Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä? by Mind Map: Mikä merkitys motivaatiolla on teknologisten sovellusten oppimiseen ikääntyvillä?

1. Sisu; sinnikäs pyrkiminen kohti tavoitetta

2. Motivaatio

2.1. "Voima, joka ohjaa, suuntaa ja myös ylläpitää yksilön toimintaa" Dweck & Elliot 1983

2.2. Motivaation dispositionaalinen luonne

2.3. Motivaation situationaalinen luonne (motivaation tilannesidonnaisuus)

2.4. Tavoiteorientaatiot

2.4.1. Oppimisorientaatio

2.4.2. Suoritusorientaatio

2.4.3. Välttämisorientaatio

2.5. Kiinnostuneisuus (interest)

2.5.1. yksilöllinen kiinnostuneisuus

2.5.1.1. pysyvämpi ominaisuus

2.5.1.2. yhteydessä tarkkaavaisuuteen, sinnikkyyteen, positiivisiin tuntemuksiin

2.5.1.3. arvot, odotukset ja tavoitteet

2.5.1.3.1. oman luovuuden toteuttaminen

2.5.2. tilannekohtainen kiinnostuneisuus

2.5.2.1. tilanteen, tehtävän, yksilön ja ympäristön vuorovaikutus

2.5.2.2. voi muotoitua yksilölliseksi kiinnostuneisuudeksi, jos saa tarpeeksi vahvistusta

2.5.2.3. avainasemassa mietittäessä keinoja motivoida!

2.5.2.4. Mikä herättäisi ikääntyvien mielenkiinnon?

2.5.2.5. kiinnostuksen herättäminen (catch) ja ylläpitäminen (hold)

2.5.2.5.1. kongnitiiviset tai sensoriset virikkeet

2.5.2.5.2. oppisisällön merkityksellisyys

2.5.2.5.3. mahdollisuus osallistumiseen

2.5.2.5.4. huomioon oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, motiivit ja arvot

2.5.2.5.5. mahdollisuus kehittämisprosessien mukanaoloon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

2.6. Kiinnostavuus (interestingeness)

2.7. Lisää halua oppia uutta

2.7.1. Koulutuksen ja opastuksen tarve

2.8. Miten motivaatiota mitataan? (Mittarit, määritelmät...)

2.9. "oppimismotivaatiossa on kyse oppijan omien vaihtoehtojen punnitsemisesta omien kokemusten mieltymysten ja tulkintojen valossa sekä tavoitteiden asettaminen näiden perusteella" (Ford 1992)

3. Itsesäätelytaidot

3.1. Vastuunottaminen opiskelusta

3.2. Aikuiset ovat vastuullisia oppimisestaan, haluavat oppia itselleen tärkeitä asoita, ovat ongelmasuuntautuneita

4. Ikääntyneet

4.1. viime vuosien aikana suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi

4.2. Lujitti Itsetuntoa

4.3. Lisäsi sosiaalisia vuorovaikutussuhteita

4.3.1. ikääntyvät kiinnostuneita online yhteisöistä

4.3.2. kaukana asuviin sukulaisiin yhteydenpito

4.3.3. matkapuhelimet

4.3.3.1. toive palvelujen kehittämisestä -huoli ystävien hyvinvoinnista

4.4. Antoi henkisiä virikkeitä

4.5. Vähensi ikäsvystymistä ja eristäytymistä

4.6. Miten määrittelemme ikääntyneet? (Osa tutkimuksista 50+, osa 60+, osa 70+)

4.7. "Silver surfers" = motivoituneet ja taitavat käyttäjät

5. Emotionaaliset kontrollistrategiat

5.1. Emotionaalisten esteiden voittaminen

5.2. toimintaa häiritsevien tai motivaatiota vähentävien tunnetilojen hallinta

5.2.1. hyvien puolien korostaminen

5.2.2. aiemmat onnistuneet kokemukset

5.2.3. epävarmuuden kontrollointi, ristiriitojen sietäminen

6. Motivationaaliset kontrollistrategiat

6.1. motivationaalisten esteiden voittaminen

7. Volitio

7.1. Tahdonalainen toiminnan säätely

7.2. emotionaalisten esteiden ja motivationaalisten vaikuksien voittaminen

8. Kokeilu

9. oppimismotivaatio

9.1. motivaatio eli halu oppia tai saavuttaa joitakin oppimiseen liittyviä tavoitteita

9.2. käsitys itsestä sekä tulkinnat oppimistilanteesta ja ympäristöstä; omien vaihtoehtojen punnitseminen ja tavoitteiden asettaminen

