Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสนาเชน by Mind Map: ศาสนาเชน

1. ประวัติของศาสนาเชน

1.1. เป็นศาสนาแบบอเทวนิยม

1.2. เป็นศาสนาประเภทถิ่นของอินเดียทางเหนือ

1.3. เกิดวาควบคู่กับศาสนาพุทธ

1.4. ศาสดา คือ พระมหาวีระ

1.5. ปัจจุบันมีผู้นับถืออยู่ราวๆ 4 ล้านคน

1.6. เชน หรือ ชินะ แปลว่า ผู้ชนะ

2. นิกาย

2.1. นิกายทิคัมพร

2.1.1. เป็นนิกายดั้งเดิม

2.1.2. นักบวชจะเปลือยกายถือพัดนกยูงและหม้อน้ำ

2.1.3. ไม่มีผู้หญิงเป็นนักบวชเพราะถือว่าเพสหญิงไม่สามารถบรรลุได้

2.2. นิกายเศวตัมพร

2.2.1. มีผู้นับถือมากกว่านิกายทิคัมพร

2.2.2. นักบวชจะนุ่งห่มผ้าขาว ถือพู่และมีผ้าขาวปิดปากและจมูกเพื่อกรองไม่ให้สูดแมลงเข้าโดยไม่รู้ตัว

2.2.3. มีนักบวชหญิงและมีฐานะเท่าเทียมกับเพศชาย

3. หลักคำสอน

3.1. การหลุดพ้นจากวัฏสงสารไม่กลับมาเวียนวายตายเกิด

3.1.1. ความเห็นชอบ (สัมยักทรรศนะ)

3.1.1.1. เชื่อในการแบ่งจักวาล

3.1.1.2. เชื่อในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุ

3.1.1.3. เชื่อในศาสดา คัมภีร์และเกวลิน

3.1.2. ความรู้ชอบ(สัมยักชญาณ)

3.1.2.1. มติชญาณ

3.1.2.2. ศรุตชญาณ

3.1.2.3. อวชิชญาณ

3.1.2.4. มนปรยายชญาณ

3.1.2.5. เกวัลชญาณ

3.1.3. ความประพฤติชอบ(สัมยักจริตร)

3.1.3.1. อหิงสา

3.1.3.2. สัตย์

3.1.3.3. อัสเตยะ

3.1.3.4. พรหมจรรย์

3.1.3.5. อปริเคราะห์

4. สัญลักษณ์

4.1. รูปกรงจักรสัญลักษณ์ของอหิงสา

4.2. รูปสวัสดิกะสัญลักณ์ของสังสาระ

4.3. จุด 3 จุด

4.3.1. ความเห็นชอบ

4.3.2. ความรู้ชอบ

4.3.3. ความประพฤติชอบ

4.4. จุด 1 จุดบน

4.4.1. สุดแทนสัญลักษณ์แทนวิญญาณแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระสถิตอยู่บนจุดสูงสุดของเอกภพ