Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä? by Mind Map: Mikä merkitys
motivaatiolla on
teknologisten
sovellusten
oppimiseen
ikääntyvillä?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?

Sisu; sinnikäs pyrkiminen kohti tavoitetta

Ikääntyvien TVT:n käytön motivoivaatiota lisäävät ja vähentävät tekijät

Yhteys muuhun aktiivisuuteen

+ kaupunkimainen elintapa

- maaseudun ikääntyneet

- huono terveydentila -> liikkumisen väheneminenn -> kunnon heikkeneminen

+ taloudelliset säästöt (pitkillä etäisyyksillä 13% säästö asiontikustannuksissa)

+ ajalliset säästöt

sukupuolen merkitys

ammatin vaikutus

sosioekonomisen taustan vaiktus (koulutus, kotitaloustyyppi...)

- hinta eli "kustannuskriittisyys"

+ halu pysyä mukana kehityksen kelkassa

- ei koeta tarvetta käytölle

- ei mielenkiintoa käyttää

- kynnys käytölle korkeampi, jos työelämässä ei ole ollut käyttöä

- terveydelliset tekijät

-ympäristön negatiiviset käsitykset ikääntyvien oppimiskyvystä

-huono itseluottamus kykyyn oppia teknologioita

-ei aikaisempia positiivisia kokemuksia teknologioiden hyödyllisyydestä

Teknologiset sovellukset

Kiinnostavuus

Ennakkokäsitykset omista taidoista

Oppimaan oppimisen taidot

Motivaatio

"Voima, joka ohjaa, suuntaa ja myös ylläpitää yksilön toimintaa" Dweck & Elliot 1983

Motivaation dispositionaalinen luonne

Motivaation situationaalinen luonne (motivaation tilannesidonnaisuus)

Tavoiteorientaatiot

Oppimisorientaatio

Suoritusorientaatio

Välttämisorientaatio

Kiinnostuneisuus (interest)

yksilöllinen kiinnostuneisuus, pysyvämpi ominaisuus, yhteydessä tarkkaavaisuuteen, sinnikkyyteen, positiivisiin tuntemuksiin, arvot, odotukset ja tavoitteet, oman luovuuden toteuttaminen

tilannekohtainen kiinnostuneisuus, tilanteen, tehtävän, yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, voi muotoitua yksilölliseksi kiinnostuneisuudeksi, jos saa tarpeeksi vahvistusta, avainasemassa mietittäessä keinoja motivoida!, Mikä herättäisi ikääntyvien mielenkiinnon?, kiinnostuksen herättäminen (catch) ja ylläpitäminen (hold), kongnitiiviset tai sensoriset virikkeet, oppisisällön merkityksellisyys, mahdollisuus osallistumiseen, huomioon oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, motiivit ja arvot, mahdollisuus kehittämisprosessien mukanaoloon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Kiinnostavuus (interestingeness)

Lisää halua oppia uutta

Koulutuksen ja opastuksen tarve

Miten motivaatiota mitataan? (Mittarit, määritelmät...)

"oppimismotivaatiossa on kyse oppijan omien vaihtoehtojen punnitsemisesta omien kokemusten mieltymysten ja tulkintojen valossa sekä tavoitteiden asettaminen näiden perusteella" (Ford 1992)

Miksi tämä aihe on juuri nyt tärkeä?

Oppiva yhteiskunta

Elinikäinen oppiminen

Tietoyhteiskunta, pohjautuu oletukselle, että TVT on hyödyllinen ja haluttu toiminta kaikilla yhteiskunnan aloilla (kaikki eivät kuitenkaan koe hyödylliseksi), edellyttää tiedonkäsittely- ja TVT-taitoja, tavoitteena kaikille kansalaisille perusvalmiudet TVT:n hyödyntämiseen ja TVT kaikkien kansalaisten ulottuville, merkittäviä muutoksia yhteiskuntaan: kansalaisaktiivisuus, palvelut, työllisyys, vapaa-aika..., Muut näkevät teknologioiden oppimisen tärkeäksi ikääntyneille esim. siksi että sen avulla voi saada palveluita ja informaatiota kotoa käsin (kauppa, pankki, terveystieto, yhteydenpito, huvitukset)., tarvitaan tutkimusta ikääntyneiden asenteista teknologioiden oppimiseen, ja myös teknologioiden oppisen tuomasta mitattavasta hyödystä

Itsesäätelytaidot

Vastuunottaminen opiskelusta

Aikuiset ovat vastuullisia oppimisestaan, haluavat oppia itselleen tärkeitä asoita, ovat ongelmasuuntautuneita

Ikääntyneet

viime vuosien aikana suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi

Lujitti Itsetuntoa

Lisäsi sosiaalisia vuorovaikutussuhteita

ikääntyvät kiinnostuneita online yhteisöistä

kaukana asuviin sukulaisiin yhteydenpito

matkapuhelimet, toive palvelujen kehittämisestä -huoli ystävien hyvinvoinnista

Antoi henkisiä virikkeitä

Vähensi ikäsvystymistä ja eristäytymistä

Miten määrittelemme ikääntyneet? (Osa tutkimuksista 50+, osa 60+, osa 70+)

"Silver surfers" = motivoituneet ja taitavat käyttäjät

Emotionaaliset kontrollistrategiat

Emotionaalisten esteiden voittaminen

toimintaa häiritsevien tai motivaatiota vähentävien tunnetilojen hallinta

hyvien puolien korostaminen

aiemmat onnistuneet kokemukset

epävarmuuden kontrollointi, ristiriitojen sietäminen

Esimerkit

Terveyspalvelut

Verkkopankki

Facebook

Sukututkimus

Skype

Motivationaaliset kontrollistrategiat

motivationaalisten esteiden voittaminen

Volitio

Tahdonalainen toiminnan säätely

emotionaalisten esteiden ja motivationaalisten vaikuksien voittaminen

Kokeilu

Oppimiseen vaikuttavat fysiologiset ja kognitiiviset seikat

Näköaistin optiset muutokset

Muuttunut näkökentän koko, kontrastiherkkyys ja valontarve

Kuuloaistin muutokset

Puheenymmärryksen muutokset

Hienomotoriikan, lihasvoiman ja tasapainon muutokset

matkapuhelinten vaikeakäyttöisyys (pieni koko, liikaa ominaisuuksia, vaikeat näppäimet)

Tarkkaavaisuuden heikkeneminen

Reaktionopeuden heikkeneminen

Työmuistin tehokkuuden aleneminen

Etiikka

Huolimatta ihmisen taustasta, jokaista hlöä tulee kohdella samalla tavalla kun etuja ja haittoja arvioidaan

toteutuuko tasa-arvo vanhusten kohdalla

yhteisöllisyys päätöksenteossa, myös teknologiaa koskevissa kysymyksissä

eri sukupolvien eri arvomaailmat

oppimismotivaatio

motivaatio eli halu oppia tai saavuttaa joitakin oppimiseen liittyviä tavoitteita

käsitys itsestä sekä tulkinnat oppimistilanteesta ja ympäristöstä; omien vaihtoehtojen punnitseminen ja tavoitteiden asettaminen

yrittäminen / luovuttaminen

tavoitteisiin sitoutuminen

vastuunottaminen omasta oppimisesta

oppimisen itsesäätely

motivationaalinen ja emotionaalinen itsesäätely

Volitionaaliset kontrollistrategiat

keinot hallita omaa oppimisprosesssia

motivaatioiden ja emootioiden kontrollointi motivaation heikentyessä

New node