ชุมชนคนสู้น้ำคลองมหาสวัสดิ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชุมชนคนสู้น้ำคลองมหาสวัสดิ์ by Mind Map: ชุมชนคนสู้น้ำคลองมหาสวัสดิ์

1. ปัญหา

1.1. ขยะ

1.2. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์โดนภัยพิบัติน้ำถ่วม

1.2.1. อาหารขาดแคลน

1.2.2. การเดินทางลำบาก

1.2.3. ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ ไม่เอื้อต่อการดำรงค์ชีวิต

1.2.4. ความปลอดภัย

1.2.5. ไฟและน้ำถูกตัด

1.2.6. สุขอนามัยและความสะอาด

2. เครื่องมือ

2.1. การจัดการพื้นที่

2.2. การจัดการคน

2.3. การจัดการของ

2.4. การจัดการด้านอารมณ์

2.5. วางระบบไฟและน้ำ

3. ความรู้

3.1. เป็นชุมชนที่อยู่ติดคลองมหาสวัสดิ์

3.2. การเดินทางและการทำงานหากินจะอาศัยคลองมหาสวัสดิ์เป็นหลัก

3.3. คลองมหาสวัสดิ์จึงมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน

4. ต้นทุนทางสังคม

4.1. คนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการประมง

4.2. คนในชุมชนเดินทางทางน้ำเป็นหลัก

5. ทางแก้ปัญหา

5.1. จัดตั้งศูนย์พักพิง

5.2. ไฟฟ้าและน้ำ

5.2.1. ไฟสำรอง

5.2.2. ตัดไฟชั้นล่าง

5.2.3. ทำแท้งน้ำสำรอง

5.2.4. สูบน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นไปใช้

5.3. ความปลอดภัย

5.3.1. จัดเวรยาม

5.4. อาหาร

5.4.1. มาจากชุมชน

5.4.2. ถุงยังชีพ

5.5. แยกประเภทขยะ

5.5.1. ขยะแห้ง

5.5.2. ขยะเปียก

5.5.3. ขยะรีไซเคิล