organisatie gezondheidzorg en welzijn

mindmap gezondheidszorg en welzijn organisatie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
organisatie gezondheidzorg en welzijn by Mind Map: organisatie gezondheidzorg en welzijn

1. wetten rondom financiering

1.1. ZVW

1.1.1. Zorgverzekeringswet

1.1.2. bestaat sinds 2006 en vervangt de oude ziekte fondswet

1.1.3. regelt de verplichte basis verzekering voor verzekerde

1.1.4. de zorgverzekeraar is verantwoordelijk

1.2. WMO

1.2.1. Wetmaatschappelijke ondersteuning

1.2.2. komt vanuit de gemeente

1.2.3. zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen

1.2.4. maandelijkse eigenbijdrage van 19 euro

1.2.5. denk hierbij aan begeleiding, dagbesteding, pgb, ondersteuning mantelzorg, beschermde woonomgeving en opvang huiselijkgeweld.

1.3. WMG

1.3.1. Wet marktordening gezondheidszorg

1.3.2. houdt toezicht op het zorgstelsel

1.3.3. zorgt voor geen concurrentie tussen zorgverzekeraars

1.4. WLZ

1.4.1. Wet langdurige zorg

1.4.2. is bestemd voor mensen die intensieve langdurige zorg nodig hebben

1.4.3. bijvoorbeeld: beperkte, dementen of als het gaat om een verblijf voor een instelling

2. wetgeving werk en inkomen

2.1. WWZ

2.1.1. Wet werk en zekerheid

2.1.2. doelt er op om de flexwerkers rechtspositie te versterken en ontslag recht te hervormen

2.1.3. regelt enkele wijzigingen in de WW

2.2. WW

2.2.1. Werkeloosheidswet

2.2.2. een werknemersverzekering

2.2.3. je krijgt de WW wanneer je voldoende arbeidsverleden heb en beschikbaar ben voor arbeid

2.3. WIA

2.3.1. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

2.3.2. in 2005 opgetreden opvolger van WAO

2.4. WAJONG

2.4.1. wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapte

2.4.2. Door ziekte of handicap kan je nooit meer werken

2.5. participatie wet

2.5.1. wanneer je op de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heb

2.5.2. zorgt dat mensen met een arbeidsbeperking aan werken

3. jeugdzorg wet

3.1. gebruik maken van eigenkracht jongeren ouderen en sociale netwerk

3.2. mindersnel medicatie voorschrijven

3.3. eerder hulp aanbieden aan kwetsbare jongeren

3.4. samenhangende hulp aanbieden voor gezin

3.5. meer ruimte voor jeugd professionals

4. financieringsbegrippen

4.1. CIZ

4.1.1. zoekt op of je in aanmerking komt voor de WLZ

4.2. ZORG in Natura

4.2.1. wanneer de zorg voor je geregeld word en je zelf geen administratie hoeft bij te houden

4.3. DBC

4.3.1. diagnose behandelcombinatie

4.4. Aanvullende verzekering

4.4.1. verzekering voor zorg die niet in de basis verzekering zit

4.5. Eigen risico

4.5.1. een drempel bedrag dat verzekerde betalen wanneer ze ziektekosten maken

4.6. pgb

4.6.1. persoons gebonden budget

4.6.2. een bedrag waarmee je zelf de zorg kunt regelen

5. wetten rondom kwaliteit

5.1. wkkgz

5.1.1. wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

5.1.2. veilig incidenten kunnen melden

5.1.3. cliënt krijgt sterkere positie

5.1.4. betere en snellere aanpak van klachten

5.2. Wet BIG

5.2.1. Beschermd patiënten tegen ondeskundige en onzorgvuldig handelen

5.2.2. zorgt dat de kwalitieit in de gezondheidszorg hoog blijft.

5.2.3. Je hebt een wettelijke beschermende opleiding

5.2.4. moet registreren in BIG-register

6. wetten rondom rechten cliënt

6.1. WGBO

6.1.1. de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

6.1.2. regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener

6.1.3. Hieronder valt ook recht op privacy (AVG)

6.1.4. recht op informatie voor hulpverlener, recht op medische inzage

6.1.5. toestemming voor medische behandeling

6.2. Wvggz

6.2.1. wet verplichte ggz

6.2.2. regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg

6.2.3. bij psychische zorg

6.3. WCZ

7. begrippen organisatie gezondheidzorg en welzijn

7.1. Bron:van der Burgt, M. (2015). Introductie in de gezondheidszorg (negende druk editie). Boh.

8. wet en regelgeving

8.1. Bron: Rijksoverheid. (2020, 3 oktober). Rijksoverheid. Informatie van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl

