ការកំណត់គោលដៅ 2022

Goal Setting, Income Goal

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ការកំណត់គោលដៅ 2022 により Mind Map: ការកំណត់គោលដៅ 2022

1. 5. ទំនាក់ទំនង

1.1. 1. ចេះជ្រើសរើសមិត្តល្អ

1.1.1. តូនាទីមិត្តល្អ

1.1.1.1. ១. ត្រូវ​ធ្វើ​ទាន គឺ​ឲ្យ​នូវ​អ្វី​ៗ​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ដល់​មិត្ត​សម្លាញ់។

1.1.1.2. ៣. ត្រូវ​ប្រព្រឹត្ត​ឲ្យ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​សម្លាញ់​។

1.1.1.3. ៤. ត្រូវ​សង្គ្រោះ​មិត្ត​សម្លាញ់​ដោយ​មិន​លើក​តម្កើនខ្លួន គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ស្មើ​ប្រកប​ដោយ​ចរិយា​ថ្លៃថ្នូរ។

1.1.1.4. ៥. ត្រូវ​បោក​បញ្ឆោត​ដោយ​ការ​និយាយ​កុហក​ឲ្យ​ខុស​អំពី​សេចក្ដី​ពិត​ ដល់​មិត្ត​សម្លាញ់​ឡើយ។

1.2. 2. ចេះជ្រើសរើសដៃគូល្អ

1.2.1. ១. ស្មោះត្រង់ និងជឿជាក់

1.2.2. ២. មានគោលការណ៍ និងភាពច្បាស់លាស់

1.2.3. ៣. ជំនាញ និង​ សមត្ថភាព

1.2.4. ៤. គោលដៅច្បាស់លោស់

1.2.5. ៥. ទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ

1.3. 3. រៀនពីរបៀបក្លាយជាឳពុកល្អម្នាក់

1.3.1. ១- ហាម​មិន​ឲ្យ​កូន​ធ្វើ​សេចក្ដី​អាក្រក់

1.3.2. ២- ឲ្យ​កូន​តាំងនៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ល្អ

1.3.3. ៣- ឲ្យ​កូន​សិក្សា​ចំណេះវិជ្ជា​ផ្សេង​ៗ

1.3.4. ៤- រក​ភរិយា​ស្វាមី​ដែល​សមគួរ​ឲ្យ​កូន

1.3.5. ៥- ប្រគល់​ទ្រព្យ​ឲ្យ​កូន​ក្នុង​ពេលដ៏​សមគួរ​

1.4. 4. មានការប្រជុំជាមួយគ្រួសាររាល់សប្តាហ៍

1.4.1. ១. ប្រជុំរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ និង ចុងសប្តាហ៍ ១ម៉ោង

1.4.2. ២. ប្រជុំ៣០នាទីរាល់ថ្ងៃយករបាយកាណ៍

1.4.3. ៣. ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយប្រចំាថ្ងៃ

1.5. 5. ខ្ញុំជាមិត្តល្អ និងចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃ

1.5.1. ១. ចែករំលែកចំណេះដឹង និងពត៌មានល្អក្នុងក្រុម

1.5.2. ២. ផ្តល់ពត៌មានដែលចំាបាច់ និងមានប្រយោជន៍

1.5.3. ៣. ផ្តល់ការប្រឹក្សា និងជួយដោះស្រាយបញ្ហានានា

2. 3. ការងារ និងអាជីវកម្ម

2.1. 1. អាជីវកម្ម

2.1.1. 1. ចាប់ផ្តើមជាមួយអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្សា

2.1.1.1. លក់សេវាកម្ម និងផលិតផលអនឡាញ Online

2.1.2. 2. អាជីវកម្មក្នុងតំបន់

2.1.2.1. លក់ផលិតផលហូបចុចប្រចំាថ្ងៃ

2.1.2.2. លក់ប្រភេទសាច់អាំងគ្រប់ប្រភេទ

2.2. 2. ការងារ

2.2.1. 1. ជាអ្នកជំនាញលក់ និងធ្វើទីផ្សារអនឡាញ Online

2.2.2. 2. ជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងក្រុមការងារ

2.2.3. 3. បង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលអោយបានច្រើនសម្រាប់ក្រុមការងារ

