เอเชียกลาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เอเชียกลาง by Mind Map: เอเชียกลาง

1. มีสมาชิก 8 ประเทศ

1.1. คาซัคสถาน

1.1.1. อัสตานา

1.2. อุซเบกิสถาน

1.2.1. ทาซเคน

1.3. คีร์กีซสถาน

1.3.1. บิสเคก

1.4. เติร์กเมนิสถาน

1.4.1. อาซกาบัต

1.5. ทาจิกิสถาน

1.5.1. ดูซานเบ

1.6. จอร์เจีย

1.6.1. ทบิลิซิ

1.7. อาร์เมเนีย

1.7.1. เยเรวาน

1.8. อาเซอร์ไบจาน

1.8.1. บากู

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2.1. ทุ่งหญ้าสะวันนา

2.1.1. พื้นที่ส่วนใหญ่ของคาซัคสถาน

2.2. ทะเลทราย

2.2.1. ทะเลทรายคีซิลคุม

2.2.2. ทะเลทรายคาราคุม

2.3. เมดิเตอร์เรเนียน

2.3.1. ชายฝั่งทะเลดำของจอร์เจีย

2.3.2. ชายฝั่งทะเลสาบแคสเปียนของอาเซอร์ไบจาน

2.4. แบบที่สูง

2.4.1. เขตเทือกเขาในคีร์กี

2.4.2. เขตเทือกเขาคอเคซัสในจอร์เจีย

3. ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

3.1. ดินแดนทางตะวันออกของทะเลสาบแคสเปียน เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน และเคยอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรมองโกลมาก่อน

3.2. ดินแดนทางตะวันตกของทะเลสาบแคสเปียน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประกอบอาชีพเพาะปลูกในเขตเชิงเขาและที่ลุ่มน้ำ เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันมาก่อน หลังจากการสถาปนาประเทศสภาพโซเวียต พ.ศ.2465 ดินแดนเหล่านี้ต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียต ต่อมาได้แยกตัวเป็นสาธารณรัฐ มีอิสระในการปกครองตนเอง จนทำให้สหภาพโซเวียตต้องล่มสลายลง

4. อาณาเขต

4.1. ทิศเหนือ :ประเทศสหพันธ์รัฐรัสเซีย

4.2. ทิศใต้ :ประเทศอิหร่าน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน

4.3. ทิศตะวันออก :ประเทศจีน

4.4. ทิศตะวันตก :ทะเลดำ ประเทศตุรกี

5. ลักษณะภูมิประเทศ

5.1. เขตเทือกเขาและที่ราบสูง

5.1.1. เทือกเขาเทียนชานและปามีร์

5.1.2. เทือกเขาคอเคซัส

5.1.3. ที่ราบสูงทางภาคเหนือและภาคตะวันออกในประเทศคาซัคสถาน

5.2. เขตที่ราบ

5.2.1. ที่ราบตูราน

5.2.2. ที่ราบไซบีเรีย

6. ลักษณะทางเศรษฐกิจ

6.1. ทรัพยากรแร่ธาตุ

6.1.1. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

6.1.2. ป่าไม้

6.1.3. ถ่านหิน

6.1.4. เหล็ก

6.2. การเพาะปลูก

6.2.1. ข้าวสาลี

6.2.2. ข้าวบาเลย์

6.2.3. องุ่น

6.2.4. ส้ม

6.3. การเลี้ยงสัตว์

6.3.1. แกะ

6.3.2. แพะ

6.3.3. โคเนื้อ

6.3.4. โคนม

6.4. การอุตสหากรรม

6.4.1. อุตสาหกรรมยานยนต์

6.5. การประมง

6.5.1. ชายฝั่งทะเลดำ

6.5.2. ชายฝั่งทะเลสาปแคสเปียน