9.2.1. yrittäminen / luovuttaminen

9.2.2. tavoitteisiin sitoutuminen

9.2.3. vastuunottaminen omasta oppimisesta

9.3. oppimisen itsesäätely

9.3.1. motivationaalinen ja emotionaalinen itsesäätely

10. Volitionaaliset kontrollistrategiat

10.1. keinot hallita omaa oppimisprosesssia

10.2. motivaatioiden ja emootioiden kontrollointi motivaation heikentyessä

11. Ikääntyvien TVT:n käytön motivoivaatiota lisäävät ja vähentävät tekijät

11.1. Yhteys muuhun aktiivisuuteen

11.2. + kaupunkimainen elintapa

11.3. - maaseudun ikääntyneet

11.4. - huono terveydentila -> liikkumisen väheneminenn -> kunnon heikkeneminen

11.5. + taloudelliset säästöt (pitkillä etäisyyksillä 13% säästö asiontikustannuksissa)

11.6. + ajalliset säästöt

11.7. sukupuolen merkitys

11.8. ammatin vaikutus

11.9. sosioekonomisen taustan vaiktus (koulutus, kotitaloustyyppi...)

11.10. - hinta eli "kustannuskriittisyys"

11.11. + halu pysyä mukana kehityksen kelkassa

11.12. - ei koeta tarvetta käytölle

11.13. - ei mielenkiintoa käyttää

11.14. - kynnys käytölle korkeampi, jos työelämässä ei ole ollut käyttöä

11.15. - terveydelliset tekijät

11.16. -ympäristön negatiiviset käsitykset ikääntyvien oppimiskyvystä

11.17. -huono itseluottamus kykyyn oppia teknologioita

11.18. -ei aikaisempia positiivisia kokemuksia teknologioiden hyödyllisyydestä

12. Teknologiset sovellukset

12.1. Kiinnostavuus

12.2. Ennakkokäsitykset omista taidoista

12.3. Oppimaan oppimisen taidot

13. Miksi tämä aihe on juuri nyt tärkeä?

13.1. Oppiva yhteiskunta

13.2. Elinikäinen oppiminen

13.2.1. Tietoyhteiskunta

13.2.1.1. pohjautuu oletukselle, että TVT on hyödyllinen ja haluttu toiminta kaikilla yhteiskunnan aloilla (kaikki eivät kuitenkaan koe hyödylliseksi)

13.2.1.2. edellyttää tiedonkäsittely- ja TVT-taitoja

13.2.1.3. tavoitteena kaikille kansalaisille perusvalmiudet TVT:n hyödyntämiseen ja TVT kaikkien kansalaisten ulottuville

13.2.1.4. merkittäviä muutoksia yhteiskuntaan: kansalaisaktiivisuus, palvelut, työllisyys, vapaa-aika...

13.2.1.5. Muut näkevät teknologioiden oppimisen tärkeäksi ikääntyneille esim. siksi että sen avulla voi saada palveluita ja informaatiota kotoa käsin (kauppa, pankki, terveystieto, yhteydenpito, huvitukset).

13.2.1.6. tarvitaan tutkimusta ikääntyneiden asenteista teknologioiden oppimiseen, ja myös teknologioiden oppisen tuomasta mitattavasta hyödystä

14. Esimerkit

14.1. Terveyspalvelut

14.2. Verkkopankki

14.3. Facebook

14.4. Sukututkimus

14.5. Skype

15. Oppimiseen vaikuttavat fysiologiset ja kognitiiviset seikat

15.1. Näköaistin optiset muutokset

15.2. Muuttunut näkökentän koko, kontrastiherkkyys ja valontarve

15.3. Kuuloaistin muutokset

15.4. Puheenymmärryksen muutokset

15.5. Hienomotoriikan, lihasvoiman ja tasapainon muutokset

15.5.1. matkapuhelinten vaikeakäyttöisyys (pieni koko, liikaa ominaisuuksia, vaikeat näppäimet)

15.6. Tarkkaavaisuuden heikkeneminen

15.7. Reaktionopeuden heikkeneminen

15.8. Työmuistin tehokkuuden aleneminen

16. Etiikka

16.1. Huolimatta ihmisen taustasta, jokaista hlöä tulee kohdella samalla tavalla kun etuja ja haittoja arvioidaan

16.2. toteutuuko tasa-arvo vanhusten kohdalla

16.3. yhteisöllisyys päätöksenteossa, myös teknologiaa koskevissa kysymyksissä

16.4. eri sukupolvien eri arvomaailmat

17. New node