2.2.4. 4. ចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែក

2.2.5. 5. សិក្សាបន្ថែមជានិច្ច និងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ការចង់បានការរីកចម្រើន

3. 1. បែបបទជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន

3.1. 1. ប្រភេទផ្ទះ៖ ផ្ទះកសិដ្ឋាន-ផ្ទះវីឡាភ្លោះ

3.1.1. ២. ត្រូវ​និយាយ​មិន​ទ្រគោះ​គំរោះ​គំរើយ​ទៅ​រក​មិត្ត​សម្លាញ់​ឡើយ។

3.1.2. s

3.2. 2. ប្រភេទឡានម៉ាក៖ Prius Model 2022, Hybrid's Ability, ម៉ាក Hyundai

3.2.1. s

3.3. 3. សំភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន៖ ម៉ាក iPhone, iPad, MacBook , Computer Desktop, គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចក្នុងផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ

3.3.1. iPhone 13 Pro 1 TB តម្លៃ1500$

3.3.2. iPad Pro តម្លៃ 799$

3.3.3. MacBook Pro តម្លៃ 2499$

3.3.4. Computer XPS Desktop តម្លៃ 2,449$

3.4. 4. ដំណើរកំសាន្ត៖ តំបន់ទេសចរណ៍ដូចជា ខេត្ត សៀមរាប, កែប, ។ល។

3.4.1. s

3.5. 5. ការស្លៀកពាក់៖ គុណភាពល្អ និងម៉ាកល្អ

3.5.1. s

3.6. 6. ការញាំ ៖ ញុំ៣ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ និងជាប្រភេទអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់

3.6.1. s

4. 6. គោលដៅផ្ទល់ខ្លួន

4.1. 1. អានសៀវភៅប្រភេទ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងជាប្រចំា

4.1.1. សៀវភៅសំខាន់ៗ

4.1.1.1. 1. Think and Grow Rich

4.1.1.2. 2. Think Big

4.1.1.3. 3. How To Win Friends and Influence People

4.1.1.4. 4. The Richest Man in Babylon

4.1.1.5. 5. The 4-Hour Workweek

4.1.1.6. 6. The Power of Now

4.1.1.7. 7. The 7 Habits of Highly Effective People

4.1.1.8. 8. Rich Dad Poor Dad

4.1.1.9. 9. You Can Win

4.1.1.10. 10. The Millionaire Mindset

4.2. 2. ស្វែងរកគ្រូបង្វឹកល្អម្នាក់ ហើយបន្តការសិក្សារៀនសូត្រជាប្រចំាថ្ងៃ

4.2.1. គ្រូបង្វឹក

4.2.1.1. លោកគ្រូ ស៊ីម ដារ៉ា (Sim Dara)

4.2.1.2. លោកគ្រូ ខំា ពិសិដ្ឋ (Kham Piseth)

4.2.1.3. Yik Chan

4.2.1.4. Tony Robbins

4.2.1.5. Robert Kiyosaki

4.3. 3. អភិវឌ្ឍន៍ចារឹកលក្ខណៈវិជ្ជាមាន និងជំនាញទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស

4.3.1. អនុវត្តន៍គោលការណ៍ PMA (Personal Mental Attitude)

4.3.2. អនុវត្តន៍ជំនាញផ្នែកទន់ (​SoftSkill)

4.3.2.1. ១​. ជំនាញទំនាក់ទំនងមនុស្ស

4.3.2.2. ២. ជំនាញកំណត់គោលដៅ

4.3.2.3. ៣. ជំនាញសម្រេចគោលដៅ

4.3.2.4. ៤. ជំនាញនិយាយសាធារណៈ

4.3.2.5. ៥. ជំនាញជំរុញនិងលើកទឹក

4.3.2.6. ៦. ជំនាញផលិតភាពការងារខ្ពស់

4.3.2.7. ៧. ជំនាញកសាងទស្សនៈវិស័យ និងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួល

