Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Психологія вищої школи by Mind Map: Психологія вищої школи
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Психологія вищої школи

Мета курсу «Психологія вищої школи»: забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з викладацькою діяльністю. Завдання вивчення дисципліни: - опанування знаннями про психологічні особливості студентського періоду життя людини; - усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців; - вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської молоді; - усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування; - сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності; - розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача професійне значення. Місце курсу в професійній підготовці майбутнього викладача Зміст навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» складений з урахуванням того, що студенти протягом навчання в педагогічному університеті прослухали теоретичні курси вікової та педагогічної психології. Вона є їхнім логічним продовженням і вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також передбачає практичне оволодіння магістрантами вміннями та навичками навчально-виховної роботи у ВНЗ. Студент, який вивчає курс психології вищої школи, мусить: - засвоїти понятійний апарат цієї галузі психологічної науки; - опанувати систему психологічних знань і набути практичних умінь аналізу й оцінки психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у ВНЗ; - удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові літературні джерела; - на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування. вивчення курсу завершується складанням екзамену.  

Змістовий модуль 2

Модуль 2   Психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і навчально-професійною діяльністю студентів

Лекція 4.

Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі, 1. Управління освітою. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління. 2. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності. 3. Розвиток самостійної пізнавальної діяльності та творчого потенціалу студентів. 4. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення.

Лекція 5.

Психологія виховання студентської молоді, 1. Виховання студентів у педагогічному процесі 2. Сучасні вимоги до особистості педагога. 3. Педагогічна комунікація викладача і студентів

Лекція 6.

Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії. Особистість та діяльність викладача., 1. Конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії 2. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача 3. Особистісні якості та стилі діяльності викладача

Змістовий модуль 1

Модуль 1 Психологія вищої школи: студентський період життя людини

Лекція 1

Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи., 1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. 2. Предмет, основні категорії і завдання психології вищої школи. 3. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань. 4. Методологія і принципи психологічного дослідження.

Лекція 2

Загальна психологічна характеристика студентського віку., 1. Психологічна характеристика студентства 2. Суперечливості та кризи студентського віку 3. Вищий навчальний заклад як середовище соціалізації 4. Адаптація студента до навчання у ВНЗ. 5. Типологічні особливості студентів.

Лекція 3

Професійне становлення особистості студента. психологія студентської групи., 1. Навчально-професійна діяльність студента 2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку. 3. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу 4. Міжособистісні стосунки в студентській групі.