ปฎิบัติดารที่8 เรื่องการวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติดารที่8 เรื่องการวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด by Mind Map: ปฎิบัติดารที่8 เรื่องการวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด

1. จุดประสงค์

1.1. เพื่อศึกษาปฎิกิริยาของแอไอออนสามัญบางตัว

1.2. เพื่อศึกษาวิธีวิเคราะห์แบ่งหมู่แอนไอออนด้วยสมบัติเฉพาะ

2. อุปกรการทดลอง

2.1. หลอดทดลอง

2.2. แท่งแก้วกวน

2.3. น้ำกลั่น

2.4. อ่างน้ำเดือด

2.5. ครื่องเซนตริฟิวก์

2.6. กระดาษอินดิเคเตอร์

2.7. กระดาษลิตมัส

3. สารเคมีที่ใช้

3.1. โซเดียมซัลเฟต

3.2. ไดโซเดียมไฮโดรเจน ฟอสเฟต

3.3. โซเดียมคลอไรด์

3.4. โซเดียมโบรไมด์

3.5. โซเดีมไอโอไดด์

3.6. โซเดียมไนเทรต

3.7. โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต

3.8. แบเรียมคอไรด์

3.9. ไอร์ออน(II)ซัลเฟต

3.10. แอมโมเนียมโมลิบเดต

3.11. ซิลเวอร์ซัลเฟต

3.12. ซิลเวอร์ไนเทรต

3.13. โซเดีมเททราบอเรต

3.14. คาร์บอนเททราคลอไรด์

3.15. เมทิลแอลกอฮอล์

3.16. กรดไฮโดรคลอริก

3.17. กรดซัลฟูริก

3.18. กรดไนตริก

3.19. แอมโมเนียมไฮดรกไซด์

4. การวิเคราะห์หาแอนไอออนในสารตัวอย่าง

4.1. การทดสอบหมู่ซัลเฟต

4.2. การทดสอบหมู่แฮไลด์

4.3. การทดสอบหมู่ไนเตรต

4.4. การทดสอบเฉพาะสำหรับแอนไอออนแต่ละไอออน

4.4.1. ซัลเฟตไอออน

4.4.2. ฟอสเฟตไอออน

4.4.3. บอเรตไอออน

4.4.4. โบรไมด์และไอโอไดด์ไอออน

4.4.5. คลอไรด์ไอออน

5. ศึกษาปฎิกิริยาของแอนไออน

5.1. แอนไอออนกลุ่ม 1

5.1.1. ซัลเฟตไอออน

5.1.1.1. ตะกอนของแบเรียมซัลเฟต BaSO4

5.1.2. ฟอสเฟตไอออน

5.1.2.1. ตะกอนละเอียดสีเหลืองของแอมโมเนียมฟอสโฟโมลิบเคต (NH4)3PO4 12MoO3

5.1.3. บอเรตไอออน

5.1.3.1. B2O3

5.1.3.1.1. ทดสอบเปลวไฟสีเขียว

5.2. แอนไอออนกลุ่ม 2

5.2.1. Cl-,Br-,I-

5.2.1.1. เติมสารละลาย AgNO3

5.2.1.1.1. ตะกอนขาว AgCl

5.2.1.1.2. ตะกอนสีเหลืองอ่อน AgBr

5.2.1.1.3. ตะกอนสีเหลือง AgI

5.2.2. Br-,I

5.2.2.1. เติม HCl เข้มข้น แล้วเขย่าอย่างแรง

5.2.2.1.1. สารสีเหลืองในชั้น CCl4

5.2.2.1.2. สารสีม่วงในชั้น CCl4

5.2.3. Br-,I อยู่ร่วมกัน

5.2.3.1. เติม HCl เข้มข้น,KMnO4 แล้วเขย่า

5.2.3.1.1. สีเหลืองจำปาและสีม่วงในชั้น CCl4

5.3. แอนไอออนกลุ่ม 3

5.3.1. ไนเทรตไอออน

5.3.1.1. เติม H2SO4,FeSO4

5.3.1.1.1. วงแหวนสีน้ำตาล [Fe(NO)]2+