สภาพขั้วของโมเลกุล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สภาพขั้วของโมเลกุล by Mind Map: สภาพขั้วของโมเลกุล

1. พันธะโคเวเลนต์ที่ไม่มีขั้ว

1.1. อิเล็กตรอนคุ่ร่วมพันธะก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางของอะตอมทั้งสอง ทำให้อะตอมทั้งสองมีขั้วไฟฟ้าสมดุลกัน พันธะโคเวเลนต์นั้นจึงไม่มีขั้วไฟฟ้า

1.2. ตัวอย่างเช่น

1.2.1. CH4

1.2.2. SF6

2. พันธะโคเวเลนต์ที่มีขั้ว

2.1. ที่อะตอมของธาตุใดธาตุหนึ่งมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนดีกว่า จะมีผลทำให้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะไม่อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างอะตอมทั้งสอง แต่จะเบี่ยงเบนไปทางด้านอะตอมที่สามารถดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่า

2.2. อะตอมทางด้านนี้มีขั้วไฟฟ้าเป็นลบ (เนื่องจากอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลยเอนเอียงมาอยู่ทางด้านมากกว่า) ส่วนด้านที่อยู่ห่างจากอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจะมีขั้วไฟฟ้าบวก

2.3. ตัวอย่างเช่น

2.3.1. H2O

2.3.2. NH3