มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทถ้ำ by Mind Map: มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

1. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่

2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3. แหล่งท่องเที่ยวที่บรหารจัดการโดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง

3.1. อุทยานแห่งชาติ

3.2. วนอุทยาน

3.3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

4. การจัดการด้วนการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก

4.1. นักท่องเที่ยว

4.2. ผู้ประกอบการ

4.3. ชุมชนท้องถิ่น

5. มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

5.1. คุณค่าด้านการท่องเที่ยว

5.1.1. คุณค้าทางธรรมชาติ

5.1.1.1. ความงามของถ้ำ

5.1.1.2. น้ำภายในถ้ำ

5.1.1.3. หินงอกหินย้อย

5.1.1.4. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถ้ำ

5.1.2. คุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม

5.1.2.1. โบราณวัตถุ

5.1.2.2. การเดินทางมาของบุคคลสำคัญ

5.1.2.3. ความเชื่อพื้นบ้าน

5.2. การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม

5.2.1. แหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

5.2.1.1. อบต.

5.2.1.2. เทศบาล

5.2.1.3. วัด

5.3. ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

5.3.1. ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

5.3.2. การเข้าถึง

5.3.2.1. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

5.3.2.2. ความสะดวกในการเข้าถึงปากถ้ำ

5.3.3. ความเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก

5.3.4. ความปลอดภัย

5.3.5. ศักยภาพในการรองรับด้าการท่องเที่ยว

5.3.5.1. ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น

5.3.5.2. ภาคเอกชน

5.3.5.3. หน่วยงานรัฐ

5.3.6. ความสัมพันธ์ทางศาสนา

6. การบริหารจัดการ

6.1. การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

6.1.1. การจัดการด้านการท่องเที่ยว

7. การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว

8. ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

8.1. ขนาดของถ้ำ

8.2. ลักษณะภายในถ้ำ

8.3. การลุกล้ำเข้าไปในถ้ำ

8.4. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทำลายสภาพธรรมชาติบริเวณถ้ำ

8.5. ความปลอดภัยภายในถ้ำ

8.5.1. ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของตัวแหล่งท่องเที่ยว

8.6. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ

8.7. การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

8.8. ความเสี่ยงต่อการถูกทำลายจากภัยธรรมชาติ

8.9. เจ้าหน้าที่ดูแลถ้ำ

8.10. โอกาสพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

8.11. การถ่ายเทอากาศภายในถ้ำ

8.12. การเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวจาก ภัยธรรมชาติ