บทที่ 7 การจัดการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 7 การจัดการ by Mind Map: บทที่ 7  การจัดการ

1. หน้าที่การจัดการ

1.1. การวางแผน

1.1.1. ต้องวางแผนให้บรรลุวัตถประสงค์ขององค์การ เป็นไปทางเดียวกับ Mission

1.1.2. แผนกลยุทธิ์

1.1.2.1. แผนระยะยาว 2-10 ปี

1.1.3. แผนยุทธวิธี

1.1.3.1. แผนไม่เกิน 1 ปี

1.1.4. แผนปฏิบัติการ

1.1.4.1. แผนระยะสั้น

1.2. การจัดองค์กร

1.2.1. แบ่งและมอบหมายงานเป็น กลุ่มย่อยๆ

1.3. การจัดคนเข้าทำงาน

1.3.1. แต่ละแผนกต้องมีบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ เหมาะสม

1.4. การอำนวยการ

1.4.1. ชี้นำพนักงานในองค์กร ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

1.4.2. สร้างแรงจูงใจ

1.5. การควบคุม

1.5.1. กิจกรรม 5 อย่าง

1.5.1.1. วัดผล

1.5.1.2. เปรียบเทียบผลการทำงาน

1.5.1.3. วัดค่าของความเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน

1.5.1.4. หาสาเหตุของการเบี่ยงเบน

1.5.1.5. ปรับปรุงแก้ไข

1.5.2. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

1.5.3. เกี่ยวข้องกับการวางแผน

2. ประเภทของการจัดการ

2.1. ระดับของการจัดการ

2.1.1. สูง

2.1.1.1. คิด

2.1.2. กลาง

2.1.2.1. จัดการองค์กร

2.1.3. ต่ำ

2.1.3.1. ควบคุม

2.2. ขอบเขตของการจัดการ

2.2.1. การจัดการเงิน

2.2.2. การจัดการการผลิต

2.2.3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.2.3.1. รับ อบรม พัฒนาบุคลากร

2.2.4. การจัดการการตลาด

2.2.5. การจัดการสารสนเทศ

2.2.5.1. จัดการข้อมูล และระบบข้อมูล

2.2.6. การจัดการด้านบริหาร

2.2.6.1. ส่งเสริม และสนับสนุนทุกส่วนงาน

3. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ

3.1. ภาวะผู้นำ

3.2. ความเชื่ยวชาญทางเทคนิค

3.2.1. จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต้น

3.3. ทักษะด้านแนวคิด

3.3.1. จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง

3.4. ทักษะด้านการวิเคราะห์

3.4.1. จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง

3.5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

4. การสรรหาผู้จัดการองค์กร (3)

4.1. เลื่อนจากในองค์กร

4.2. สรรหาจากองค์กรอื่น

4.3. สรรหาจากสถาบันการศึกษา

5. การตัดสินใจ

5.1. รับรู้ และ กำหนดขอบเขตการตัดสินใจ

5.2. พัฒนาทางเลือกในการแก้ไขสถานการณ์

5.3. วิเคราะห์ทางเลือก

5.4. เลือกทางที่ดีที่สุด

5.5. ปฎิบัติตามการตัดใจ

5.6. ติดตามผลการตัดสินใจ