Ang kasaysayan ng Edukasyon sa PILIPINAS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ang kasaysayan ng Edukasyon sa PILIPINAS by Mind Map: Ang kasaysayan ng Edukasyon sa PILIPINAS

1. Panahon ng mga Kastila 1863-1898

1.1. Tuloy-tuloy pa rin ang inpormal na edukasyon sa Pilipinas

1.2. Nagkaroon ng pagbabago ng sistema.

1.2.1. Kalaunan ay naging pormal ngunit kontrolado.

1.2.1.1. Itinuturo rin ang mga wikang Kastila at Latin.

1.2.2. Magulo ang sistema ng edukasyon sa panahong iyon.

1.3. Pinakilala ang pormal na edukasyon sa Pilipinas

1.3.1. May bagong pagpapahalaga para sa edukasyon -medyo ginagabayan na sil sa kanilang pagsusulat at pagbabasa.

1.3.2. Mas binigyan pansin ang pagtuturo ng Kristiyanismo kesa akademiya.

1.3.3. Nakapasok lamang ang mga Pilipino sa paaralan sa kalaunan. Limitado ang pagkuha ng mga estudyante sapagkat ang mga kinukuha lamang ay ang mga mayayamang Ilustrado noong 1863.

1.3.3.1. Bukas man ang mga paaralan sa mga Pilipinong nais makapag-aral, Ang mga prayle ay naniniwala na hindi kayang pantayan ng mga Pilipino ang likas na katalinuhan ng mga Kastila. Ayaw nila na bigyan ng tamang edukasyon ang Pilipino.

1.3.3.1.1. Takot ang mga Kastila na bigyan ng edukasyon ang mga Pilipino sapagkat naniniwala silang ang katalinuhan ay magbubunga ng paglaban ng Pilipino para sa kanyang mga karapatang dapat matamasa.

1.3.4. Talamak ang kalupitan ng mga Kastila - ramdam at nakikita ito sa pagpapatakbo nila sa mga paaralan.. Ang mga misyonaryo ang nagsisipagturo’t gumagawa sa mga batas na ipinatutupad sa mga mag-aaral. Sila ang nagbigay ng importansya sa Katolikong pamumuhay na siya namang ginamit upang gabay sa pag-aaral ng mga estudyante

1.3.4.1. Dahil sa malupit na paraan walang kalayaan ang mga mag-aaral na mag-isip para sa kanilang sarili, nagiging makitid ang kanilang mga isip at naging sunod-sunuran na lang .

1.3.4.2. Paghina ng loob ng mga mag-aaral dulot ng istilong pagtuturo at takot sa mga Kastila na namumuno sa paaralan.

2. Edukasyon sa Ilalim ng Rebulosyuna Pilipinas

2.1. Rebulosyong pinangunahan ng Katipunan

2.2. Ang pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Amerikano at kastila. 1898.

2.3. Naging mahalaga ang kahalagahan ng edukasyon sa mamamayang Pilipino dahil sa itinatag ni Andres Bonifacio

2.3.1. Dahil sa pagkamit ng tagumpay ay binigyan ng mahalagang pansin ang ating edukasyon.

2.3.2. Pagtatag ng Katipunan para ang sariling wika ang gamitin sa pahayagan at iba pa.

2.3.2.1. Marami ng naakpetuhan at di nagpatuloy sa pag-aaral. Ginawang bihag ang mga kalalakihan at comfort women ang iba sa mga kababaihan.

2.4. Namulat ang mga Pilipino , naghimagsik sa tulong ng pagkaroon ng kilusang ng mga propagandista.

3. Panahon ng mga Amerikano

3.1. Dinala ng Amerikano ang Pampubklikong edukasyon na libre.

3.1.1. Libring makapag-aaral mula sa mababang hanggang mataas napaaralan. at ang karapatan na magkolehiyo.

3.1.2. Paggamit ng Inglis sa pagtuturo sa mga mag-aaral.

3.2. Pagtatag ng Universidad ng Pilipinas Para sa Kolehiyo.

3.3. Pagtatayo din ng paaralan ng mga special children, pang-agrikultura at mga sining.

3.4. Ang pamamahala ng Amerikano ang nagpatuloy, nagpatakbo at nagturo sa mga paaralan.

4. Panahon ng Pananakop ng Hapon

4.1. Wikang Pilipino, kasaysayan ng Pilipinas. Pagmamahal sa trabaho ang sentro ng par-aaral.

4.1.1. Binago ng Hapones and sistema ng edukasyon.

4.1.2. Dahil sa pangamba ng kaligtasan ay karamihan ang tumalikod sa pag-aaral dahil sa takot sa mga Hapon.

5. Edukasyon sa Ilalim ng Republika ng Pilipinas

5.1. Sa taong 1946, naibalik sa Pilipinas ang pagpapatakbo ng edukasyon.

5.2. Taong 1972, naging Department of Education Culture and Sports ang agency.

5.3. 1947, nabuo ang Department of education at gumawa ng mga dapat gawin sa pang publiko at pribadong paaralan.

5.4. Sa taong 1994 ay ihiniwalay ng pamahalaan ang para sa kolehiyo ,Tinatawag ito na CHED (Commision on Higher Education). At sa mga pangbokasyonal naman ay ang pagtatag ng TESDA.

5.5. Pag aaral ng istruktura ng edukasyon.

5.5.1. 6 na taon sa elementarya. Apat na taon sa haiskul. At 4 o 5 taon sa kolehiyo o depende sa kursong kinuha.

5.6. Sa taong 2012 - 2013 ay inilunsad and K12 na sistema.

5.7. Pinag-aralan kung ano ang mga isyu sa K12

5.7.1. Sa una ay nahirapan ang mga mamayang Pilipino sa sistemang ito. Nahirapan na intindihin.

5.7.1.1. Dahil sa bagong sistema marami ang naguluhan na magulang at nag-alala dahil sa 2 taon idadagdag dahil dito ay mas maraming gastos at matagal na pagtatapos ng mag-aaral.

5.7.1.2. Naguluhan ang mga guro o paaralan ng bansa kung talaga nga bang handa ang lahat para dito dahil dahil sa sobrang kakulangan ng pundo sa edukasyon ay magdadagdag pa ng 2 taon.

5.7.1.3. At ang pinaka-importante ay ang pagsasanay ng mga guro sa bagong sistema o kurikulom ng edukasyon.

5.7.2. Nagkaroon ng maraming debate,

5.7.3. Naguluhan ang mga mag-aaral at magulang sa bagong sistemang pinatupad.