4.4. 4. ជាអ្នកដឹកនំា និង ជាអ្នកជំរុញលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អម្នាក់

4.4.1. ១. រៀនគោលការណ៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

4.4.2. ២. អនុវត្តន៍គោលការណ៍នៃភាពជាអ្នកដឹនាំ

4.4.3. ៣. បង្រៀន និងចែករំលែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ

4.5. 5. ជាសហគ្រិនឆ្នើមក្នុងយុគ្គសម័យអនឡាញ

4.5.1. ១. សិក្សាសហគ្រិនភាព

4.5.2. ២. សិក្សាជំនាញ Digital Marketing

5. New Topic

5.1. New Topic

6. 4. សុខភាព & រាងកាយ

6.1. 1. ញុំាអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹម

6.1.1. សកម្មភាព៤៨ម៉ោង

6.1.1.1. ជ្រើសញុំាអាហារបីក្រុម ៖ អាហារថាមពល ៖ អំពៅ, ទឹកឃ្មុំ, ស្ករ, ត្រាវ, អង្ករ, នំបញ្ចុក, គុយទាវ, ដំឡូវជ្វា, ដំឡូវ, ប្រេងឆា, ពោត, ខ្លាញ់សត្វ, និងផ្លែដូង ។ល។

6.1.1.2. អាហារស្ថាបនារាងកាយ៖ ស៊ុត, មឹក, ក្តាម, កង្កែប, បង្គា, កំពឹស, អន្ទង់, សាច់ជ្រូក, ត្រី, សាច់មាន់, សាច់គោ, សាច់ទា, តៅហ៊ូ, សណ្តែកដី, សណ្តែកបាយ, និងសណ្តែងសៀង ។ល។

6.1.1.3. អាហារការពាររាងកាយ ​៖ ស្ពៃខៀវ, ល្ពៅ, ផ្ទី, ប៉េងបោះ, ត្រកួន, សឹកបាស, ចេក, ត្របែក, ល្ហុងទុំ, ក្រូច, ម្នាស់, ស្វាយទុំ, និងខ្នុរទុំ ។ល។

6.2. 2. រក្សា និងគ្រប់គ្រងទំងន់អោយបានថេរ 61 គីឡូ

6.2.1. សកម្មភាព៤៨ម៉ោង

6.2.1.1. ១.ការញុំាទឹក៣លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ

6.2.1.1.1. ១.ផឹកទឹក៥កែងក្រោយពេលភ្ញាក់ពីគេង​ (សម្រួលសារីរាង្គកាយ)

6.2.1.1.2. ២.ផឹកទឹក១កែវមុនពេលទទួទានអាហារ​ (ជួយរំលាយអាហារ)

6.2.1.1.3. ៣.បរិភោគអាហារហើយ កុំអាលផឹកទឹក (ចំារយៈពេល១៥ទៅ២០នាទី)

6.2.1.1.4. ៤.ផឹកទឹក១កែវមុនពលេងូតទឹក (ជួយបន្ថសម្ពាធឈាម)

6.2.1.1.5. ៥.ផឹកទឹក១កែវមុនពេលចូលគេង (ជួយបន្ថយការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល និងគំាងបេះដូង)

6.2.1.2. ២. ហាត់ប្រាណ១៥នាទីព្រឹកល្ងាច សម្រកក្បាលពោះ យក Six Pack

6.2.1.3. ៣.ធ្វើសមាធិ៣០នាទីព្រឹកនិងមុនចូលគេង

6.3. 3. អភិវឌ្ឍន៍ ចិត្តគំនិតអោយមានសភាពស្ងៀមស្ងាត់

6.3.1. សកម្មភាព៤៨ម៉ោង

6.3.1.1. ១​.អានសៀវភៅ ២ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

6.3.1.2. ២.បដិបត្តិវិប្បសនាកម្មដ្ឋាន (សមាធិបែបព្រះពុទ្ធសាសនា) ២ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

