Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä? by Mind Map: Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?

1. Sisu; sinnikäs pyrkiminen kohti tavoitetta

2. Ikääntyvien TVT:n käytön motivoivaatiota lisäävät ja vähentävät tekijät

2.1. Yhteys muuhun aktiivisuuteen

2.2. + kaupunkimainen elintapa

2.3. - maaseudun ikääntyneet

2.4. - huono terveydentila -> liikkumisen väheneminenn -> kunnon heikkeneminen

2.5. + taloudelliset säästöt (pitkillä etäisyyksillä 13% säästö asiontikustannuksissa)

2.6. + ajalliset säästöt

2.7. sukupuolen merkitys

2.8. ammatin vaikutus

2.9. sosioekonomisen taustan vaiktus (koulutus, kotitaloustyyppi...)

2.10. - hinta eli "kustannuskriittisyys"

2.11. + halu pysyä mukana kehityksen kelkassa

2.12. - ei koeta tarvetta käytölle

2.13. - ei mielenkiintoa käyttää

2.14. - kynnys käytölle korkeampi, jos työelämässä ei ole ollut käyttöä

2.15. - terveydelliset tekijät

2.16. -ympäristön negatiiviset käsitykset ikääntyvien oppimiskyvystä

2.17. -huono itseluottamus kykyyn oppia teknologioita

2.18. -ei aikaisempia positiivisia kokemuksia teknologioiden hyödyllisyydestä

3. Teknologiset sovellukset

3.1. Kiinnostavuus

3.2. Ennakkokäsitykset omista taidoista

3.3. Oppimaan oppimisen taidot

4. Motivaatio

4.1. "Voima, joka ohjaa, suuntaa ja myös ylläpitää yksilön toimintaa" Dweck & Elliot 1983

4.2. Motivaation dispositionaalinen luonne

4.3. Motivaation situationaalinen luonne (motivaation tilannesidonnaisuus)

4.4. Tavoiteorientaatiot

4.4.1. Oppimisorientaatio

4.4.2. Suoritusorientaatio

4.4.3. Välttämisorientaatio

4.5. Kiinnostuneisuus (interest)

4.5.1. yksilöllinen kiinnostuneisuus

4.5.1.1. pysyvämpi ominaisuus

4.5.1.2. yhteydessä tarkkaavaisuuteen, sinnikkyyteen, positiivisiin tuntemuksiin

4.5.1.3. arvot, odotukset ja tavoitteet

4.5.1.3.1. oman luovuuden toteuttaminen

4.5.2. tilannekohtainen kiinnostuneisuus

4.5.2.1. tilanteen, tehtävän, yksilön ja ympäristön vuorovaikutus

4.5.2.2. voi muotoitua yksilölliseksi kiinnostuneisuudeksi, jos saa tarpeeksi vahvistusta

4.5.2.3. avainasemassa mietittäessä keinoja motivoida!

4.5.2.4. Mikä herättäisi ikääntyvien mielenkiinnon?

4.5.2.5. kiinnostuksen herättäminen (catch) ja ylläpitäminen (hold)

4.5.2.5.1. kongnitiiviset tai sensoriset virikkeet

4.5.2.5.2. oppisisällön merkityksellisyys

4.5.2.5.3. mahdollisuus osallistumiseen

4.5.2.5.4. huomioon oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, motiivit ja arvot

4.5.2.5.5. mahdollisuus kehittämisprosessien mukanaoloon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

4.6. Kiinnostavuus (interestingeness)

4.7. Lisää halua oppia uutta

4.7.1. Koulutuksen ja opastuksen tarve

4.8. Miten motivaatiota mitataan? (Mittarit, määritelmät...)

4.9. "oppimismotivaatiossa on kyse oppijan omien vaihtoehtojen punnitsemisesta omien kokemusten mieltymysten ja tulkintojen valossa sekä tavoitteiden asettaminen näiden perusteella" (Ford 1992)

5. Miksi tämä aihe on juuri nyt tärkeä?

5.1. Oppiva yhteiskunta

5.2. Elinikäinen oppiminen

5.2.1. Tietoyhteiskunta

5.2.1.1. pohjautuu oletukselle, että TVT on hyödyllinen ja haluttu toiminta kaikilla yhteiskunnan aloilla (kaikki eivät kuitenkaan koe hyödylliseksi)

5.2.1.2. edellyttää tiedonkäsittely- ja TVT-taitoja

5.2.1.3. tavoitteena kaikille kansalaisille perusvalmiudet TVT:n hyödyntämiseen ja TVT kaikkien kansalaisten ulottuville

5.2.1.4. merkittäviä muutoksia yhteiskuntaan: kansalaisaktiivisuus, palvelut, työllisyys, vapaa-aika...