9. Lijnszorg

9.1. eerste lijnszorg

9.1.1. zijn breed opgeleide generalisten

9.1.2. kortdurende ondersteuning

9.1.2.1. huisarts

9.1.2.2. tandarts

9.1.2.3. fysiotherapeut

9.1.2.4. verloskundige

9.1.2.5. paramedici

9.1.2.6. (wijk) verpleegkundige

9.1.2.7. kraamzorg

9.2. nulde lijnzorg

9.2.1. preventie zorg

9.2.2. versterken eigen kracht van de burger

9.2.3. rol uit de gemeente

9.2.4. GGD/consultatie bureau

9.3. tweede lijnzorg

9.3.1. gespecialiseerde zorg

9.3.2. ziekenhuis

9.3.3. ortodontist

9.3.4. verpleeghuis

9.3.5. behandelcentra

9.3.6. klinieken

9.4. derde lijnzorg

9.4.1. topklinische zorg

9.4.2. alle artsen in academische ziekenhuizen

9.5. vierde lijnzorg

9.5.1. komt amper voor, dit is de topzorg met de modernste apparatuur

10. Cure en care

10.1. cure

10.1.1. staat voor genezen

10.2. care

10.2.1. staat voor verzorgen

11. preventie zorg

11.1. primaire preventie

11.1.1. zorgt ervoor dat een ziekte zich niet ontwikkelt

11.2. secundaire preventie

11.2.1. is opsporing van een ziekte voordat de ziekte verschijnselen openbaren

11.3. tertiare preventie

11.3.1. is het verminderen van de negatieve gevolgen van een ziekte

12. intra,- extra- en semimurale zorg

12.1. intramurale zorg

12.1.1. letterlijk zorg binnen de muren

12.1.2. zorg die 24 uur geboden word binnen een zorg instelling

12.2. extramurale zorg

12.2.1. zorg die verleend word buiten het ziekenhuis of een zorg instelling

12.2.2. bijvoorbeeld zorg van een huisarts of thuiszorg

12.3. semimurale zorg

12.3.1. is een tussenvoorziening

12.3.2. de mensen die hier gebruik van maken wonen niet zelfstandig maar hoeven niet opgenomen te worden.

13. professionele zorg en informele zorg

13.1. professionele zorg

13.1.1. zorg die deskundigheid vraagt

13.1.2. iemand moet een opleiding hebben gevolgd

13.1.3. wordt tegen betaling geleverd

13.1.4. word uitgevoerd op basis van protocollenen richtlijnen

13.2. informele zorg

13.2.1. zorg die geleverd word door mantelzorgers en vrijwilligers werk

14. complementaire en alternatieve zorg

14.1. complementaire zorg

14.1.1. zorg die aanvullend is je krijgt dit naast de reguliere zorg die je al krijgt voor je aandoening

14.2. alternatieve zorg

14.2.1. alternatieve geneeswijze is een behandel of onderzoeksmethode waar geen wetenschappelijk bewijs van is

14.2.2. homeopaat bijvoorbeeld

15. specialistische en doelgroep specifieke zorg

15.1. doelgroep specifieke zorg

15.1.1. zorg die speciaal voor een doelgroep is bedoeld

15.1.2. kinderen, ouderen, gehandicapten etc.

15.2. specialistische zorg

15.2.1. valt onder 3de lijnszorg

15.2.2. is geneekundige zorg die alleen medischespecialistenkunnen bieden

15.2.3. bijv. internist of gynaecoloog

16. basis begrippen gezondheidszorg en welzijn

16.1. Bron: van der Burgt, M. (2015). Introductie in de gezondheidszorg (negende druk editie). Boh.

17. Arbodienstverlening

17.1. richt zich op gezondheid en veiligheid van een werknemer

17.2. arbo wet

17.3. ongevallen en ziekte op de werkvloer zien te voorkomen

17.4. arbodeskundige moet gecertificeerd zijn

17.5. vangnetregeling

17.6. maatwerkregeling

17.7. recht op second opinion

17.8. zorgt voor minimum eisen

18. inspectie voor gezondheidszorg en jeugd

18.1. IGJ

18.2. waken op de goede gezondheidszorg en jeugd

18.3. internationale markt voor geneesmiddelen en hulpmiddelen

18.4. toezicht op veilige en kwaliteit zorg

19. sociale kaart

19.1. een wegwijzer van alle sociale instituten in een gebied

19.2. gaat over een wijk, dorp of stad

19.3. voor burgers en professionals

19.4. voor formele en informele zorg

19.5. sociaal domein

19.6. organisaties en activiteiten

19.7. rondom wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, kinderen en jeugd

20. RIVM

20.1. Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

20.2. gezondheid en veilige leef omgeving

20.3. op basis van wetenschappelijke onderzoeken

20.4. infectie en ziekte bestrijding

20.5. preventie en screeningsprogramma's

20.6. COVID-19

20.7. stikstof

20.8. eikenproccesie rups

21. patiëntenorganisatie

21.1. is een vereniging of organisatie

21.2. groep voor mensen met bepaalde ziekte of aandoening

21.3. voor mensen met bepaalde hulpmiddelen of behandelingen

21.4. belangenorganisatie

21.5. behartigd de belangen

21.6. geven voorlichtingen of informatie

22. brancheorganisaties

22.1. organisaties die een hele branche vertegenwoordig

22.2. verschillende organisaties die samenwerken

22.3. branche in eigenkracht zetten

22.4. behartige van belangen

22.5. bijvoorbeeld gehandicapte zorg

22.6. bijvoorbeeld kinderdag opvang

23. Bron: Rijksoverheid. (2020, 3 oktober). Rijksoverheid. Informatie van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl