ศูนย์บริการธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศูนย์บริการธรรมชาติ by Mind Map: ศูนย์บริการธรรมชาติ

1. ชุมชนต้นแบบ

2. สื่อสาธารณะ/ประชาสัมพันธ์

3. ภูมิทัศน์/ฐานเรียนรู้

4. วิจัยทำนุบำรุง

5. หลักสูตร/สื่อการสอน

6. ธุรการต้นแบบ

6.1. สำนักงาน

6.2. บัญชี/การเงิน

7. บริการวิชาการ

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1. แผนที่ศักยภาพ

8.2. ข้อมูลองค์กรชุมชน

9. ความยั่งยืน

9.1. ภาคีส่วนร่วม

9.1.1. ท้องถิ่น

9.1.1.1. พลเมือง

9.1.1.2. วัด

9.1.1.3. โรงเรียน

9.1.1.4. ส่วนปกครอง

9.1.2. รัฐ

9.1.3. เอกชน

9.1.4. สื่อมวลชน

9.1.5. ประชาสังคม