Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. digitális bennszülöttek

1.1. gyors kommunikáció a diákokkal

1.2. internet seítségével megoldható feladatok

1.3. gyors problémamegoldóképesség, gyors információkeresés/-találás

2. digitális bevándorlók

2.1. IKT eszközök újszerűsége motiváló hatású lehet

2.2. kreatív feladatok

2.3. későbbiekbenis hasznosítható IKT ismeretek elsajátítása

3. digitális könyvjelzők

3.1. órán segítséget jelent a gyorsan megjeleníthető online tartalom

3.2. kötelező olvasmányok megadhatók egy mappában

3.3. egy téma feldolgozása esetén az online anyaggyűjtést segíti

4. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

4.1. irodalmi mű feldolgozása csoportokban, IKT eszközök segítségével, illetve anélkül, T-táblázatba összegyűjteni, melyiknek mik az előnyei

4.2. tanulói kiselőadás különböző IKT eszközök felhasználásával

4.3. kettéosztott napló az irodalom és a digitális eszközk kapcsolatának előnyeiről és hátrányairól

5. eBook

5.1. fordított művek esetén segít, hogy minden diák ugyanazt a fordítást olvassa

5.2. közös órai munka esetén használható, ha esetleg olyan olvasmánnyal szeretnénk foglalkozni, ami nem található meg a szöveggyűjteményben

5.3. elérhető, nem akadály a könyvek könyvtári példányszáma

6. ePortfólió

6.1. lehetőséget ad a munkák javítására, módosítására

6.2. nagy előnye az átláthatóság

6.3. használható pl. projektmunkánál is

7. Google dokumentumok

7.1. tanulói kiselőadás, tanári előadás esetén segíti a szemléltetést

7.2. a kérdőív használható számonkérésre

7.3. a kérdőívvel gyorsan felmérhetjük a diákok pl múzeumlátogatással kapcsolatos élményeit, benyomásait

8. információs társadalom

8.1. információgyűjtés adott témával kapcsolatban, az információk szűrése

8.2. az otthoni olvasásra szánt mű feldolgozását segítő kérdések pl. google űrlapon

8.3. kiritikai gondolkodás fejlesztése

9. ingerfalók

9.1. az IKT eszközök órai alkalmazásánál segítség

9.2. a diákok kreatív feladatokat, projektmunkákat készíthetnek

9.3. irodalom és más műveltségterületek összekapcsolása, ezek szemléletése, pl. videk, zene, filmrészletek, festmények stb.

10. interaktív tábla

10.1. lehetőség az interaktív tartalmak azonnali bemutatására (zene, film)

10.2. szemléltetés, pl. dokumentumkamera segítségével tanulók/csoportok munkáinak bemutatása

10.3. interaktív feladatok

11. okostelefon

11.1. alkalmazható közösségi portálon végzett munkánál

11.2. online lexikonok, szótárak használata

11.2.1. Helyesírási szótár

11.2.2. Fazekas

11.3. Android alkalmazások, pl. szótár

12. mikroblog

12.1. érvpingpong csoportmunkában (a tanár megad egy állítást, az állító és a tagadó csapat cáfolja a másik csapa érvét, majd ír egy új érvet)

12.2. láncírás (a tanár megadja a címet/témát, minden diák ír egy-egy mindatot, a végeredményt mindenki látja, így könnyebb róla beszélni)

12.3. kreatív írásgyakorlat

13. online fogalomtérkép

13.1. csoportmunkában kulcsszavak gyűjtése egy adott fogalomhoz

13.2. kreativitás fejlesztése

13.3. egyéni munkánál segíti a tervezést, vázlatkészítést

14. online viselkedéskultúra

14.1. megbízható online források megadása és használata

14.2. a diákok foglamazzák meg, hogy pl. a magyar irodalommal kapcsolatos forrásfelhasználásnál milyen szempontokat szükséges figyelembe venni

14.3. online tartalmak felhasználásának, plagizálás fogalmának megbeszélése az órán

15. Prezi

15.1. tanulói kiselőadásnál segíti a szemléltetést

15.2. egy projektmunka bemutatása

15.3. tanári előadás vázlatának rögzítése, prezi elérhetővé tétele a diákok számára

16. eLearning

16.1. a fórum lehetőséget biztosít, hogy a diákok feltegyék kérdéseiket, segítséget kaphassanak egymástól, illetve a tanártól

16.2. különböző tartalmak gyorsan elérhetővé válnak a diákok számára, segíti a kurzus követhetőségét

16.3. feltölthetők feladatlapok, számonkérésre is használható

17. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszer

17.1. használható egyéni, illetve, páros, valamint csoportmunka esetén is

17.2. alkalmas a gyors és rövid számonkérésre

17.3. segítséget nyújthat a diákok

18. geocaching

18.1. osztálykirándulásnál izgalmasabbá teszi a környezet felfedezését

18.2. vetélkedő csoportok között (a kincsek lehetnek irodalmi/nyelvtani rejtvények is, az a csapat nyer, amelyik hibátlanul meg tudja oldani a rejtvényeket)

18.3. bevonhatók állomásokként a főváros irodalmi szempontból fontos pontjai, amelyeket a csapatok végiglátogatnak

19. közösségi portál

19.1. projektmunka, erre a célra külön csoport létrehozása pl. Facebookon

19.2. vita kommentekben pl. egy irodalmi műről, különböző olvasatok, értelmezések ütköztetése

19.3. diákokkal való gyors mebeszélés, egyeztetés

19.4. különböző eseményekre invitálhatuk a diákokat (pl. kiállítás, felolvasás a PIM-ban, kiállítás az OKSZ-ban stb.)

20. digitális írástudás

20.1. lehetőség pl. az otthoni online elvégzendő feladatok követésére

20.2. gyors gondolatcsere, gyors reflektálás

20.3. az anyagok interaktív feldolgozása

21. digitális tananyag

21.1. minden diák számára elérhető, nem okoz lemaradást, ha valaki nem tud részt venni az órán

21.2. online lexikonok, szótárak használata, olvasónaplók

21.3. online helyesírási tesztek

22. Google Art Project

22.1. irodalom és művészet kapcsolatának vizsgálata

22.2. olvasmányélmények felelevenítése képek által (Melyik mű mely jelenetét ábrázolja az alábbi festmény?)

22.3. irodalmi korszak művészettörténeti hátterének szemléltetése

23. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

23.1. a projektmunka megbeszélésére online közösség létrehozása (pl. Facebook csoport)

23.2. online feladatmegosztás (pl. Google domukentum - Táblázat)

23.3. projekthez készített képek gyors megosztása a többiekkel (pl Picasa)

23.4. prezentációs a projektmunka eredményeiről (pl. Prezi, Google Prezentáció)

24. LLL paradigma

24.1. az élethosszig tartó tanulás pl. digitális bevándorlók számára is szükségessé teszi az IKT eszközök megismerését és alkalmazását

24.2. online tanulás, tanulásszervezés

24.3. online tudástára alkalmazása (lexikon, szótár stb.)

25. címkézés

25.1. információkeresést gyorsítja

25.2. segíti a szelektációt

25.3. anyaggyűjtési feladatként is adható, pl. Milyen információkat találsz Madách Imre Az ember tragédiájáról irodalom, film, színház címszavakkal kapcsolatban?