นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

1.1. นวัตกรรมนั้นถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ จึงส่งผลโดยตรงต่อความท้าทายของผู้ทำการวิจัยที่จะมาทำการวิจัย

1.2. ผู้ที่ทำการวิจัยต้องการพิสูจน์เพื่อให้เห็นผลว่าจะสามารถใช้ได้ผลจริงหรือไม่อย่างไร

1.3. มีเหตุปัจจัยโดยตรงจากการทดลองและวิจัยเพื่อที่นำมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา

2. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

2.2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

2.3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

2.4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

2.5. ช่วยลดเวลาในการสอน

2.6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

3.1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.2. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.2.1. สารสนเทศ (Information)

3.2.2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

3.2.3. การโต้ตอบ (Interaction)

3.2.4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

3.3. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

3.3.1. ประเภทการสอน (Tutorial)

3.3.2. ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

3.3.3. ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

3.3.4. ประเภทเกม (Game)

4. ความหมายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4.1. ความหมายของนวัตกรรม

4.2. ความหมายของเทคโนโลยี

4.3. ความหมายของเทโนโลยีการศึกษา

4.4. ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา

5. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

5.1. 1. นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

5.2. 2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

5.3. 3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร

5.4. 4. นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

5.5. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