Min pedagogisk idé

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Min pedagogisk idé by Mind Map: Min pedagogisk idé

1. IT-stödjare på Skolan riktar sig till dig som är elev på skolan och som tycker att det är roligt att arbeta med datorer.

1.1. High Priority

1.2. Medium Priority

1.3. Low Priority

2. Alla elever som lämnar skolan ska ha en god digital kompetens

2.1. Action Point 1

2.2. Action Point 2

3. Självständighet och ansvar, kreativitet, Självkänsla och självtillit,Reflektion och analys, Entreprenörskap

4. Att vara IT-stödjare på skolan innebär att du blir din klass 'IT-expert'.

5. av Nicklas Adeson S.

6. eleverna tränar sin egen drivkraft och är medvetna om att entreprenörskap har stor betydelse när det gäller att nå framgång.

6.1. Tar mycket uttrymme

6.2. Problem 2

7. •Eleverna är delaktiga i planeringen av undervisningen, d v s innehåll, arbetsmetoder och redovisningar av kunskaperna.

7.1. Rules

7.1.1. Session Rule 1

7.1.2. Session Rule 2

7.2. Prioritize Ideas

7.3. Define Action Points

8. Eleven har

8.1. att eleverna har gedigen kompetens att arbeta med IT som kommunikations- och lärverktyg.

8.1.1. eleverna känner tilltro till sin förmåga, är medvetna om sina kvalitéer och vill fortsätta att utvecklas.

8.1.2. att eleverna, på svenska, engelska och främmande språk, har god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga, vilket också innebär att de kan och vågar argumentera för sina ståndpunkter. Estetiska uttrycksformer utvecklar hela individen.

8.2. eleverna har goda baskunskaper och kan undersöka, analysera, reflektera och dra slutsatser; att de tillsammans med läraren gör löpande reflektioner och bedömningar av sin inlärning

9. Design & Construction College i Malmö