Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СОП by Mind Map: СОП

1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

1.1. УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

1.1.1. ЛЕКА ИН

1.1.2. УМЕРЕНА ИН

1.1.3. ДЪЛБОКА ИН

1.1.4. ТЕЖКА ИН

1.1.5. ДЕЦА СЪС ЗАДРЪЖКИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

1.2. ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО В РАЗВИТИЕТО

1.2.1. СИНДРОМ НА РЕТ

1.2.2. ДЕЗИНТЕГРАТИВНО РАЗСТРОЙСТВО

1.2.3. СИНДРОМ НА АСПЕРГЕР

1.2.4. ХИПЕРЛЕКСИЯ

1.2.5. СИНДРОМ НА ЛАНДАУ - КЛЕФНЕР

2. ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

2.1. СЕТИВНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

2.2. ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО

2.3. ЕМОЦИОНАЛНО РАЗСТРОЙСТВО

2.4. ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА

2.5. ХИПЕР АКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО

3. СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ

3.1. УВРЕЖДАНИЯ НА ЗРЕНИЕТО

3.1.1. ВРОДЕНИ

3.1.1.1. ТОТАЛНА СЛЕПОТА

3.1.1.2. ПАРЦИАЛНА СЛЕПОТА

3.1.2. ПРИДОБИТИ

3.1.2.1. БЪРЗО ПРОГРЕСИРАШИ

3.1.2.1.1. МИОПИЯ

3.1.2.1.2. ХИПЕРМЕТРОПИЯ

3.1.2.1.3. АСТИГМАТИЗЪМ

3.1.2.2. БАВНО ПРОГРЕСИРАЩИ

3.1.2.2.1. КАТАРАКТА

3.1.2.2.2. ГЛАУКОМА

3.1.2.2.3. ПИГМЕНТНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА РЕТИНАТА / ХЕМЕРАЛОПИЯ или КОКОША СЛЕПОТА/

3.1.2.2.4. МАКУЛЕНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ

3.1.2.2.5. МИКРОФТАЛМ

3.1.2.2.6. АНАФТАЛМ

3.2. УВРЕЖДАНИЯ НА СЛУХА

3.2.1. ГЛУХОТА

3.2.1.1. РАНО ОГЛУШЕЛИ БЕЗ РЕЧЕВИ ОПИТ

3.2.1.2. КЪСНО ОГЛУШЕЛИ С ИЗВЕСТЕН РЕЧЕВИ ОПИТ

3.2.1.3. СЛАБО ЧУВАЩИ С МИНИМАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ НА РЕЧТА

3.2.1.4. СЛАБО ЧУВАЩИ С НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТА

3.2.2. СЛАБО ЧУВАНЕ

3.2.2.1. 1ва СТЕПЕН ПОНИЖЕНИЕТО НА СЛУХА >50dB

3.2.2.2. 2ра СТЕПЕН ПОНИЖЕНИЕТО НА СЛУХА 50dB - 70dB

3.2.2.3. 3та СТЕПЕН ПОНИЖЕНИЕТО НА СЛУХА <70dB

3.2.2.4. ТОТАЛНА ЗАГУБА НА СЛУХА НАД 80dB

4. ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

4.1. МИКРОЦЕФАЛИЯ

4.2. МАКРОЦЕФАЛИЯ

4.3. СИНДРОМ НА ДАУН

4.4. ДЦП

4.4.1. ПРИЧИНИ

4.4.1.1. ИНТРАНАТАЛНИ / ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ/

4.4.1.2. ПОСТНАТАЛНИ / СЛЕД РАЖДАНЕТО/

4.4.2. СИМПТОМИ

4.4.2.1. СПАСТИЧНИ ПАРЕЗИ

4.4.2.1.1. МОНОПАРЕЗА

4.4.2.1.2. ХЕМИПАРЕЗА

4.4.2.1.3. ПАРАПАРЕЗА

4.4.2.1.4. КВАДРИПАРЕЗА

4.4.2.2. АНТЕНАТАЛНИ / ПРЕДИ РАЖДАНЕТО/

4.4.2.3. ПАРАЛИЗИ

5. МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ

5.1. АВТОАГРЕСИЯ

5.2. МАНИЕРИСТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

5.3. НЕКОНТРОЛИРУЕМА РЕЧ

5.4. ЕПИЛЕПСИЯ

5.5. ФИЗИЧЕСКА АГРЕСИЯ

5.6. ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОТКЛОНЕНИЯ

5.6.1. ШИЗОФРЕНИЯ

5.6.2. БИПОЛЯРНО РАЗСТРОЙСТВО

5.6.3. ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО

5.6.4. ДЕМЕНЦИЯ

6. ЕЗИКОВО - ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

6.1. ЕЗИКОВИ

6.1.1. ДИСГРАФИЯ

6.1.2. ДИСЛЕКСИЯ

6.1.2.1. ОБЩИ ПРОЯВИ

6.1.2.2. СПЕЦИФИЧНИ ПРОЯВИ

6.1.3. АЛЕКСИЯ

6.1.3.1. ПЕРИФЕРНА

6.1.3.1.1. ЧИСТА АЛЕКСИЯ

6.1.3.1.2. АЛЕКСИЯ ПРИ СИНДРОМ НА ИГНОРИРАНЕ

6.1.3.1.3. АТАНТИВНА АЛЕКСИЯ

6.1.3.2. ЦЕНТРАЛНА

6.1.3.2.1. ПОВЪРХНОСТНА АЛЕКСИЯ

6.1.3.2.2. ФОНОЛОГИЧНА АЛЕКСИЯ

6.1.3.2.3. ДЪЛБОКА АЛЕКСИЯ

6.2. ГОВОРНИ

6.2.1. ДИСФОНИЯ

6.2.2. БРАДАЛАЛИЯ

6.2.3. ТАХИЛАЛИЯ

6.2.4. ЗАЕКВАНЕ

6.2.5. ДИСЛАЛИЯ

6.2.6. РИНОЛАЛИЯ

6.2.7. ДИЗАРТРИЯ

6.2.8. АЛАЛИЯ

6.2.9. АФАЗИЯ