5.2.1.5. Muut näkevät teknologioiden oppimisen tärkeäksi ikääntyneille esim. siksi että sen avulla voi saada palveluita ja informaatiota kotoa käsin (kauppa, pankki, terveystieto, yhteydenpito, huvitukset).

5.2.1.6. tarvitaan tutkimusta ikääntyneiden asenteista teknologioiden oppimiseen, ja myös teknologioiden oppisen tuomasta mitattavasta hyödystä

6. Itsesäätelytaidot

6.1. Vastuunottaminen opiskelusta

6.2. Aikuiset ovat vastuullisia oppimisestaan, haluavat oppia itselleen tärkeitä asoita, ovat ongelmasuuntautuneita

7. Ikääntyneet

7.1. viime vuosien aikana suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi

7.2. Lujitti Itsetuntoa

7.3. Lisäsi sosiaalisia vuorovaikutussuhteita

7.3.1. ikääntyvät kiinnostuneita online yhteisöistä

7.3.2. kaukana asuviin sukulaisiin yhteydenpito

7.3.3. matkapuhelimet

7.3.3.1. toive palvelujen kehittämisestä -huoli ystävien hyvinvoinnista

7.4. Antoi henkisiä virikkeitä

7.5. Vähensi ikäsvystymistä ja eristäytymistä

7.6. Miten määrittelemme ikääntyneet? (Osa tutkimuksista 50+, osa 60+, osa 70+)

7.7. "Silver surfers" = motivoituneet ja taitavat käyttäjät

8. Emotionaaliset kontrollistrategiat

8.1. Emotionaalisten esteiden voittaminen

8.2. toimintaa häiritsevien tai motivaatiota vähentävien tunnetilojen hallinta

8.2.1. hyvien puolien korostaminen

8.2.2. aiemmat onnistuneet kokemukset

8.2.3. epävarmuuden kontrollointi, ristiriitojen sietäminen

9. Esimerkit

9.1. Terveyspalvelut

9.2. Verkkopankki

9.3. Facebook

9.4. Sukututkimus

9.5. Skype

10. Motivationaaliset kontrollistrategiat

10.1. motivationaalisten esteiden voittaminen

11. Volitio

11.1. Tahdonalainen toiminnan säätely

11.2. emotionaalisten esteiden ja motivationaalisten vaikuksien voittaminen

12. Kokeilu

13. Oppimiseen vaikuttavat fysiologiset ja kognitiiviset seikat

13.1. Näköaistin optiset muutokset

13.2. Muuttunut näkökentän koko, kontrastiherkkyys ja valontarve

13.3. Kuuloaistin muutokset

13.4. Puheenymmärryksen muutokset

13.5. Hienomotoriikan, lihasvoiman ja tasapainon muutokset

13.5.1. matkapuhelinten vaikeakäyttöisyys (pieni koko, liikaa ominaisuuksia, vaikeat näppäimet)

13.6. Tarkkaavaisuuden heikkeneminen

13.7. Reaktionopeuden heikkeneminen

13.8. Työmuistin tehokkuuden aleneminen

14. Etiikka

14.1. Huolimatta ihmisen taustasta, jokaista hlöä tulee kohdella samalla tavalla kun etuja ja haittoja arvioidaan

14.2. toteutuuko tasa-arvo vanhusten kohdalla

14.3. yhteisöllisyys päätöksenteossa, myös teknologiaa koskevissa kysymyksissä

14.4. eri sukupolvien eri arvomaailmat

15. oppimismotivaatio

15.1. motivaatio eli halu oppia tai saavuttaa joitakin oppimiseen liittyviä tavoitteita

15.2. käsitys itsestä sekä tulkinnat oppimistilanteesta ja ympäristöstä; omien vaihtoehtojen punnitseminen ja tavoitteiden asettaminen

15.2.1. yrittäminen / luovuttaminen

15.2.2. tavoitteisiin sitoutuminen

15.2.3. vastuunottaminen omasta oppimisesta

15.3. oppimisen itsesäätely

15.3.1. motivationaalinen ja emotionaalinen itsesäätely

16. Volitionaaliset kontrollistrategiat

16.1. keinot hallita omaa oppimisprosesssia

16.2. motivaatioiden ja emootioiden kontrollointi motivaation heikentyessä

17. New node