มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี by Mind Map: มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

1. จุดมุ่งหมาย

1.1. การให้ทานแก่ผู้ที่ด้อยกว่าตัวเอง

1.2. เพื่อใช้ในการเทศน์

2. ลักษณะคำประพันธ์

2.1. แต่งด้วยร่ายยาว

2.2. ขึ้นต้นเป็นคาถาบาลีสั้นๆ

2.3. บางครั้งแทรกด้วยความเรียง ร้อยแก้ว

3. ผู้แต่ง

3.1. เจ้าพระยาคลัง(หน)

4. ตัวละคร

4.1. พระเวสสันดร - เป็นคนเสียสละ รักษาสัจจะของตนเอง เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม

5. คุณค่าด้านสังคม

5.1. แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ แม่มีต่อลูก

5.2. ความจงรักภักดีของพระนางมัทรีที่มีต่อ พระเวสสันดร

6. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

6.1. การใช้ธรรมชาติเปรียบเทียบกับความทุกข์โศก ของนางมัทรี

6.2. การเล่นคำ

6.3. การเล่นเสียง

6.4. การใช้ภาพพจน์

6.5. การใช้สุภาษิตไทยโบราณ

7. ข้อคิดที่ได้

7.1. การให้ทานถือเป็นสิ่งประเสริฐสุด