6.3.1.3. ៣.រក្សាទំលាប់ល្អ និងបង្កើតទំលាប់ល្អថ្មីជាប្រចំា

6.4. 4. រៀនពីវិធីសាស្រ្តការពារខ្លួន (វៃតប)

6.4.1. សកម្មភាព៤៨ម៉ោង

6.4.1.1. ១.ហាត់តៃខ្វាន់ដូ (Taekwondo)

6.4.1.2. ២.ហាត់ប្រដាល់ (Kickboxing)

6.4.1.3. ៣.ហាត់កុងហ្វូ (KongFo)

6.5. 5. លេងកីឡា

6.5.1. សកម្មភាព៤៨ម៉ោង

6.5.1.1. ១.កីឡាបាល់ទះ

6.5.1.2. ២.កីឡាហែលទឹក

6.5.1.3. ៣.កីឡារត់ប្រណំាង (ម៉ារ៉ាតុង)

6.5.1.4. ៤.កីឡាបាល់ទាត់

6.6. 6. អភិវឌ្ឍន៍ផ្នត់គំនិតដែលធ្វើអោយខ្ញុំអាចរស់បានយូរ (សុខភាពល្អ)

6.6.1. សកម្មភាព៤៨ម៉ោង

6.6.1.1. ១.សិក្សាបរិបទរស់នៅរបស់ជប៉ុន

6.6.1.2. ២.សិក្សាពីបែបបទរបស់បុគ្គលអាយុវែង

6.6.1.3. ៣.រក្សាទំលាប់

6.6.1.3.1. ញុំាតិច តែមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់

6.6.1.3.2. រៀនដកដង្ហើមវែងៗ ដើម្បីបង្កើនថាមពល កាត់បន្ថយស្ត្រេស

6.6.1.3.3. បង្កើនគុណភាពនៃការគេង ៦ម៉ោង

6.6.1.3.4. ចំណាយពេលវេលាដើរកំសាន្តខាងក្រៅ

6.6.1.3.5. ធ្វើជាមនុស្សសកម្ម, កាត់បន្ថយការបារម្ភណ៍ និងរក្សាចិត្តគំនិតរឹងមាំ

7. 2. ហិរញ្ញាវត្ថុ (លុយ)

7.1. 1. ប្រាក់ចំណេញដុល 3500$ ក្នុងមួយខែ

7.1.1. យោងតាមការគណនាចំណូលធំជាងចំណាយក្នុងមួយខែ៖ ខ្ញុំអាចសល់លុយ៣៥០០$ក្នុងមួយខែ

7.2. 2. ប្រាក់ចំណូល $5000 ក្នុងមួយខែ

7.2.1. លក់គ្រឿងម្ជូរ និងគ្រឿងញុំាទូទៅនៅសាលារៀន

7.2.1.1. ចំណូលទាប៥០$ក្នុងមួយថ្ងៃ (កំរិតទាប)

7.2.1.2. ចំណូល១០០$ក្នុងមួយថ្ងៃ (ជាមធ្យម)

7.2.1.3. ចំណូល១៥០$ទៅ ២០០$ក្នុងមួយថ្ងៃ (កំរិតខ្ពស់)

7.2.2. លក់សាច់អាំងប្រេន HBF (ទិញប្រេចឆាយ១៥០០$)

7.2.2.1. លក់បាន៣៥$ក្នុងមួយថ្ងៃ (ជាមធ្យម)

7.2.2.1.1. ទិញចូល៨០០រៀលលក់ចេញ១៥០០រៀលក្នុងមួយចង្កាក់

7.2.2.1.2. លក់អស់២០០ចង្កាក់=៣០០,០០០រៀល ចំណេញ ១៤០,០០០រៀល

7.2.3. លក់គ្រឿងញាំនៅផ្ទះ

7.2.3.1. លក់បាន១២.៥$ក្នុងមួយថ្ងៃ (ជាមធ្យម)

7.2.4. បើកសាឡននៅផ្ទះ​(កូនក្មួយអ្នកធ្វើ)

