Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Психологія вищої школи by Mind Map: Психологія вищої школи
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Психологія вищої школи

Мета курсу «Психологія вищої школи»: забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з викладацькою діяльністю. Завдання вивчення дисципліни: - опанування знаннями про психологічні особливості студентського періоду життя людини; - усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців; - вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської молоді; - усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування; - сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності; - розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача професійне значення. Місце курсу в професійній підготовці майбутнього викладача Зміст навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» складений з урахуванням того, що студенти протягом навчання в педагогічному університеті прослухали теоретичні курси вікової та педагогічної психології. Вона є їхнім логічним продовженням і вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також передбачає практичне оволодіння магістрантами вміннями та навичками навчально-виховної роботи у ВНЗ. Студент, який вивчає курс психології вищої школи, мусить: - засвоїти понятійний апарат цієї галузі психологічної науки; - опанувати систему психологічних знань і набути практичних умінь аналізу й оцінки психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у ВНЗ; - удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові літературні джерела; - на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування. вивчення курсу завершується складанням екзамену.  

Змістовий модуль 2

Модуль 2   Психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і навчально-професійною діяльністю студентів

Лекція 4.

Лекція 5.

Лекція 6.

Змістовий модуль 1

Модуль 1 Психологія вищої школи: студентський період життя людини

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3