อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1.1. การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการทดลอง

1.1.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยเฉลี่ย

1.1.2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลา

1.1.3. อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

1.2. การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากสมการเคมี

2. แนวคิดในการเกิดปฏิกิริยาเคมี

2.1. ทฤษฎีการชน

2.2. ทฤษฎีการเกิดสารเชิงซ้อนก่อกัมมันต์

3. พลังงานกับการดำเนินไปของ ปฎิกิริยาเคมี

3.1. ปฎิกิริยาขั้นตอนเดียว

3.1.1. ปฏิกิริยาดูดความร้อน

3.1.2. ปฎิกิริยาคายความร้อน

3.2. ปฎิกิริยาหลายขั้นตอน

4. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

4.1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น

4.2. พื้นที่ผิวสัมผัส

4.3. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

4.4. อุณหภูมิ

4.5. สารเคมีบางชนิดที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

4.5.1. ตัวเร่งปฎิกิริยา

4.5.2. ตัวหน่วงปฎิกิริยา