Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เศรษฐศาสตร์ by Mind Map: เศรษฐศาสตร์

1. ความหมายความสำคัญ

1.1. เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมในการเลือกใช้และนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

1.2. ช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ

1.3. ช่วยในการตัดสินใจของประชาชน

1.4. ช่วยสร้างองความรู้ในการบริหารงาน

1.5. ช่วยสร้างผลประโยชน์ในเกิดกับประเทศชาติ

2. กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาตร์

2.1. การผลิต

2.1.1. ที่ดิน คือ ผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ได้เปล่ามาจากผืนดิน

2.1.2. ทุน คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ และโกดัง

2.1.3. แรงงาน คือกำลังกายและสติปัญญาที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

2.1.4. ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แบกรับความเสี่ยง

2.2. การบริโภค การบริโภคคือการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ตัวเอง โดยปัจจัยที่กระทบปริมาณการบริโภค ได้แก่ รายได้ ราคา รสนิยม ฤดูกาล/เทศกาล

2.3. การคุ้มครองผู้บริโภค

2.3.1. 1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค "สคบ"

2.3.2. 2) สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "มอก"

2.3.3. 3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา "อย

2.4. การแลกเปลี่ยน คือกระบวนการการกระจายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

3. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

3.1. ความไม่พอดีกันระหว่างความต้องการของมนุษย์

3.2. และสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีวันสิ้นสุด

3.3. ทรัพยากรในโลกก็มีอยู่อย่างจำกัด

4. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4.1. ครัวเรือน เช่น ประดิษฐ์ของใช้,การประหยัดไฟและน้ำ

4.2. การศึกษา เช่น จัดสรรเวลาในการทบทวน,วางแผนทำการบ้าน

4.3. วางแผนค่าใช้จ่าย เช่น ทำบัญชีครัวเรือน,การเก็บเงิน

4.4. การวางแผนชีวิตในอนาคต เช่น การออมเงินเพื่อสร้างครอบครัว

4.5. การเลือกประกอบอาชีพ เช่น ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง

5. ขอบข่าย เป้าหมายของการศึกษา

5.1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

5.2. เศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาเกี่ยวกับรายได้-รายจ่ายประชาชาติ

5.3. เศรษฐศาสตร์ความเป็นจริง(พรรณนา) เรื่องที่เป็นอยู่และเรื่องที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร