complementari en l’assignatura obligatòria de Matemàtiques. I, en aquest sentit, l’empresa HOME FINANCES presenta aquest projecte basat en l’elaboració d’uns materials docents que hauran de servir per formar a la societat més jove en termes de finances i economia domèstica. I, més concretament, aquests materials estaran destinats a estudiants d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

14. Home finances 2.0

14.1. Plataforma Educativa

14.1.1. Moodle

14.1.1.1. http://homefinances.freewebclass.com/

14.2. Blog Empresa

14.2.1. http://homefinances.blogspot.com/

14.3. Twitter

14.3.1. http://twitter.com/homefinances

14.4. Delicious

14.4.1. http://www.delicious.com/homefinances

14.5. Facebook

14.5.1. http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001856728724

14.6. e-mail

14.6.1. [email protected]