Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kasvatuspsykologia by Mind Map: Kasvatuspsykologia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kasvatuspsykologia

Älykkyyden monet kasvot

Mitä älykkyys on?

Charles Spearman: g-tekijä?

Gardnerin teoriassa älykkyyteen kuuluu seitsemän eri osa-aluetta

Tunneäly

Ympäristön ja yhteiskunnan paineen vaikutus

Ei biologisesti periydy (?)

Älykkyyden suppea käsitys

Joustava älykkyys

Looginen ajattelu

Päättelykyky

Hahmottaminen

Perusta historiassa, Galton & Binet: Laajat älykkyysosamäärämittaukset, Ihmiset helppo luokitella, Nykykäsityksen mukaan kokonaisvaltaista älykkyyttä ei juuri voi mitata, Nykyään vähän joukkomittauksia, Armeija, Mensa

Cattel:Kehittyminen jatkuu

Karttuva älykkyys ja taidot

Ei riipu suoranaisesti iästä

Muisti yms. voivat heiketä

Koulun merkitys

Erityisasema älykkyyden määrittelyssä?

Älykkäät lapset huonoista oloista eivät menesty koulussa niin hyvin kuin pitäisi, Lähiympäristöllä suuri merkitys, Koulu tukee asiassa

Tappaako koulu luovuuden?

Nykyaika ja vanhemmuus

Maailma on muuttunut paljon

Lama, nousukausi, masennus, työttömyys, informaatioähky, ...

Epävarmuustekijät

Uudenlaisia paineita koulumaailmassa, koulutuksessa ja työelämässä

Nykykasvatus

Liian vapaamuotoinen

Voimakeinoja vaaditaan takaisin

Tutkimusten mukaan vanhan tyylinen autoritaarinen kasvatus ei ole hyvä

Maailma muuttunut, siksi kasvatuskin muuttuu

Vanhemmalla täytyy kuitenkin olla auktoriteettia, Vapaa kasvatus ei toimi, "Rajat ovat rakkautta", Lapsi ei kykene päättämään omista asioistaan, Vanhempien välinpitämättömyys johtaa sopeutumisongelmiin, Demokraattinen malli toimii

Kelle vastuu kuuluuu

Koululle?

Kodille?

Poliisille?

Erilainen kasvatus aiheuttaa ristiriitoja

Oppiminen kasvatuspsykologisena ilmiönä

Mitä oppiminen on?

Suhteellisen pysyvää käyttäytymisen muutosta

Oppimista koulussa, kaikkialla

Tietoja, taitoja, asenteita, uskomuksia sekä tunteiden käsittelyä

KP: Lähinnä koulu ja koulutus

Ei käsittele tahatonta oppimista

Behavioristinen teoria

Palkitaan hyvistä suorituksista

Ei palkita huonoista

Koulutetaan kuin eläintä

Sivuuttaa henkiset asiat

Ihminen kuitenkin monimutkainen ajattelija

Kognitiivinen oppimiskäsitys

Oppijassa tapahtuva oppimisprosessi

Aktiivinen tiedonhankinta

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus

Konstruktivismi

Yhdistää kognitiivisen psykologisen sekä humanistis-psykologisen mallin

Oppiminen aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin

Oppija muokkaa tietoa aktiivisesti ja omaehtoisesti

Metakognitio

Käytännön taso

Käyttäytymisen opetus behavioristinen

Aineenopetus ongelmalähtöinen, konstruktivistinen lähtökohta

Kumpikin teoria toimii osittain

Käytäntöjen kyseenalaistaminen

Elämänkulku ja -kehitys

Minän synty

Piaget, Lapsen ajattelurakenteiden kehitys, Sovelletaan koulukirjojen tehtävissä

Baltes, Eri järjestelmien ja tekijöiden vaikutus eri aikakausina

Havighurst, Käytännönläheinen malli

Mahler, Psykoanalyyttinen minän syntyä koskeva teoria, Vastasyntynyt on täysin äidistää riippuvainen olento

Erikson, Psykososiaalinen kehitysteoria

Levinson, Aikuisisän kehitystehtävät

Persoonallisuuden teorioiden avainsanoja

Minä

Minuus

Minäkäsitys

Identiteetti

Minän rakentuminen

Toiminta

Eri ikäisillä

Lapsilla ei käsitystä minästä

Erityisesti nuoret etsivät minää

Kehityskestää koko eliniän

Yhteiskunta normittaa kehitysvaiheita

Mikä on minä?

Elämys itsestämme

Erillinen, ajallisesti ja paikallisesti pysyvä olento

Kykenee omatahtoiseen toimintaan

Ihmisen persoonallisuus ei muodostu biologisesti, vaan sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta

Minätietoisuus on synnynnäinen rakenteellinen ominaisuus (vrt. eläimet)

Mikä on minuus?

Elämys itsestämme tietynlaisena erillisenä ihmisenä

Tuntemuksiin ja uskomuksiin omasta erityislaadusta

Ennen minää tarvitaan elämys minuudesta

"Ennen kuin tiedämme, millaisia olemme, pitää meillä olla elämys siitä, että olemme olemassa"

Mitä on kasvatuspsykologia?

Oma tutkimuksen ala

Kehityspsykologia (koko elinkaari)

Näkökulma kouluun ja työelämään

Oppimispsykologia

Motivaation tutkimus

Hyöty

Tarjoaa neuvoja kasvatukseen

Mahdollisuus reflektoida ja kehittyä

Parantaa opetusta, KP:lla ei normatiivinen luonne vs. didaktiikka!, Teoriat sidonnaisia aikaan, paikkaan jne., Teorioista erimielisyyksiä, Normaalia soveltavalle ihmistieteelle, Yleistämisen vaikeudet, Ihminen intentionaalinen, Toimii parhaiten, kun pohtii millaiset käsitykset persoonallisuudesta, kehityksestä, oppimisesta, ajattelusta, vuorovaikutuksesta ja motivaatiosta edistäisivät yhteiskuntaa

Pohtii, millaiset käsitykset edistäisivät yhteiskuntaa

Persoonallisuudesta

Kehityksestä

Oppimisesta

Ajattelusta

Vuorovaikutuksesta