Kontemporaryong Daigdig

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kontemporaryong Daigdig by Mind Map: Kontemporaryong Daigdig

1. World War I

1.1. Isang malawakang digmaang pandaigdig na naganap noong 1914 hanggang 1918.

2. World War II

2.1. Pag-usbong ng totalitaryanismo

2.1.1. Ganap napagkontrol ng pamahalaan sa lipunan

3. Mga Ideolohiya, Cold War, at Neokolonyalismo

3.1. 1.Pang-ekonomiya

4. Ang United Nations at iba pang Pandaigdigang Organisasyon,Pangkat at Alyansa.

4.1. Ito ay nabuo dahil sa inggitan, paghihinalaan at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan