Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä? by Mind Map: Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?

Sisu; sinnikäs pyrkiminen kohti tavoitetta

Ikääntyvien TVT:n käytön motivoivaatiota lisäävät ja vähentävät tekijät

Yhteys muuhun aktiivisuuteen

+ kaupunkimainen elintapa

- maaseudun ikääntyneet

- huono terveydentila -> liikkumisen väheneminenn -> kunnon heikkeneminen

+ taloudelliset säästöt (pitkillä etäisyyksillä 13% säästö asiontikustannuksissa)

+ ajalliset säästöt

sukupuolen merkitys

ammatin vaikutus

sosioekonomisen taustan vaiktus (koulutus, kotitaloustyyppi...)

- hinta eli "kustannuskriittisyys"

+ halu pysyä mukana kehityksen kelkassa

- ei koeta tarvetta käytölle

- ei mielenkiintoa käyttää

- kynnys käytölle korkeampi, jos työelämässä ei ole ollut käyttöä

- terveydelliset tekijät

-ympäristön negatiiviset käsitykset ikääntyvien oppimiskyvystä

-huono itseluottamus kykyyn oppia teknologioita

-ei aikaisempia positiivisia kokemuksia teknologioiden hyödyllisyydestä

Teknologiset sovellukset

Kiinnostavuus

Ennakkokäsitykset omista taidoista

Oppimaan oppimisen taidot

Motivaatio

"Voima, joka ohjaa, suuntaa ja myös ylläpitää yksilön toimintaa" Dweck & Elliot 1983

Motivaation dispositionaalinen luonne

Motivaation situationaalinen luonne (motivaation tilannesidonnaisuus)

Tavoiteorientaatiot

Kiinnostuneisuus (interest)

Kiinnostavuus (interestingeness)

Lisää halua oppia uutta

Miten motivaatiota mitataan? (Mittarit, määritelmät...)

"oppimismotivaatiossa on kyse oppijan omien vaihtoehtojen punnitsemisesta omien kokemusten mieltymysten ja tulkintojen valossa sekä tavoitteiden asettaminen näiden perusteella" (Ford 1992)

Miksi tämä aihe on juuri nyt tärkeä?

Oppiva yhteiskunta

Elinikäinen oppiminen

Itsesäätelytaidot

Vastuunottaminen opiskelusta

Aikuiset ovat vastuullisia oppimisestaan, haluavat oppia itselleen tärkeitä asoita, ovat ongelmasuuntautuneita

Ikääntyneet

viime vuosien aikana suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi

Lujitti Itsetuntoa

Lisäsi sosiaalisia vuorovaikutussuhteita

Antoi henkisiä virikkeitä

Vähensi ikäsvystymistä ja eristäytymistä

Miten määrittelemme ikääntyneet? (Osa tutkimuksista 50+, osa 60+, osa 70+)

"Silver surfers" = motivoituneet ja taitavat käyttäjät

Emotionaaliset kontrollistrategiat

Emotionaalisten esteiden voittaminen

toimintaa häiritsevien tai motivaatiota vähentävien tunnetilojen hallinta

Esimerkit

Terveyspalvelut

Verkkopankki

Facebook

Sukututkimus

Skype

Motivationaaliset kontrollistrategiat

motivationaalisten esteiden voittaminen

Volitio

Tahdonalainen toiminnan säätely

emotionaalisten esteiden ja motivationaalisten vaikuksien voittaminen

Kokeilu

Oppimiseen vaikuttavat fysiologiset ja kognitiiviset seikat

Näköaistin optiset muutokset

Muuttunut näkökentän koko, kontrastiherkkyys ja valontarve

Kuuloaistin muutokset

Puheenymmärryksen muutokset

Hienomotoriikan, lihasvoiman ja tasapainon muutokset

Tarkkaavaisuuden heikkeneminen

Reaktionopeuden heikkeneminen

Työmuistin tehokkuuden aleneminen

Etiikka

Huolimatta ihmisen taustasta, jokaista hlöä tulee kohdella samalla tavalla kun etuja ja haittoja arvioidaan

toteutuuko tasa-arvo vanhusten kohdalla

yhteisöllisyys päätöksenteossa, myös teknologiaa koskevissa kysymyksissä

eri sukupolvien eri arvomaailmat

oppimismotivaatio

motivaatio eli halu oppia tai saavuttaa joitakin oppimiseen liittyviä tavoitteita

käsitys itsestä sekä tulkinnat oppimistilanteesta ja ympäristöstä; omien vaihtoehtojen punnitseminen ja tavoitteiden asettaminen

oppimisen itsesäätely

Volitionaaliset kontrollistrategiat

keinot hallita omaa oppimisprosesssia

motivaatioiden ja emootioiden kontrollointi motivaation heikentyessä

New node