กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 by Mind Map: กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

1. ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพฯ ปี2553

2. ยกเลิก 8 องค์ประกอบ

3. การประเมินผลติดตาม ตรวจสอบ

3.1. สถานศึกษาประเมินเอง

3.1.1. ตามที่ รมต.ศธ กำหนด

3.1.2. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

3.1.3. สถานศึกษาติดตามผลการพัฒนา

3.1.4. จัดส่งรายงานต้นสังกัดทุกปี

3.1.5. ต้นสังกัดส่งรายงานไป สมศ.

3.1.5.1. สมศส่งผลการประเมินมา ต้นสังกัด+รร

3.2. เป้าประสงค์หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด