Психологія вищої школи

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологія вищої школи by Mind Map: Психологія вищої школи

1. Змістовий модуль 2

1.1. Лекція 4.

1.1.1. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі

1.1.1.1. 1. Управління освітою. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління. 2. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності. 3. Розвиток самостійної пізнавальної діяльності та творчого потенціалу студентів. 4. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення.

1.2. Лекція 5.

1.2.1. Психологія виховання студентської молоді

1.2.1.1. 1. Виховання студентів у педагогічному процесі 2. Сучасні вимоги до особистості педагога. 3. Педагогічна комунікація викладача і студентів

1.3. Лекція 6.

1.3.1. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії. Особистість та діяльність викладача.

1.3.1.1. 1. Конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії 2. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача 3. Особистісні якості та стилі діяльності викладача

2. Змістовий модуль 1

2.1. Лекція 1

2.1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи.

2.1.1.1. 1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. 2. Предмет, основні категорії і завдання психології вищої школи. 3. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань. 4. Методологія і принципи психологічного дослідження.

2.2. Лекція 2

2.2.1. Загальна психологічна характеристика студентського віку.

2.2.1.1. 1. Психологічна характеристика студентства 2. Суперечливості та кризи студентського віку 3. Вищий навчальний заклад як середовище соціалізації 4. Адаптація студента до навчання у ВНЗ. 5. Типологічні особливості студентів.

2.3. Лекція 3

2.3.1. Професійне становлення особистості студента. психологія студентської групи.

2.3.1.1. 1. Навчально-професійна діяльність студента 2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку. 3. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу 4. Міжособистісні стосунки в студентській групі.