Mind Mapping

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mind Mapping by Mind Map: Mind Mapping

1. สูตรที่ 5 อัตราการหมุนเวียงของสินทรัพย์รวม = ยอดขาย สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

2. สูตรที่ 6 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ... ยอดขาย สินทรัพย์...เฉลี่ย = ... ครั้ง

3. สูตรที่ 7 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม สินทรัพย์รวม x 100 = ... %

4. สูตรที่ 8 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ... เท่า

5. สูตรที่ 9 Tunes interest Eaned = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน / ดอกเบี้ย ได้ ... เท่า

6. สูตร 10 อัตรากำไรขั้นต้น ยอดขายขั้นสุทธิ x 100 ... %

7. สูตรที่ 11 อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสิทธิหลังภาษี สินทรัพย์รวม x 100 = ... %

8. สูตรที่ 12 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม กำไรสุทธิหลังภาษี สินทรัพย์รวม x 100 = ... %

9. สูตรที่ 13 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสุทธิหลังภาษี ส่วนของผู้ถือหุ้น x 100 ... %

10. สูตรที่ 14 อัตรากำไรต่อหุ้น กำไรสุทธิ - เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญ = ... บาท/หุ้นสามัญ

11. สูตรที่ 1 สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน = ... เท่า

12. สูตรที่ 2 = เงินสด + เงินทุนระยะสั้น + ลูกหนี้การค้า และ ตั๊วรับเงิน หนี้สินหมุนเวียน = ... เท่า

13. สูตรที่ 3 ระยะในการเก็บหนี้ถั่วเฉลี่ย (Avera = จำนวนวันใน 1 ปี

14. สูตรที่ 10