Jiu Jitsu Schulen und Weiterentwicklungen

Jiu Jitsu Schulen (Ryu) und Weiterentwicklungen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Jiu Jitsu Schulen und Weiterentwicklungen により Mind Map: Jiu Jitsu Schulen und Weiterentwicklungen

1. Asayama Ichiden-ryū Taijutsu

1.1. Garyuan Dojo Asayama Ichiden Ryu Tai Jutsu

2. Fusen-ryū Jujutsu

2.1. Before Brazilian Jujutsu? - Fusen Ryu

3. Hongaku Kokki-ryū Jujutsu

4. Hontai Yōshin-ryū Jujutsu

4.1. https://www.youtube.com/watch?v=bN_IfO5u92Q&t=219s

5. Iga-ryūha-Katsushin-ryu

5.1. Iga Ryuha Katsushin Ryu Jujutsu - Nemoto Ken'ichi - 2019 Asakusa Kobudo Taikai

6. Ishiguro-ryū Jujutsu

6.1. Ishiguro Ryu Jujutsu - Tamura Koji - Meiji Jingu Kobudo Demonstration 2018

7. Kashima Shin-ryū Jujutsu

7.1. Kashima Shin ryu YAWARA

8. Jishukan-Ryu Jujutsu

9. Kensō-ryū Jujutsu

10. Kiraku-ryū Jujutsu

10.1. Kiraku Ryu Jujutsu - Mizushina Toshimi - 2019 Asakusa Kobudo Taikai

11. Danzan-ryū Jujutsu

11.1. Danzan Ryu Jujitsu - Shinnin Techniques

11.1.1. Small Circle Jujutsu

11.1.1.1. Small Circle Jujitsu Combative Flow Take-down & Control

12. Daitō-ryū Jujutsu

12.1. EXPLOSIVE Daito-ryu Aiki-jujutsu - 42nd Japanese Kobudo Demonstration (2019)

12.1.1. Hakkō-ryū Jūjutsu

12.1.2. AIKIDO

13. Kitō-ryū Jujutsu

13.1. Kodokan Judo Koshiki no Kata (Kito Ryu no Kata)

13.1.1. JUDO ("Kano Jiu Jitsu")

13.1.1.1. Brazilian Jiu Jitsu (BJJ)

14. Kukishin-ryū Jujutsu

14.1. Kukishin ryu Denshukai May 2005

14.2. https://www.youtube.com/watch?v=ZW9xdsaKZTQ

15. Kyushin-ryū Jujutsu

15.1. Kyushin Ryu - Martial Arts

16. Seizan-Ryū Kempo Jujutsu

16.1. Seizan Ryu Kempo Jujutsu

17. Takenouchi-ryū Jujutsu

17.1. Takenouchi-ryū jūjutsu Hinoshita Toride Kaizan - 41st Kobudo Demonstration 2018

18. Tenjin Shin'yō-ryū Jujutsu

18.1. Tenjinshin'yō-ryū jūjutsu - 39th Kobudo Demonstration Nippon Budokan 2016

19. Tennen Rishin-ryū

19.1. https://www.youtube.com/watch?v=vycCpU5OH-E

20. Yagyu Shingan Ryu - Taijutsu

20.1. Yagyu Shingan Ryu - Taijutsu - 33rd All Japan Kobudo Demonstration 2010

20.2. 柳生心眼流兵法 yagyu shingan-ryu hyoho