Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FINANÇAMENT by Mind Map: FINANÇAMENT

1. CLASSES DE FONTS DE FINANÇAMENT

1.1. Segons la durada dels recursos financers

1.1.1. Finançament a curt termini

1.1.1.1. Fons que s’han de tornar com a màxim al cap d’un any.

1.1.2. Finançament a llarg termini

1.1.2.1. Fons que no s’han de tornar o que s’han de tornar a més d’un any.

1.2. Segons la propietat dels recursos financers

1.2.1. Finançament propi

1.2.1.1. Pertanyen als propietaris (no exigible). Són el capital, reserves, amortitzacions i provisions.

1.2.1.1.1. Amortitzacions:

1.2.1.1.2. Provisions:

1.2.2. Finançament aliè

1.2.2.1. S’obtenen de terceres persones (exigible).

1.2.2.1.1. Préstecs, emprèstits, lísing, arrendament financer, pòlisses de crèdit, crèdits comercials o de proveïdors, descomptes d’efectes, facturatge i rènting.

1.3. Segons la seva procedència dels recursos financers

1.3.1. Finançament Intern o autofinançament

1.3.1.1. Són els recursos generats per la pròpia empresa com a conseqüència de la seva activitat.

1.3.1.1.1. Autofinançament de manteniment

1.3.1.1.2. Autofinançament d’enriquiment

1.3.2. Finançament Extern

1.3.2.1. Són recursos aconseguits per l’empresa a nivell propi i aliè.

1.3.2.1.1. Fonts de finançament propi

1.3.2.1.2. Fonts de finançament aliè

2. OBJECTIUS DELS RECURSOS FINANCERS

2.1. - Estudiar les diferents possibilitats de finançament de les empreses.

2.2. - Saber les necessitats d'ampliació de capital de les empreses.

2.3. - Conèixer els efectes de la autofinançament de les empreses.

2.4. - Conèixer i obtenir informació sobre els instruments financers i de crèdit més habitual.

3. CONCEPTE DE FONTS DE FINANÇAMENT

3.1. FINANÇAMENT

3.1.1. Acció d’aconseguir recursos i mitjans per a un projecte o una empresa per destinar-los a l’adquisició de béns i serveis.

3.2. FONT DE FINANÇAMENT

3.2.1. Són els recursos líquids o mitjans que té la empresa a la seva disposició per fer front a les seves necessitats dineràries.