ปฎิบัติการที่2 เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการที่2 เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฎิบัติการที่2 เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

ธรรมชาติของสารตั้งต้น

ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

อุณหภูมิ

ตัวเร่ง

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการหาอัตราการเกิดปฎิกิริยา

เพื่อหากฎอัตราของปฎิกิริยา

เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฎิกิริยา

เพื่อศึกษาผลของสารตัวเร่ง

อุปกรณ์

ปิเปต

ขวดรูปชมพู่

เทอร์โมมิเตอร์

นาฬิกาจับเวลา

วิธีทดลอง

ตอนที่1 ผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยา และการหากฎอัตรา

ตอนที่2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฎิกิยา

ตอนที่ 3 ผลของตัวเร่ง

Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Sign In