ปฎิบัติการที่2 เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่2 เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการที่2 เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

1. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

1.1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น

1.2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

1.3. อุณหภูมิ

1.4. ตัวเร่ง

2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อศึกษาการหาอัตราการเกิดปฎิกิริยา

3.2. เพื่อหากฎอัตราของปฎิกิริยา

3.3. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฎิกิริยา

3.4. เพื่อศึกษาผลของสารตัวเร่ง

4. อุปกรณ์

4.1. ปิเปต

4.2. ขวดรูปชมพู่

4.3. เทอร์โมมิเตอร์

4.4. นาฬิกาจับเวลา

5. วิธีทดลอง

5.1. ตอนที่1 ผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยา และการหากฎอัตรา

5.2. ตอนที่2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฎิกิยา

5.3. ตอนที่ 3 ผลของตัวเร่ง