7.2.4.1. ចំណូលបាន៣០០$(ជាមធ្យម)ក្នុងមួយខែ

7.2.5. ផ្តល់សេវកម្ម Digital Marketing

7.2.5.1. ចំណូល១០០០$ទៅ ១៥០០$ក្នុងមួយខែ (ជាមធ្យម)

7.3. 3. លុយសន្សំទុក $500 ក្នុងមួយខែ

7.3.1. ក្រឡសន្សំប្រាក់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលុយរបស់ខ្ញុំ

7.3.1.1. ក្រឡទី១៖ ៥៥% សម្រាប់ការចំណាយទូទៅចំាបាច់

7.3.1.1.1. ថ្លៃទឹកភ្លើង

7.3.1.1.2. ថ្លៃអាហារ

7.3.1.1.3. ថ្លៃវិក័យប័ត្រផ្សេងៗ

7.3.1.2. ក្រឡទី២​៖ ១០% សន្សំរយៈពេលវែង

7.3.1.2.1. សម្រាប់ទិញរបស់ថ្លៃៗ

7.3.1.2.2. ដំណើរកំសាន្តក្រៅប្រទេស

7.3.1.2.3. ការចំណាយដោយមិនបានរំពឹង​(ចូលពេទ្យព្យាបាល។ល។)

7.3.1.3. ក្រឡទី៣៖ ១០% សន្សំសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តគ្រួសារ

7.3.1.3.1. សម្រាប់កូនៗនិងម្តាយដើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍

7.3.1.3.2. ការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់កូនៗ

7.3.1.4. ក្រឡទី៤៖ ១០% សន្សំសម្រាប់ការសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

7.3.1.4.1. ទិញសៀវភៅប្រចំាខែ

7.3.1.4.2. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ

7.3.1.4.3. ទិញកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗ

7.3.1.4.4. ចូលរួមវគ្គ MasterMind ជាមួយ Coach or Mentor

7.3.1.5. ក្រឡទី៥៖ ១០% សន្សំសម្រាប់សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

7.3.1.5.1. ទីផ្សារភាគហ៊ុន Stock

7.3.1.5.2. វិនិយោគ Real Esate

7.3.1.5.3. ការវិនិយោគផ្សេងៗទៀត

7.3.1.6. ក្រឡទី៦៖ ៥% សន្សំសម្រាប់បរិច្ចាគ

7.3.1.6.1. បរិច្ចាគចូលរួមក្នុងសង្គម

7.4. 4. បង្កើត និងស្វែងរកបន្ថែមប្រភពចំណូលផ្សេងៗ

7.4.1. 1. ការវិនិយោគក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន​ USA - Stock Investment

7.4.1.1. InteractiveBrokers

7.4.1.2. TD Ameritrade

7.4.2. 2. អាជីវកម្មបែបសហការជាដៃគូរ

7.4.2.1. សហការជាមួយ Prodigy - Professional Media Buyer ផ្តល់សេកម្ម Digital Marketing Plan

7.4.2.2. លក់ Digital Product ជាមួយក្រុម Page Live24 (សមាជិក8M)

7.4.2.2.1. Video Training

7.4.2.2.2. Building App

7.4.2.3. ចូលហ៊ុនជាមួយដៃគូរក្រុមហ៊ុន Start-up - ទិញ Share Holder

7.4.3. 3. អាជីវកម្មអនឡាញ Online

7.4.3.1. លក់ផលិតផលតាម Online

7.4.3.1.1. ផលិតផលប្រទេសចិនតាម Taboa App, 1688 App

7.4.3.1.2. ផលិតផលប្រទេសថៃតាម Shopee, Lazada App

7.4.3.1.3. ផលិតផលប្រទេសវៀតណាមតាម Sendo app, Lazada App

7.4.4. 4. បង្រៀន Online - Shopify eCommerce

7.4.4.1. បើកហាងលក់ផលិតនៅអឺរ៉ុប

7.4.4.2. រកផលិតលក់តាមប្រភេទ

7.4.4.3. ធ្វើទីផ្សារលក់តាម Socail Media: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google Ad, etc.