มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี by Mind Map: มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

1. คุณค่าด้านสังคม

1.1. แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ แม่มีต่อลูก

1.2. ความจงรักภักดีของพระนางมัทรีที่มีต่อ พระเวสสันดร

2. จุดมุ่งหมาย

2.1. การให้ทานแก่ผู้ที่ด้อยกว่าตัวเอง

2.2. เพื่อใช้ในการเทศน์

3. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

3.1. การใช้ธรรมชาติเปรียบเทียบกับความทุกข์โศก ของนางมัทรี

3.2. การเล่นคำ

3.3. การเล่นเสียง

3.4. การใช้ภาพพจน์

3.5. การใช้สุภาษิตไทยโบราณ

4. ลักษณะคำประพันธ์

4.1. แต่งด้วยร่ายยาว

4.2. ขึ้นต้นเป็นคาถาบาลีสั้นๆ

4.3. บางครั้งแทรกด้วยความเรียง ร้อยแก้ว

5. ข้อคิดที่ได้

5.1. การให้ทานถือเป็นสิ่งประเสริฐสุด

6. ผู้แต่ง

6.1. เจ้าพระยาคลัง(หน)

7. ตัวละคร

7.1. พระเวสสันดร - เป็นคนเสียสละ รักษาสัจจะของตนเอง เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม