Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ศูนย์บริการธรรมชาติ by Mind Map: ศูนย์บริการธรรมชาติ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ศูนย์บริการธรรมชาติ

ชุมชนต้นแบบ

สื่อสาธารณะ/ประชาสัมพันธ์

ภูมิทัศน์/ฐานเรียนรู้

วิจัยทำนุบำรุง

หลักสูตร/สื่อการสอน

ธุรการต้นแบบ

สำนักงาน

บัญชี/การเงิน

บริการวิชาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนที่ศักยภาพ

ข้อมูลองค์กรชุมชน

ความยั่งยืน

ภาคีส่วนร่วม

ท้องถิ่น, พลเมือง, วัด, โรงเรียน, ส่วนปกครอง

รัฐ

เอกชน

สื่อมวลชน

ประชาสังคม