CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI by Mind Map: CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. I. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình

1.1. Khái niệm gia đình

1.1.1. Gia đình là gì?

1.1.2. Các mối quan hệ trong gia đình

1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội

1.2.1. Gia đình là tế bào của xã hội

1.2.2. Gia đình là tổ ấm của mỗi thành viên

1.2.3. Gia đình là cầu nối giữa cá nhân và xã hội

1.3. Chức năng của gia đình

1.3.1. Chức năng tái sản xuất ra con người

1.3.2. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục

1.3.3. Chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng

1.3.4. Chức năng thỏa mãn nhu cầu sinh lý

2. III. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

2.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

2.1.1. Biến đổi quy mô, kết cấu của gia đình

2.1.2. Sự biến đổi các chức năng của gia đình

2.1.3. Sự biến đổi quan hệ gia đình

2.2. Phương hướng cơ bản để xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

2.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của xã hội về xây dựng và phát triển gia đình

2.2.2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

2.2.3. Kế thừa những giá trị của gia đình truyền thống đồng thời tiếp thu những tiến bộ của nhân loại về xây dựng gia đình hiện đại

2.2.4. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa

3. II. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

3.1. Cơ sở kinh tế - xã hội

3.1.1. Sự phát triển của LLSX và hình thành QHSX xã hội chủ nghĩa tạo cơ sở kinh tế cho việc xây dựng quan hệ bình đẳng trong gia đình và giải phóng phụ nữ trong xã hội

3.1.2. Xóa bỏ chế độ tư hữu về TLSX chủ yếu là nguồn gốc của sự áp bức bóc lột và bất bình đẳng trong xã hội và trong gia đình

3.2. Cơ sở chính trị - xã hội

3.2.1. Thiết lập nhà nước XHCN, là công cụ xóa bỏ luật lệ cũ kỹ, lạc hậu, giải phóng phụ nữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình

3.2.2. Vai trò của hệ thống pháp luật, trong đó có luật Hôn nhân và Gia đình

3.3. Cơ sở văn hóa

3.3.1. Nền tảng tư tưởng chính trị của GCCN từng bước hình thành và giữ vai trò chi phối nền văn hóa, tinh thần xã hội

3.3.2. Sự phát triển của hệ thống giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ góp phần nâng cao trình độ dân trí

3.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ

3.4.1. Hôn nhân tự nguyện

3.4.2. Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng

3.4.3. Hôn nhân được đảm bảo về pháp lý