Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Falsafah by Mind Map: Falsafah

1. Aliran falsafah

1.1. Falsafah etika dan kehidupan

1.1.1. Bidang yang berkaitan dengan isu benar, salah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penilaian tingkah laku manusia

1.1.2. Penekanan kepada insan dan kemanusiaan

1.2. Falsafah Alam Tabi'e

1.2.1. Memahami isu-isu asas yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan akal menjadi alat utama untuk melaksanakan penyelidikan falsafah itu

1.2.2. Penekanan kepada alam

1.3. Falsafah intelektual

1.3.1. Fahaman rasionalisme, positivisme, emperisisme

1.3.2. Penekanan kepada sesuatu yang bersifat akademik

2. Aliran ilmu falsafah

2.1. Falsafah teoritikal

2.1.1. Bertujuan mencari kebenaran berdasarkan kaedah empirikal

2.1.2. Merangkumi falsafah berbentuk teori

2.1.2.1. Metafizik

2.1.2.2. Epistemologi

2.1.2.3. Logik

2.1.2.4. Matematik

2.1.3. Memberi jawapan kepada persoalan asas kehidupan tentang kewujudan - tuhan, alam, manusia

2.2. Falsafah praktikal

2.2.1. Berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri sistematik, radikal dan sejagat

2.2.2. Bertujuan mencari kebahagiaan hidup merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu dalam segenap lapangan kehidupan manusia

2.2.3. Merangkumi falsafah yang bersifat aplikasi

2.2.3.1. Falsafah politik

2.2.3.2. Falsafah ekonomi

2.2.3.3. Falsafah sosial

2.3. Falsafah baharu

2.3.1. Falsafah terkini yang wujud mengikut zaman kini

2.3.1.1. Imu psikologi

2.3.1.2. Ilmu falsafah agama

2.3.1.3. Ilmu sejarah falsafah

3. Kategori ilmu falsafah

3.1. Ontologi

3.1.1. Ilmu atau teori tentang kewujudan sesuatu hakikat

3.1.2. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan yang sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang berubah-ubah

3.1.3. Bidang ontologi

3.1.3.1. Kosmologi

3.1.3.2. Metafizik

3.1.3.3. Matematik

3.1.3.4. Kemanusiaan

3.2. Epistemologi

3.2.1. Suatu pemikiran yang mendalam dan sistematik mengenai sesuatu ilmu pengetahuan

3.2.2. Satu cabang falsafah yang membahaskan tentang sumber, struktur, metode dan kesahihan sesuatu pengetahuan

3.3. Aksiologi

3.3.1. Penelitian tentang nilai yang dianalisis dari pelbagai sudut seperti pegangan kepercayaan, kebudayaan, konsep-konsep moral dan lain-lain

3.3.2. Aspek aksiologi

3.3.2.1. Logik

3.3.2.1.1. Falsafah yang membahaskan pendapat

3.3.2.2. Etika

3.3.2.2.1. Perbahasan tentang tingkah laku

3.3.2.3. Estetika

3.3.2.3.1. Perbahasan tentang nilai kecantikan, keindahan dan kesenian

4. Maksud

4.1. Usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran untuk mendapatkan kebenaran dam keyakinan yang hakiki

5. Asal

5.1. Perkataan Yunani

5.1.1. Sophia

5.1.1.1. Kearifan, kebijaksanaan

5.1.2. Philien/philo

5.1.2.1. Cinta, mencintai

6. Falsafah dlm Al-Quran

6.1. Ontologi

6.1.1. Perbincangan mengenai akidah tauhid

6.2. Kosmologi

6.2.1. Perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah SWT

6.3. Epistemologi

6.3.1. Memfokuskan kepada ilmu pengetahuan sebagai sumber kepada kebenaran

6.4. Aksiologi

6.4.1. Bersumberkan wahyu dan ia berhubung kait dengan nilai seperti etika, agama dan moral